B012

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@greve.dk

Greve Kommune anviser kun affald, der ikke kan genbruges. Du har selv ansvar for at sortere affaldet fra din virksomhed.

Ikke genanvendeligt affald

Greve Kommune anviser affald, der ikke kan genbruges, hvilket som regel er forurenet og farligt affald. Derudover har kommunen en obligatorisk tømningsordning for Olie- og benzinudskillere, som du kan læse mere om her. Du kan læse mere om sortering af affald i Greve Kommunes regulativ for erhvervsaffald her.

 

Genanvendeligt affald

Greve Kommune har ikke ordninger for affald, der kan genbruges. Din virksomhed har pligt til at kildesortere det genanvendelige affald. Affaldet skal enten afleveres til et registreret anlæg, der genbruger affaldet, eller til en godkendt og registreret indsamler. Affald skal som minimum sorteres i disse typer:

  • Papir
  • Pap og karton
  • Plast
  • Glas
  • Metal
  • Elektronik
  • Haveaffald
  • Fritureolie

Der gælder særlige regler for bygge- og anlægsaffald, som du kan læse om her.

På Energistyrelsens hjemmeside kan du se, hvilke genanvendelsesanlæg, affaldstransportører, mæglere og forhandlere samt indsamlingsvirksomheder, der er registreret i affaldsregistret.