Lokalplanforslag for Greve Centervej 88-90, ny høring

Forslag til lokalplan nr  14 48 for Greve Centervej 88 90

Kontakt

Plan
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
plan@greve.dk

Bekendtgørelse af fornyet høring af Forslag til lokalplan nr. 14.48 – Greve Centervej 88-90.

Lokalplanområdet

Lokalplanforslaget omfatter ejendommen Greve Centervej 88-90. Arealet ligger øst for Greve Landsby, syd for boligområdet Tværhøjgaard og nord for erhvervsområdet Ventrupparken.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af ønske fra ejerne om at ændre anvendelsesmulighederne for området. Således giver planen mulighed for etablering af dagligvarebutik samt butik til udvalgsvarer eller engros-/erhvervsvirksomhed, op til 1500 m2 kontorerhverv samt lovliggørelse af selskabslokalet i stuehuset.

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Lokalplan nr. 14.48 foretaget en screening af lokalplanforslagets forventede miljøpåvirkning af omgivelserne. Kommunen vurderer, at påvirkningerne på de miljømæssige forhold ikke er så væsentlige, at de kræver miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der foretages derfor ingen egentlig miljøvurdering.
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse. Klagen skal oprettes via klageportalen og indsendes til kommunen.
De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på www.naevneneshus.dk under Planklagenævnet.

Offentlig fremlæggelse

Lokalplanforslaget er den 16. november 2017 godkendt af Teknik- og Miljøudvalget til offentlig fremlæggelse. Forslaget til lokalplan 14.48, sendes i fornyet høring, fordi der er revideret i anvendelse af delområde 1. Planforslaget er offentligt fremlagt i perioden fra den 8. december 2017 til den 5. januar 2018.
Planforslaget kan ses på www.greve.dk/planer.

Har du spørgsmål kan du skrive til: plan@greve.dk.

Din kommentar

Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag til den fremlagte plan, skal du sende dem til Greve Rådhus, Center for Teknik & Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve eller plan@greve.dk, senest den 5. januar 2018.
Bemærkningerne vil indgå i Byrådets videre behandling af forslaget efter høringsfristens afslutning. Du vil først få svar på dine bemærkninger efter den politiske behandling.

Retsvirkning

Indtil Byrådet har vedtaget og offentliggjort lokalplanen må ejendommen, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.
Der gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 8. december 2017, indtil offentliggørelsen af en vedtaget lokalplan, dog højst til den 8. december 2018.

Greve Byråd