Tune parkvej.jpg

Kontakt

Plan
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
plan@greve.dk

Bekendtgørelse om Lokalplan nr. 15.22 - Dagligvarebutik ved Tune Parkvej samt Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-2029.

Plan- og Udviklingsudvalget har den 20. marts 2018 vedtaget ovennævnte lokalplan og tillæg til Kommuneplan. Planerne er offentliggjort den 23. marts 2018.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet udgør 3.343 m2. Området ligger i den østlige del af Tune og grænser op til Lundevej og Tune Parkvej.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for etablering af en enkeltstående dagligvarebutik.

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Tillægget giver mulighed for etablering af enkeltstående dagligvarebutik samtidig med at opdatere kommunes detailhandelsstruktur.

Ændringer i forhold til lokalplanforslaget

I perioden fra den 17. november 2017 til 15. januar 2018 har lokalplanforslaget og tillæg 1 været i høring, hvor der indkom i alt 8 bemærkninger. Af disse har bemærkninger fra borgere, udvikler, Midt- og Vestsjællands Politi og KLAR Forsyning givet anledning til præciseringer i lokalplanens redegørelse og bestemmelser.

Udbygningsaftale

Der er mellem Greve Kommune og grundejer indgået en udbygningsaftale. Ved aftalen forpligter grundejer sig til etablering af infrastrukturanlæg i form af nyt fortov ud for lokalplanområdet på vestsiden af Lundevej og fodgængerfelt med tilhørende Toronto-blik og fortov ved fodgængerfeltets nordlige side af overkørsel ind til ejendommen. Udbygningsaftalen kan ses i download boksen til højre.

Retsvirkninger

Efter denne offentliggørelse af lokalplanen må der, i henhold til planlovens § 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation i henhold til lovens § 19.

Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om, at der skal etableres de bygningsanlæg, som er fastlagt i lokalplanen, men når der bygges og anlægges skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen.

Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse, dvs. inden den 20. april 2018. Klagen skal oprettes via klageportalen. De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på www.naevneneshus.dk under Planklagenævnet.

Evt. retssag vedrørende planen skal anlægges inden 6 måneder fra denne offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den 23. september 2018, jfr. planlovens § 62, stk. 1.

Yderligere oplysninger

Lokalplan nr. 15.22 - Dagligvarebutik ved Tune Parkvej kan ses i download boksen til højre. 

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-2029 kan ses i download boksen til højre.

Yderligere oplysninger om planerne kan fås i Center for Teknik & Miljø på tlf. 43 97 96 40.

Greve Byråd