05 08 03 BSH Smedie Navergangen III

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@greve.dk

Her kan du læse om dine pligter, hvis der opstår affald, når du skal renovere, nedrive, ombygge, udføre lednings- og anlægsarbejder eller opføre en ny bygning.

Hvis du håndterer bygge- og anlægsaffaldet forkert, kan du risikere at sprede miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Derfor skal du anmelde affald fra nedrivning og renovering til Greve Kommune, senest 2 uger inden byggearbejdet begynder, hvis et af følgende krav er opfyldt:

  • Affaldet indeholder asbest
  • Affaldet indeholder PCB
  • Affaldet er forurenet eller farligt
  • Arbejdet giver mere end 1 ton affald
  • Arbejdet omfatter mere end 10 m² i grundareal

Du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald på Byg- og Miljøportalen via:

www.virk.dk

www.borger.dk

www.bygogmiljoe.dk

Vigtigt – få lavet en kortlægning

Inden du starter på dit byggeprojekt, skal du få lavet en kortlægning af de stoffer, der findes i bygningen en såkaldt miljøscreening. Læs mere her

Du kan hjælpe med en hurtig sagsbehandling

For at vi kan behandle din sag hurtigt, er det vigtigt, at vi har følgende oplysninger:

  • Resultatet af miljøscreeningen
  • En vurdering af mængderne af de forskellige typer affald

Det er din pligt at give os de oplysninger, vi skal bruge.

Du må først køre dit forurenede og farlige affald væk, når du har modtaget en anvisning fra Greve Kommune

En anvisning på affald fortæller dig, hvor du skal aflevere dit forurenede og farlige affald. Når du har afleveret dit affald efter vores anvisninger, skal du sende en kopi af vejesedlen til os, så vi kan se, at du har fulgt vores anvisning.

Borgere kan aflevere byggeaffald på MiljøCenter Greve. Virksomheder skal være tilmeldt MiljøCenter Greve. Du kan læse mere om reglerne for aflevering på MiljøCenter Greve her

Det er bygherres ansvar, at byggeaffaldet anmeldes og håndteres korrekt

Det er dig som bygherre, der har det juridiske ansvar for, at affaldet bliver anmeldt, håndteret og bortskaffet korrekt. Du må gerne betale en rådgiver eller entreprenør eller en håndværker for at anmelde, håndtere og bortskaffe dit bygge- og anlægsaffald, men ansvaret er altid bygherrens. Overdragelse af ansvaret kan kun finde sted, hvis det, der skal rives ned eller renoveres, overdrages inden, det er blevet til affald.

Andre ting du skal være opmærksom på, når du skal i gang med et byggeprojekt

Du skal sikre dig, at du har de nødvendige byggetilladelser. Læs mere her.

Støv, støj og vibrationer skal anmeldes til Natur og Miljøafdelingen, senest 2 uger inden arbejdet begynder. Anmeldelsen sendes til natmil@greve.dk. Læs mere her.