Lokalplanforslag for Dagligvarebutik ved Tune Parkvej

banner 15.22.jpg

Kontakt

Plan
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
plan@greve.dk

Bekendtgørelse om forslag til Lokalplan nr. 15.22 - Dagligvarebutik ved Tune Parkvej samt forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-2029.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet udgør 3.343 m2. Området ligger i den østlige del af Tune og grænser op til Lundevej og Tune Parkvej.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanen giver mulighed for etablering af en enkeltstående dagligvarebutik.

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Tillægget giver mulighed for etablering af enkeltstående dagligvarebutik samtidig med at opdatere kommunes detailhandelsstruktur.

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Lokalplan 15.22 og Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-2029 foretaget en screening af lokalplanforslagets forventede miljøpåvirkning af omgivelserne. Kommunen vurderer, at påvirkningerne på de miljømæssige forhold ikke er så væsentlige, at de kræver miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der foretages derfor ingen egentlig miljøvurdering.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse. Klagen skal oprettes via klageportalen og indsendes til kommunen.

De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på www.naevneneshus.dk under Planklagenævnet.

Offentlig fremlæggelse

De to planforslag er den 12. oktober 2017 godkendt af Teknik- og Miljøudvalget til offentlig fremlæggelse. Planforslagene er offentligt fremlagt i perioden fra den 17. november 2017 til den 15. januar 2018.

Planforslagene kan ses på www.greve.dk/planer.

Detailhandelsanalyse for ny dagligvarebutik i Tune kan ses her.

Har du spørgsmål kan du skrive til: plan@greve.dk.

Borgermøde

Der holdes borgermøde om planforslagene torsdag den 30. november 2017, kl. 17.00-19.00, i Tune Menighedscenter, Tune Center 17, 4030 Tune.

Din kommentar

Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag til de fremlagte planer, skal du sende dem til Greve Rådhus, Center for Teknik & Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve eller plan@greve.dk, senest den 15. januar 2018.

Bemærkningerne vil indgå i Byrådets videre behandling af forslagene efter høringsfristens afslutning. Du vil først få svar på dine bemærkninger efter den politiske behandling.

Retsvirkning

Indtil Byrådet har vedtaget og offentliggjort lokalplanen og kommuneplantillægget må ejendommene, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af de endelige planer.

Der gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 17. november 2017, indtil offentliggørelsen af en vedtaget lokalplan, dog højst til den 17. november 2018.

Greve Byråd