Center for Teknik & Miljø tager sig af teknik, miljø, kommunale ejendomme og intern service.

Center for Teknik & Miljø varetager opgaver, der sikrer de fysiske rammer for borgernes, erhvervslivets, naturens og miljøets liv, vilkår og udviklingsmuligheder. Centret varetager desuden alle opgaver omkring kommunale ejendomme og tilhørende arealer samt intern service.

Opgaverne omfatter blandt andet:

  • Planlægning (kommuneplan og lokalplaner m.v.)
  • Miljø, natur, skov og det åbne land
  • Klima- og energi
  • Overfladevand (vandløb og søer) og grundvand
  • Veje, stier, trafik, kollektiv trafik og grønne områder – både myndighed og bestillerfunktion
  • Byggesagsbehandling
  • Kort, geodata o. lign.
  • Anlæg og vedligeholdelse af kommunens idræts- og fritidsanlæg
  • Bygningsvedligeholdelse, anlæg, bygningsdrift, leje, forsikring og risikostyring af blandt andet rådhuset, skolerne og Greve Videncenter
  • Intern service (teknisk service, rengøring af bygninger, kantine, rådhusservice, kopi/trykkeri, biler)