Politikernes beslutninger i forbindelse med inklusion

Politikernes beslutninger i forbindelse med inklusion

Greve kommune har fulgt anbefalinger fra Undervisningsministeriet og KL om, at skolerne får bedre muligheder for at understøtte, at børn med diagnoser og særlige behov får en hverdag så tæt som mulig på andre børns hverdag.

Greve Byråd besluttede i 2011 at ressourcer til specialundervisningen skulle lægges ud til distriktsskolen eller den skole, hvor barnet gik. 

De udlagte midler er målrettet finansiering af specialtilbud, samt til tilrettelæggelse af lokale indsatser i almenområdet.

Sådan sikrer vi fagligheden

I forbindelse med udlægningen af økonomien blev der lagt stor vægt på, at kvalitetssikre de indsatser og tilbud, som børnene får.

Tilrettelæggelse af inkluderende læringsmiljøer i almenområdet skal ske i et samarbejde med Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR). Fast tilknyttede PPR-medarbejdere har deres daglige gang på skolerne med løbende samarbejde med lærere og pædagoger omkring konkrete indsatser, og indgår som tætte rådgivere og sparringspartnere for ressourcecentre og skoleleder. Indsatser omkring børn, klasser og grupper kan f.eks. være særlig indretning eller redskaber, støttelektioner til det enkelte barn, holddelingstimer, anden støtte i undervisningsmiljøet mv.

De skal være nemt at få inspiration

Der har været et særligt fokus på at udvikle større tilgængelighed til indsatser målrettet pædagoger og lærere, der kan bestilles direkte uden indstilling. Handleguiden med Temapakker fra K-teamet og med Temapakker fra PPR, vil således sikre kompetenceudvikling og indsatser, der også understøtter de voksne omkring børnene. Der tilbydes endvidere kurser og workshops for forældre til børn præget af ADHD, autisme og lignende vanskeligheder.

Alle får uddannelse i inklusion

Greve Byråd har besluttet at investere i viden og kompetenceudvikling således, at alle medarbejdere og ledere på hele børne- og ungeområdet har fået kompetenceudvikling, der understøtter inklusion. Der blev derfor afsat et beløb på 500.000 kr. i 2011 som et opstartsbeløb til kompetenceudvikling til det videre arbejde med inklusion. Der har været fokus på, at inddrage hele børne- og ungeområdet, så inklusionsprojektet har både berørt børn i almindelige dagtilbud, børn i særlige dagtilbud samt børn i skole/SFO og klub.

Greve Byråd besluttede at realisere en besparelse på 2,5 mio. kr. i 2011 og 5,7 mio. kr. årligt i 2012 og årene herefter. Frem til og med regnskab 2012 er besparelseskrav realiseret.