Hvem skal have alkoholbevilling

Virksomheder, der serverer stærke drikke, herunder øl og vin, skal have en alkoholbevilling.

Hvem kan få en alkoholbevilling

Bevillingen kan, som hovedregel, kun gives til personer, der opfylder følgende betingelser.

  • Er fyldt 25 år (dog kun 23 år hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget)
  • Der må ikke være forfalden gæld til det offentlige på kr. 50.000 eller derover
  • Ikke er umyndiggjort eller under værgemål efter værgelovens § 5
  • Ikke har udvist en sådan adfærd, at de ikke antages at ville drive virksomheden på forsvarlig måde, restaurationslovens § 16, stk. 2 og 4

Bevilling til selskaber, foreninger og lignende kan kun gives, hvis følgende betingelser er opfyldt

  • Der må ikke være forfalden gæld til det offentlige på kr. 50.000 eller derover
  • Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne i restaurationslovens § 13, stk. 1 nr. 2 og 3
  • Der ikke foreligger forhold, som efter restaurationslovens § 16, stk. 1, 2 og 5 er til hinder for meddelelsen af bevilling

I øvrigt henvises til Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr. 135 af 18. januar 2010.

Hvem giver bevillingen

Bevillingsnævnet giver i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi alkoholbevillingen.

Midlertidige alkoholbevillinger gives af Politiet.

Hvordan søger man?

Ansøgning om ny eller forlængelse af eksisterende alkoholbevilling skal sendes til Politigården i Roskilde, Skovbogade 3, 4000 Roskilde eller email: mvsj-bevilling@politi.dk
Ansøgningsskema kan hentes på Politiets hjemmeside om alkoholbevillinger.

Vær opmærksom på, at ved ansøgninger til ny etableret restaurationsvirksomhed eller hvis driftsformen eller størrelse af virksomheden ønskes væsentligt ændret (for eksempel spiserestauration til diskotek), vil der være krav om, at der sammen med ansøgningen fremsendes et detaljeret projekt, der redegør nærmere for såvel de indretningsmæssige som driftsmæssige forhold.

Politiet fremsender ansøgningen med en indstilling til Greve Kommune, som træffer den endelige afgørelse.

Orientering om lukketid

Den almindelige lukketid for restauranter i Greve Kommune er fra kl. 02:00 til kl. 05:00. Ønsker man at have længe åbent, skal der søges en dispensation fra lukketid (nat-tilladelse) hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Spørgsmål omkring alkoholbevillinger m.m.

Politigården i Roskilde
Tilladelses- og bevillingskontoret
Skovbogade 3
4000 Roskilde
Tlf. 46 35 14 48
Email: mvsj-bevilling@politi.dk