Jorden i byzonen i Greve Kommune kan være lettere forurenet (områdeklassificeret), og jordflytning fra byzonen skal derfor anmeldes til kommunen.

Det meste jord fra byzonen i Greve Kommunen er områdeklassificeret. Det vil sige, at det kan være lettere forurenet. Det betyder, at du skal anmelde det til kommunen, hvis du vil flytte jorden.

Desuden er en del ejendomme - især erhvervsejendomme - kortlagt efter jordforureningsloven. Det kan være kortlægning på baggrund af en mistanke om forurening fra de aktiviteter, der i tidens løb er foregået på ejendommen (kortlægning på vidensniveau 1). Det kan også være på baggrund af konkret fund af forurenet jord på ejendommen (kortlægning på vidensniveau 2).

 

Hurtig jordflytning

For at kunne opretholde en rationel arbejdsgang foretages anvisning af jord typisk en gang om ugen. Vi gør opmærksom på at lovgivningen gør det muligt, at flytte jord umiddelbart, hvis tre forhold er overholdt.

  1. Anmeldelsen skal være afsendt til Greve Kommune før flytningen (mailadressen natmil@greve.dk er sat op til at sende et autosvar ved modtagelse). Du kan finde link til anmeldeskema her på siden.
  2. Jorden stammer fra områdeklassificeret lokalitet eller vejareal - altså må jorden ikke komme fra kortlagt eller synligt forurenet område.
  3. Jorden skal køres til en kartering hos en jordmodtager, som har en godkendt karteringsplads. Det er dog en god idé at sikre sig at pladsen vil modtage jorden med det samme.

Jord fra et areal, som kun er områdeklassificeret eller fra offentlig vej

Du skal anmelde jordflytningen til kommunen, hvis du flytter jorden til kapitel 5-godkendt modtageanlæg. Du må så gerne flytte jorden, når du har anmeldt jordflytningen.

Til andre anlæg skal du afvente, at kommunen godkender din anmeldelse.

 

Jord fra et kortlagt areal, eller mistanke om forurening

Når du ønsker at flytte jord fra et kortlagt areal, eller et areal, hvor du har mistanke om forurening, skal du gøre tre ting:

  • Udarbejde en jordhåndteringsplan
  • Kontakte kommunen med henblik på om dit arbejde kræver tilladelse efter jordforureningslovens § 8
  • Anmelde jordflytningen til kommunen

Hvis jorden flyttes til et kapitel 5-godkendt modtageanlæg, må du flytte jorden, når kommunen har godkendt din jordhåndteringsplan og du har sendt anmeldelsen til kommunen. Til andre modtageanlæg skal du afvente, at kommunen godkender din anmeldelse.

 

Ren jord fra landzone

Du må gerne flytte ren jord fra landzone uden anmeldelse. Men hvis du modtager ren jord fra landzone, bør du gemme dokumentation for jordens historie og renhed, da kommunen fører stikprøvevis kontrol med sådanne jordflytninger.

Analyser for PCB

Greve Kommune har mange huse fra perioden 1950 til 1977, hvor der blev brugt PCB i mange byggematerialer. Jorden på disse ejendomme skal derfor kontrolleres for PCB. Dette vil typisk fremgå af nedrivnings- eller byggetilladelsen.

PCB er en forkortelse af Poly-Chlorerede Biphenyler. Det er en gruppe stoffer, som alle er miljøgifte. Krav om at jorden analyseres for PCB gælder kun for jordflytninger fra områder, hvor der er bygget i den pågældende periode.

For at minimere omkostningerne udtages én blandeprøve af 4-5 stik fra de øverste 10-15 cm jord omkring huset, som analyse for PCB.