Bekendtgørelse af Lokalplan 11.50 og Tillæg nr. 3 til Kommuneplan

Billede Til Hjemmeside

Byrådet har den 7. oktober 2019 vedtaget ovennævnte lokalplan og kommuneplantillæg. Planen er indberettet til Plandata.dk med ikrafttrædelse den 25. oktober 2019.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet udgør 5.114 m2. Området ligger ved Frydenhøj Alle i Hundige, øst for Strandcenteret Plejecenter.

Lokalplanforslagets indhold
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres 40 ældreboliger samt et fælleslokale på grunden.

Kommuneplantillæg
Der er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Tillægget giver mulighed for, at hele lokalplan-området indlemmes i samme kommuneplan-ramme: 1O2-Offentlige formål. 

Ændringer i forhold til lokalplansforslaget
Der er foretaget mindre ændringer af de to plan-forslag i forhold til forslaget.

Retsvirkning
Efter denne offentliggørelse af lokalplanen må der, i henhold til planlovens § 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser, men mindre der meddeles dispensation i henhold til § 19.

Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om, at der skal etableres de bygningsanlæg, som er fastlagt i lokalplanen, men når det bygges og anlægges skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen.


Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan forsætte som hidtil.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58 stk. 1 nr. 3. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Klagen skal oprettes via klageportalen. De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på https://naevneneshus.dk/ under ”Start din klage”, ”Miljø og energi”, ”Planklagenævnet”.


Evt. retssag vedrørende planen skal anlægges inden 6 måneder fra offentlig bekendtgørelse, dvs. inden den 25. april 2020 jf. planlovens § 62, stk. 1.


Yderligere oplysninger
Lokalplan 11.50 for 40 ældre boliger i Hundige kan ses på https://dokument.plandata.dk/20_9647472_1571923339734.pdf

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029 kan ses på https://dokument.plandata.dk/12_9647587_1571925711206.pdf

Yderligere oplysninger om planen kan fås i Center for Teknik og Miljø på tlf. 43 97 96 40

Greve Byråd

Kontakt

Plan
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
Plan@greve.dk

Kontakt

Center for Teknik & Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
43 97 97 97
Send Digital Post