Greve Kommunes organisation har fire niveauer med Byrådet som det øverste.

fire_niveauer_web.jpg

Greve Kommunes organisation har fire niveauer med Byrådet som det øverste. Den administrative organisation består af en tværgående Direktion, syv underliggende centre samt en række institutioner, som organisatorisk er knyttet til et center. Den administrative organisation understøtter kommunens kerneopgave, som er sammen med borgere og virksomheder at skabe rammer for et attraktivt og udviklende fællesskab.

Byrådet er øverste ledelse i kommunen, og dets opgave er at fastlægge serviceniveau, kvalitet og økonomiske rammer for opgaveløsningen efter områdets behandling i det ansvarlige fagudvalg og Økonomi- og Planudvalget.

Direktionen består af en kommunaldirektør og to direktører. Den har det overordnede ansvar for koordinering, udvikling og strategier for den samlede kommunale organisation, herunder økonomi, personale, ledelse og politisk servicering. Direktionen har ansvaret for at sikre helheden og koordineringen på tværs af centre samt, at de politiske mål efterleves i hele organisationen. Endvidere har Direktionen ansvar for styrkelse af de eksterne relationer. Hver enkelt direktør er overordnet ansvarlig for et antal faglige områder.

Centrene løser drifts- og udviklingsopgaver i kommunen i tæt samarbejde med hinanden. Et center ledes af en centerchef. Centercheferne refererer til Direktionen, men har kontakten til den områdeansvarlige direktør. Opdelingen i de syv centre tager udgangspunkt i naturligt sammenhængende opgaver, samt hensynet til særlige politiske fokusområder. To centre, Center for Økonomi og Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening har desuden en central opgave i at bidrage til centrenes udvikling og drift gennem konsulentbistand, sparring og opfølgning.

Institutionerne udfører de konkrete opgaver og leverer mest mulig service for de afsatte ressourcer. Institutionerne er organisatorisk knyttet til et center. De har stort råderum til, i dialog med deres brugere, at tilrettelægge den daglige drift inden for den givne retning og rammer. Ansvar og kompetence er placeret decentralt og tæt på borgerne og brugerne, og arbejdspladserne skal have attraktive faglige miljøer og udviklingsmuligheder. Institutionerne fastlægger, hvordan ydelsen konkret udføres ud fra lovkrav og i samarbejde med institutionens bestyrelse og eventuelle brugerråd. De skal kunne dokumentere, hvad de leverer, så det kan sammenlignes med andre private eller offentlige leverandører.

Byrådet har vedtaget den nye organisationstilpasning, der er trådt i kraft den 1. januar 2018.