Bekendtgørelse om Lokalplan nr. 14-50- Boliger på Greve Bygade 52.

Foto Til Hjemmeside Lp 450

Plan

Rådhusholmen 10

2670 Greve

plan@greve.dk

(mailto:Plan@greve.dk)

 

Bekendtgørelse om Lokalplan nr. 14-50- Boliger på Greve Bygade 52.

Plan- og Udviklingsudvalget har den 8. oktober 2019 vedtaget ovennævnte lokalplan og kommuneplantillæg. Planen er indberettet til Plandata.dk med ikrafttrædelse den 01. november 2019.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet omfatter et bebygget byzoneareal på ca. 1.091 m2. Området ligger ved Greve Bygade og Grevetoften i Greve Landsby.

Lokalplanforslagets indhold
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres rækkehuse med et samlet etageareal på max. 436 m2.

Ændringer i forhold til lokalplansforslaget
Der er foretaget ændringer af planforslaget i forhold til højder og facade- og tagudformning.

Retsvirkning
Efter denne offentliggørelse af lokalplanen må der, i henhold til planlovens § 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser, men mindre der meddeles dispensation i henhold til § 19.
Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om, at der skal etableres de bygningsanlæg, som er fastlagt i lokalplanen, men når det bygges og anlægges skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen.
Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan forsætte som hidtil.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58 stk. 1 nr. 3. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.
Klagen skal oprettes via klageportalen. De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på https://naevneneshus.dk/ under ”Start din klage”, ”Miljø og energi”, ””Planklagenævnet”.
Evt. retssag vedrørende planen skal anlægges inden 6 måneder fra offentlig bekendtgørelse, dvs. inden den 01. maj 2020 jf. planlovens § 62, stk. 1.

Yderligere oplysninger
Lokalplan 14.50 for boliger på Greve Bygade 52 kan ses på Lokalplanportalen på Greve Kommunes hjemmeside.
https://greve.viewer.dkplan.niras.dk/plan/13#/3961

Kontakt

Plan
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
Plan@greve.dk