Banner_14_49_451_220.png

Kontakt

Plan
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
plan@greve.dk

Byrådet har den 5. februar 2018 vedtaget ovennævnte lokalplan.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet grænser op til København-Ringstedbanen, Mosede Landevej og Kildestien.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at etablere en rasteplads med restauranter, servicestation og andre servicefunktioner som er begrundet i nærheden til motorvejen og områdets fremtidige anvendelse som rasteplads. Samtidigt fastholdes arealer til de eksisterende transformeranlæg i den sydøstlige del af området. 

Ændringer i forhold til lokalplanforslaget

Lokalplanen har været i høring fra 22. september til 17. november 2017, hvor der indkom i alt 7 bemærkninger til planen. Af disse har bemærkningerne fra Miljøstyrelsen, HOFOR, Vejdirektoratet, Energinet samt Banedanmark givet anledning til præciseringer i lokalplanens redegørelse og bestemmelser.

Retsvirkninger

Efter denne offentliggørelse af lokalplanen må der, i henhold til planlovens § 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation i henhold til lovens § 19.

Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om, at der skal etableres de bygningsanlæg, som er fastlagt i lokalplanen, men når der bygges og anlægges skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen.

Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse. Klagen skal oprettes via klageportalen. De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på www.naevneneshus.dk under Planklagenævnet.

Evt. retssag vedrørende planen skal anlægges inden 6 måneder fra denne offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den 16. august 2018, jfr. planlovens § 62, stk. 1.

Yderligere oplysninger

Lokalplan nr. 14.49 - Mosede Landevej 54 og 56 kan ses her: Lokalplan nr. 14.49 - Mosede Landevej 54 og 56 

Yderligere oplysninger om planen kan fås i Center for Teknik & Miljø på tlf. 43 97 96 40.

Greve Byråd