Karlslundeparkvej.png

Kontakt

Plan
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
plan@greve.dk

Bekendtgørelse om forslag til Lokalplan nr. 13.45 for Karlslunde Parkvej 76.

Lokalplanområdet

Lokalplanforslaget udgør Karlslunde Parkvej 76, Grunden er på ca. 1.435 m2. Mod øst ligger et parcelhuskvarter, mod nord og nordvest et grønt område tilhørende bebyggelsen Eghøj.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanen giver mulighed for at udstykke grunden i to matrikler til halvanden etages åben-lav boliger.

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Lokalplan nr. 13.45 foretaget en screening af lokalplanforslagets forventede miljøpåvirkning af omgivelserne. Kommunen vurderer, at påvirkningerne på de miljømæssige forhold ikke er så væsentlige, at de kræver miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der foretages derfor ingen miljøvurdering.
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse. Klagen skal oprettes via klageportalen og indsendes til kommunen.
De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på www.naevneneshus.dk under ”Start din klage”, ”Miljø og Energi”, ”Planklagenævnet”.

Offentlig fremlæggelse

Lokalplanforslaget er den 4. september 2018 godkendt af Plan- og Udviklingsudvalget til offentlig fremlæggelse. Planforslaget er offentligt fremlagt i perioden fra den 28. september 2018 til den 12. oktober 2018.
Planforslaget kan ses på www.greve.dk/planer.

Har du spørgsmål kan du skrive til: plan@greve.dk.

Din kommentar

Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag til det fremlagte lokalplanforslag, skal du sende dem til Greve Rådhus, Center for Teknik & Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve eller plan@greve.dk, senest den 12. oktober 2018. Du kan også indsende bemærkninger via Lokalplanportalen.
Bemærkningerne vil indgå i Byrådets videre behandling af forslaget efter høringsfristens afslutning. Du vil således først få svar på dine bemærkninger efter den politiske behandling.

Retsvirkning

Indtil Byrådet har vedtaget og offentliggjort lokalplanen må ejendommen, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.
Der gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 28. september 2018, indtil offentliggørelsen af en vedtaget lokalplan, dog højst til den 28. september 2019.

Greve Byråd