banner_lp_13_47_451_220[1].png

Kontakt

Plan
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
plan@greve.dk

Plan- og Udviklingsudvalget har den 10. januar 2018 vedtaget ovennævnte lokalplan.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter det bebyggede areal på cirka 868.000 m2 langs Karlslunde Strandvej.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver nye bedre rammer og udviklingsmuligheder for området.

Ændringer i forhold til lokalplanforslaget

Indsigelser har medført følgende større ændringer i den endelige lokalplan 13.47:

  • Reduktion af max. højde, etageantal, miljøklasse og bebyggelsesprocent i nyt ”B3” område på ”vandsiden” af Strandvejen.
  • Indsættelse af afsnit vedr. støj fra erhverv i det blandede ”B” område.

Retsvirkninger

Efter denne offentliggørelse af lokalplanen må der, i henhold til planlovens § 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation i henhold til lovens § 19.

Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om, at der skal etableres de bygningsanlæg, som er fastlagt i lokalplanen, men når der bygges og anlægges skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen.

Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse. Klagen skal oprettes via klageportalen. De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på www.naevneneshus.dk under Planklagenævnet.

Evt. retssag vedrørende planen skal anlægges inden 6 måneder fra denne offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den 26. juli 2018, jfr. planlovens § 62, stk. 1.

Yderligere oplysninger

Lokalplan nr. 13.47 - Strandvejsområdet i Karlslunde kan ses her: Lokalplan 13.47 - Strandvejsområdet i Karlslunde (pdf)

Yderligere oplysninger om planen kan fås i Center for Teknik & Miljø på tlf. 43 97 96 40.

Plan- og Udviklingsudvalget