Bannerbillede forslag til lokalplan 11.52.jpg

Kontakt

Plan
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
plan@greve.dk

Bekendtgørelse om forslag til Lokalplan 11.52 for Boliger på Solviften i Hundige.

Lokalplanområdet

Lokalplanforslaget omfatter et bebygget byzoneareal på ca. 53.900 m2. Hele området omfatter den tidligere Tjørnelyskole.
Lokalplanområdet afgrænses mod øst og syd af Lillevangsvej og Kildebrøndevej, mod vest og nord af Tjørnelystien, som ligger op til Køge Bugt motorvejen og rækkehusbebyggelsen Tjørnelyparken.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanen giver mulighed for, at lokalplanområdet kan omdannes til boligformål.

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Lokalplan nr. 11.52 foretaget en screening af lokalplanforslagets forventede miljøpåvirkning af omgivelserne. Kommunen vurderer, at påvirkningerne på de miljømæssige forhold ikke er så væsentlige, at de kræver miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der foretages derfor ingen egentlig miljøvurdering.
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse. Klagen skal oprettes via klageportalen og indsendes til kommunen.
De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på www.naevneneshus.dk under Planklagenævnet.

Offentlig fremlæggelse

Lokalplanforslaget er den 28. maj 2018 godkendt af Byrådet til offentlig fremlæggelse.
Forslaget er offentligt fremlagt i perioden fra den 8. juni til og med den 3. august 2018.
Planforslaget kan ses på www.greve.dk/planer.

Har du spørgsmål kan du skrive til: plan@greve.dk.

Din kommentar

Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag til det fremlagte lokalplanforslag, skal du sende dem til Greve Rådhus, Center for Teknik & Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve eller plan@greve.dk, senest den 3. august 2018.
Bemærkningerne vil indgå i Byrådets videre behandling af forslaget efter høringsfristens afslutning. Du vil først få svar på dine bemærkninger efter den politiske behandling.

Retsvirkning

Indtil Byrådet har vedtaget og offentliggjort lokalplanen må ejendommene, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.
Der gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 8. juni 2018, indtil offentliggørelsen af en vedtaget lokalplan, dog højst til den 8. juni 2019.

Greve Byråd