Greve Kommune vil udføre naturpleje på stranden ud for Glentevej og sydover. Kommunen vil gerne oplyse om dette arbejde inden opstart.

Naturplejen vil i denne omgang bestå i:
· Fjernelse af Rosa rugosa (Rynket rose)
· Fjernelse af træopvækst
· Fjernelse af ukrudt fra vandkanten til klitkanten

Rosa rugosa og træopvækst er uønsket på stranden, og vil, hvis vi ikke gør noget aktivt for det, brede sig til store dele af stranden, og dermed dominere helhedsbilledet på stranden.
Rosa rugosa er en såkaldt invasiv art, som fortrænger andre mindre aggressive hjemmehørende arter. Derfor ønskes den bekæmpet, og den mest effektive metode til dette er opgravning med rødder. Det er umiddelbart et stort indgreb, og ser voldsomt ud når det er udført, men det giver langt det bedste resultat da rødderne ikke kan genspire.
Efter opgravningen af Rosa rugosa vil der være bart sand tilbage, men disse arealer vil efterhånden blive tilgroet af f.eks. den marehalm der i forvejen findes på stranden.

Træopvæksten består hovedsageligt af birk, pil og fyr, og disse vil enten blive fræset eller skåret ned, alt efter hvor mange der står hvert enkelt sted.

Naturplejen vil blive udført indtil 1 meter fra privat matrikel, og matrikelgrænserne vil blive markeret inden opstarten af arbejdet. Hvis du som matrikelejer også ønsker at få fjernet Rosa rugosa ud mod stranden på din matrikel kan vi gøre dette, hvis du forinden henvender dig til undertegnede.

Arbejdet opstartes mandag d. 26. november 2012.

Greve Kommune har søgt om og fået den fornødne dispensation i henhold til lov om naturbeskyttelse, nr. 933 af 24/09 2009, § 65, stk. 3.