Bekendtgørelse om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 11.53 for Sundhedshus ved Hundige Allé 11

Topbillede

Plan

Rådhusholmen 10

2670 Greve

Plan@greve.dk

Plan- og Udviklingsudvalget har den 19. november 2019 endeligt vedtaget ovennævnte lokalplan. Planen er indberettet til Plandata.dk med ikrafttrædelsesdato den 29. november 2019.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet udgør ca. 56.500 m2 og ligger ved Hundige Allé 11 i Hundige.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanen giver bl.a. mulighed for etablering af et Sundhedshus ved Hundige Allé 11 samt at området kan anvendes til offentlige formål.

Ændringer i forhold til lokalplansforslaget
Der er foretaget mindre ændringer og tilføjelser i forhold til planforslaget.

Retsvirkning
Efter denne offentliggørelse af lokalplanen må der, i henhold til planlovens §18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation i henhold til §19.
Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om, at der skal etableres de bygningsanlæg, som er fastlagt i lokalplanen, men når det bygges og anlægges skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen.
Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan forsætte som hidtil.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58 stk. 1 nr. 3. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. den 27. december 2019.
Klagen skal oprettes via klageportalen. De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på https://naevneneshus.dk/ under ”Start din klage”, ”Miljø og energi”, ””Planklagenævnet”.
Evt. retssag vedrørende planen skal anlægges inden 6 måneder fra offentlig bekendtgørelse, dvs. inden den 29. maj 2020 jf. planlovens § 62, stk. 1.

Yderligere oplysninger
Lokalplan nr. 11.53 for Sundhedshus ved Hundige Allé 11 kan ses på lokalplanportalen på Greve Kommunes hjemmeside.

Lokalplanportalen

Kontakt

Plan
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
Plan@greve.dk