Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 6.1 og Lokalplan nr. 11.55 for Strandby Høj (etageboliger) og ny busterminal ved Hundige Station

Billede Til Lp 11 55 Endelig Vedtaget

Kontakt

Plan
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
plan@greve.dk

Bekendtgørelse om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 6.1 og Lokalplan nr. 11.55 for Strandby Høje (etageboliger) og ny busterminal ved Hundige Station.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 17.500 m2 ved Hundige Station mellem baneområdet og Hundige Stationsvej.

Baggrunden for lokalplanen

Byrådet udbød i foråret 2020 et areal i Hundige Strandby (tidligere kaldt Hundige Øst) til opførelse af varierende typer af boliger og vedtog i august 2020 valg af byder. Lokalplan nr. 11.55, som udgør et delområde i udbuddet, omhandler etageboliger og en ny busterminal ved Hundige Station. Projektet betyder, at der er udarbejdet en ny lokalplan og et kommuneplantillæg for området.

Lokalplanens intension

Intensionen med lokalplanen er, at opføre et etagebyggeri med varierende størrelser af boliger og ny busterminal, der ligger i sammenhæng med stationen. Byggeriet opføres som længebygninger, der er vinklet i forhold til hinanden, så der bliver skabt forskellige typer af uderum omkring bygningerne. Bebyggelsen har markante taghældninger, som gør Strandby Høje til et ”landmark” i Hundige. Derudover får byggeriet altaner på de østvendte facader og dermed får de øverste etager udsigt ud over Køge Bugt.

Lokalplanen har et stort fokus på tryghed i og omkring boligerne og busterminalen, så den sætter krav til både belysning og beplantning i forbindelse med fælles friarealer til boligerne og byrum ved busterminalen samt indretning af den.

Sammen skal byudviklingen af området være med til at skabe en større tryghed i det stationsnære område.

Lokalplan nr. 11.55 for Strandby Høje (etageboliger) og ny busterminal ved Hundige Station

Kommuneplantillæg

Som forudsætning for udarbejdelsen af Lokalplan nr. 11.55 for Strandby Høje (etageboliger) og ny busterminal ved Hundige Station er der blevet udarbejdet Kommuneplantillæg nr. 6.1, idet en realisering af lokalplanen strider imod den gældende kommuneplanramme 1BE2, der udlægger området til blandet bolig og erhverv og 1B5, som udlægger området til boligformål.

Kommuneplantillægget sikrer derfor, at lokalplanområdet for Lokalplan nr. 11.55 får sin egen kommuneplanramme 1B6, der udlægger området til boligformål med en bebyggelsesprocent på 150, etageantal på 6 og bygningshøjde på 25 meter.

Kommuneplantillæg nr. 6.1

Derudover kan du se forslag til kommuneplantillæg og lokalplan inde på hjemmesiden Hundige Strandby sammen med tidsplaner og videre proces for Hundige Strandby.

Ændringer i forhold til forslag til kommuneplantillæg og lokalplan

Lokalplanen er vedtaget med følgende ændringer:

Ændringerne er listet op i forhold til de emner høringsnotatet er opdelt i.

  • Lejeboliger/Mindre boliger: En præcisering i § 6 med hensyn til en minimum størrelse på lejligheder på 40 m2
  • Regnvand: I § 8.1 slettes bestemmelser, der refererer til Spildevandsplanen. Bestemmelse om skybrudsvand erstattes af bestemmelse om, hvor skybrudvand skal afvande til eksisterende eksterne skybrudveje i området
  • Vind: I § 8.4 præciseres bestemmelser om placering af legezoner i forhold til vind. Derudover bliver der tilføjet bestemmelser om lægivende foranstaltninger. I § 8.4 ændres højden på hække til 1,4 meter. Derudover inkluderes afværge af vind i § 7.3 med bestemmende om udformning for altaner i forhold til dybde på altan, højde på værn og materiale på forhøjede værn.
  • Cykelparkering: I redegørelsen og i § 2.1 præciseret det, at gang- og cykelbroen ikke er en del af lokalplanens afgrænsning. Bestemmelse om cykelskure på delområde B flyttes ind under bestemmelser for delområde B.
  • Brandvej: I § 5.3 slettes brandvej ved boligbebyggelsens gavle. § 5.8 tilføjes med placering af brandredningsareal på busterminalens areal. I forbindelse med dette konsekvensrettes § 13.1 og kortbilag 3.
  • Etageareal: I § 6.2 slettes bestemmelser om etageareal i delområde B og delområde D. § 6.9 tilføjes om etagemeter under bestemmelserne for delområde B
  • Kortbilag i bestemmelser: Kortbilag er gjort til aktive links.
  • Tilretning af Kommuneplan- og Lokalplanafgrænsning og delområder: På baggrund af besigtigelse er afgrænsningerne justeret, så Greve Kommune bibeholder vejinventar (belysning etc.) og bredde på gang-/cykelsti på egen grund. Kortbilag 1-5 er tilrettet med hensyn til afgrænsning.
  • Krav fra udbud: Krav fra udbud om materialer er skrevet ind i lokalplanen med den eksakte ordlyd fra udbud.
  • Parkeringsnorm: Parkeringsnorm til detail- og servicefunktion er ændret fra 1 parkeringsplads pr. 25 m2 erhvervsareal til 1 parkeringsplads pr. 100 m2Retsvirkning

Efter denne offentliggørelse af lokalplanen må der, i henhold til planlovens § 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation i henhold til lovens § 19.

Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om, at der skal etableres de bygningsanlæg, som er fastlagt i lokalplanen, men når der bygges og anlægges skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen.

Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse, dvs. inden den 22. juli 2021. Klagen skal oprettes via klageportalen. De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på Nævnenes Hus under ”Start din klage”, ”Miljø og Energi”, ”Planklagenævnet".

Evt. retssag vedrørende planen skal anlægges inden 6 måneder fra denne offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den 24. december 2021, jfr. planlovens § 62, stk. 1.

Greve Byråd