Hundige Øst Udbud 1.png

Greve Kommune udbyder til salg to dele af den af kommunen ejede ejendom matr. nr. 3bø, Hundige By, Kildebrønde, beliggende mellem Frydenhøj Allé og Hundige Centervej. 

Det samlede udbudte areal andrager ca. 11.680 m² med mulighed for bebyggelse på 90 % af arealet. Delområde 1 andrager ca. 7.250 m² og delområde 2 andrager ca. 4.430 m². 

Arealerne udbydes med henblik på opførelse af nybyggeri til tryghedsboliger, plejeboliger eller friplejeboliger med tilhørende service- og fællesarealer.

Delområde 1 vil kunne bebygges med op til ca. 90 tryghedsboliger, plejeboliger eller friplejeboliger med tilhørende service- og fællesarealer. Delområde 2 vil kunne bebygges med op til ca. 30 tryghedsboliger, plejeboliger eller friplejeboliger med tilhørende service- og fællesarealer. 

Tryghedsboliger er boliger for borgere, som efterspørger hjælp og støtte, men som ikke har behov for en plejebolig. Der stilles ikke kommunal grundkapital til rådighed for et projekt på det udbudte areal.

Der kan enten bydes på hele det udbudte areal eller delområde 1.

Arealerne er ikke særskilt vurderet og vil først blive endeligt opmålt og udstykket i forbindelse med et salg.

Købesummen skal betales kontant.

Det samlede udbudsmateriale, herunder udbudsvilkår og tilbudsblanket kan tilgås via følgende link

Udbud af grunde ved Frydenhøj Allé

Hundige Øst Skråfoto1.png
Skråfoto af Hundige Øst

Henvendelser vedrørende udbuddet kan rettes til mjm@gorrissenfederspiel.com. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt, og spørgsmål og svar vil blive offentliggjort i datarummet på ovenstående link, således at alle tilbudsgivere har de samme informationer til rådighed.

Tilbud på køb af arealerne forudsættes afgivet på særlig tilbudsblanket, der sendes til Greve Kommune på nedenstående adresse samt i elektronisk form til juristfastejendom@greve.dk med angivelse af ”Salg af grunde ved Frydenhøj Alle” i emnefeltet.

Sammen med tilbuddet skal tilbudsgivere aflevere et skitseprojekt på dispositionsforslagsniveau. Uanset om der bydes på hele eller dele af arealet, anmodes tilbudsgivere endvidere om at vedlægge en helhedsplan for hele det udbudte areal udvisende bl.a. fællesarealer.

Tilbud skal være kommunen i hænde senest den 16. oktober 2019 kl. 12.00.

Såfremt der fremkommer såvel bud på hele arealet som bud alene på delområde 1, anses højestbydende at være det bud, der giver højest pris ved fradrag af prisen på delområde 2 sammenholdt med højeste tilbud på delområde 1. Såfremt buddene herefter er identiske, anses højestbydende at være tilbudsgiver på hele det udbudte areal.

Salget sker i henhold til reglerne i Bekendtgørelse af 24. juni 2011 nr. 799 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Kommunen forbeholder sig ret til evt. at forkaste samtlige indkomne tilbud.

 

Greve Kommune
Rådhusholmen 10
2670 Greve