Koncessionsaftale på pas-, kørekort- og ID-kort opgaverne

pas_korekort.jpg

Kontakt

Claus Voglhofer
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 97 97

Annoncering af koncessionsaftale på pas-, kørekort- og ID-kort opgaverne

Borgerservice i Greve Kommune ønsker et:

  • Sammenhængende og fleksibelt system der sikrer løsning af borgerservice- og biometri opgaverne på pas, kørekort og Greve specifikke ID-kort indenfor de til enhver tid gældende lovkrav
  • Brugervenligt og driftssikkert system

Der er tale om en koncessionskontrakt. Det betyder, at tilbudsgivers betaling består i den betaling der opnås for borgernes anvendelse af evt. foto optagelse i Borgerservice. Prisen pr. foto skal således dække tilbudsgivers omkostninger og indtjening. Greve Kommune betaler ikke tilbudsgiver for løsning af opgaverne. Tilsvarende garanterer Greve Kommune ikke en minimumsindtjening.

Tilbudsgiver er ansvarlig for, at det af tilbudsgiver installerede udstyr er behørigt forsikret.

Aftalen forventes indgået for en periode på 4 år med start den 1. november 2017.

I tilfælde af misligholdelse fra tilbudsgivers side kan Greve Kommune opsige kontrakten med øjeblikkelig virkning og straks finde en anden leverandør, som kan løse opgaverne. Opsigelsesfrist i øvrigt aftales og indarbejdes i kontrakten.

Såfremt tilbudsgiver ønsker at anvende underleverandører skal dette oplyses i tilbuddet. Tilbudsgiver er umiddelbart ansvarlig for underleverandørens ydelser i samme omfang, som hvis de pågældende ydelser var leveret af tilbudsgiver selv.

Udbudsmaterialet består af følgende bilag, som alle kan downloades her på siden:

  • Bilag 1: Kravspecifikation
  • Bilag 2: Fysiske rammer i Borgerservice og anvisning af systemets mulige placering
  • Bilag 3: Greve Kommune It-driftsmiljø maj 2017
  • Bilag 4: Tjekliste til leverandør 2017
  • Bilag 5: Tro og love - erklæring

Udvælgelseskriterier

Tilbudsgivers egnethed til at udføre opgaverne vil blive vurderet på baggrund af:

  • Referenceliste over levering af sammenlignelige ydelser de seneste to år med angivelse af kundenavne og kontaktoplysninger
  • Aflevering af tro- og love erklæring, der opfylder kravene i lov nr. 336 af 13. maj 1997 med senere ændringer

Tildelingskriterier

Greve Kommune vurderer de indkomne tilbud i forhold til, hvorledes de opfylder kravspecifikationen og i øvrigt vurderes at kunne løse opgaverne mest effektivt, fleksibelt og brugervenligt.

Navn:           Claus Voglhofer
Titel:             Digital Projektleder 
Adresse:       Rådhusholmen 10, 2670 Greve
Tlf.:               4397 9261

Digital post:   Tilbud på Pas-, kørekort- og ID kort system (dybt link)

Fredag d. 22. september 2017, kl. 12.00.

Tilbuddet indeholdende samtlige oplysninger skal afleveres i elektronisk form via virk.dk / Digital Post til Tilbud på Pas-, kørekort- og ID kort system (dybt link)

Tilbud, der indeholder forbehold, vil blive afvist som ikke konditionsmæssige.

Tilbudsgivere, der ønsker at byde på opgaven, skal oplyse dette via ovenstående link til virk.dk / Digital Post. Der skal desuden angives firmanavn, kontaktperson, mailadresse og telefonnummer.

Der kan stilles skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet via ovenstående link til virk.dk / Digital Post senest den 8. september 2017.

Besvarelser af indkomne spørgsmål sendes til samtlige kendte tilbudsgivere senest den 15. september 2017.

Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud til og med den 1. januar 2018.

Tilbudsgiver skal underskrive og medsende en tro- og love erklæring om, at der ikke er forfalden gæld til det offentlige.

Valg af leverandør foretages i uge 40 og alle tilbudsgivere orienteres om valget torsdag d. 5. oktober 2017.

Digital Projektleder Claus Voglhofer på tlf. 4397 9261 eller via ovenstående link til virk.dk / Digital Post.