Gode råd og særlige forhindringer, som vi har oplevet.

På baggrund af de hidtidige erfaringer i forbindelse med udlægning af økonomi til specialtilbud og lokale indsatser kan der peges på flere anbefalinger

Kvalitetssikring

Vi arbejder for at skabe en økonomisk struktur, som støtter inklusionen uden at økonomien er det primære styrende element.

Det betyder, at økonomien skal understøtte, at vi udvikler fleksible, inkluderende læringsmiljøer med fokus på faglig udvikling og trivsel for børnene.

Her har følgende elementer vist sig særligt vigtige. De har samtidig understøttet fælles tydelighed om vigtigheden af den faglige kvalitetssikring:

  • Uddannelse til alle medarbejdere på dagtilbuds- skole- og klubområdet og deres samarbejdspartnere har skabt viden om inklusion, samt fælles sprog og retning.
  • Skoleleder træffer afgørelse om specialtilbud og muligheder for inklusion på møde med centralt visitationsudvalg, der sikrer faglig specialistviden og vurdering af, om barnets behov kan tilgodeses indenfor det enkelte specialtilbuds målgruppe.
  • Tilrettelæggelse af inkluderende læringsmiljøer i almenområdet skal ske i et samarbejde med Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR).
  • Forskningsprojekt understøtter den løbende udvikling af inklusionsindsatser og i den samlede inklusionsstrategi

Robusthed i specialtilbuddene

Udviklingen har vist behov for en helt særlig opmærksomhed på en bæredygtig faglig og økonomisk robusthed i specialtilbuddene i takt med øget inklusion og dermed færre børn i specialtilbud. Samtidig ses at andelen af børn i specialtilbuddene er præget af flere vanskeligheder er blevet større.

De forskellige specialtilbud oplever særlige udfordringer, der kræver behov for ændringer – for nogle specialtilbud har dette vist sig i behovet for ændret struktur i undervisningen og i gruppesammensætningen. For andre specialtilbud har det vist sig i fritidsdelen, hvor der nogle specialtilbud har haft behov for en ændret organisering med færre særlige fritidstilbud.

Denne opmærksomhed på robustheden i specialtilbuddene kræver et samlet overblik og viden om alle specialtilbuddene, så der kan ske en systematisk og løbende dialog med det enkelte specialtilbud om deres behov og udvikling.

Udvikling af enkle, ensartede administrative redskaber.

Det har vist sig meget brugbart at udviklingen af de administrative redskaber – både omkring visitation og økonomi – er sket i samarbejde med de involverede brugere. Her har workshop med de involverede, samt dialog i leder-fora skabt idéer til løbende udvikling og opmærksomhed på behov for justeringer og ændringer i takt med, at behovene har vist sig. Det har samtidig skabt forenkling og ensartethed at ansvar og administration er organiseret samlet i specialundervisningssekretariat, så de enkelte skoler ikke har skulle varetage flertallet af opgaverne og udvikle egne redskaber.

Der arbejdes fortsat med økonomistyringen og med udfordringen om et endnu bedre samspil mellem øjebliksbilledet og selve økonomisystemet. Dette tænkes bl.a. gjort med særlig kontoplan til hver almenskole og vejledning om kontering.

Et samlet overblik har endvidere gjort det muligt for Styregruppen at følge området tæt.

Udvikling af en klar vejledning

Det har skabt stor klarhed, at der ved udlægningens start var en vejledning med beskrivelse af procedurer, ansvar, roller og snitflader. Det har gjort det enkelt at have et fælles fundament.

Download procedurer og vejledning fra banneret her på siden.

Ikke alle snitflader har dog vist sig at kunne beskrives meningsfuldt og der ses et fortsat behov for at kunne håndtere usædvanlige sager smidigt, så der kan træffes beslutning om snit for fx betaling af et tilbud. Her har det været nyttigt at udvikle en pragmatisk og konkret praksis for beslutninger. Beslutninger ved tvivl er truffet i de konkrete problemstillinger i fællesskab ved konsulent fra Center for dagtilbud og skoler der indgår i CVI og formand for CVI.

De konkrete problemstillinger har herefter skabt en fælles praksis, som har kunne drøftes i skolelederforum. Et eksempel har her været regulering ved tvivl i forbindelse med finansiering mellem to skoler ved iværksættelse af indsatser i en almenklasse eller ved visitation til specialtilbud. I usædvanlige sager vurderes konkret ud fra en samlet vurdering ud fra beskrivelse af barnets behov og det samlede skoleforløb. Der er forsat behov for at kunne træffe de konkrete beslutninger smidigt i konkrete sager ved konsulent fra CVI og formand.