Greve Kommune foreslår at tre områder udtages af områdeklassificeringen. Et nyt regulativ for jordflytning er i høring frem til 29. april 2016

Byzoner bliver per definition områdeklassificeret som lettere forurenet. Derfor skal ejer/bruger som udgangspunkt altid anmelde flytning af jord fra byområder. Dette gøres for at forhindre eksponering af skadelig jord over for miljøet og mennesker grundet uhensigtsmæssig flytning til fx børneinstitutioner. Visse områder inden for byområdet, som for eksempel naturarealer og tidligere landbrugsjord, har som udgangspunkt været skånet forurenende bymæssig aktivitet. En udtagelse af disse arealer fra områdeklassificeringen, vil fjerne kravet om anmeldelse af jordflytninger til kommunen. Dette vil dermed mindske unødig besvær for borgere og sagsbehandling i kommunen.


Områdeklassificering betyder, at der, i stedet for kortlægning af de lettere forurenede arealer, skal ske en områdeklassificering af disse arealer. Som udgangspunkt skal alle byzoner områdeklassificeres. Greve Kommune kan løbende vælge, at inddrage/udtage større sammenhængende områder af områdeklassificeringen.


De 3 områder, som ønskes udtaget af områdeklassificeringen, er Tune Nordøst, Tværhøjgård og Langagergård. Det er områder, hvor der i den seneste tid og fremadrettet kommer til at ske stor byudvikling. Områderne er på henholdsvis 19, 68 og 120 hektar og omfatter dermed adskillige nuværende og kommende boligområder. Eftersom bebyggelserne sker i områder, der tidligere kun har været anvendt som landbrugsjord, anses jorden som ren. Det har analyser fra jordflytninger i områderne også bekræftet. Områderne ønskes derfor undtaget fra områdeklassificering, så jorden per definition ikke længere opfattes som lettere forurenet. Dermed vil analyser fra jordprøver ikke skulle anmeldes til kommunen med mindre, der er specifik viden om forurening, ejendommen er kortlagt som forurenet, eller det er offentlig vej. Når du skal bortkøre jord vil jordmodtageren formentlig stadig kræve, at der er analyser af jorden, for at sikre renheden af den jord de modtager


Grundlaget for ændringen sker på baggrund af Lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009 samt Miljøstyrelsens Vejledning om områdeklassificering. Undtagelse af områderne kommer til at fremgå som bilag til Greve Kommunes Regulativ for jord. Desuden vil det områdeklassificerede område fremgå af Danmarks Miljøportal, som angivet i Regulativet.

Forslaget er i høring i 4 uger. Hvis du har bemærkninger eller indsigelser er du velkommen til at skrive til teknik@greve.dk senest den 29. april 2016.