Her kan du se den typiske sagsbehandlingstid for sager på det sociale område. Tager din sag længere tid, vil du få skriftlig besked fra kommunen.

Ansøgning om Lov om social service Sagsbehandlingstid

Socialpædagogisk bistand og træning

§ 85

8 uger (botilbudslignende tilbud dog 12 uger)

Borgerstyret personlig assistance, ansættelse af handicaphjælpere og mulighed for overdragelse af arbejdsgiverkompetencen til andre

§ 96

12 uger

Kontaktperson døvblind

§ 98 8 uger
Støtte- kontaktperson til sindslidende, misbrugere, hjemløse mv. § 99 Samme dag eller senest inden for 2 arbejdsdage
Merudgifter til voksne handicappede § 100 12 uger
Behandling i forbindelse med socialpædagogisk bistand efter § 85 § 102 10 uger
Beskyttet beskæftigelse § 103 12 uger
Aktivitets- og samværstilbud § 104 12 uger
Botilbud §§ 107/108 12 uger
Krisecentre § 109 Samme dag eller senest indenfor 2 arbejdsdage
Forsorgshjem § 110 Samme dag eller senest indenfor 2 arbejdsdage