FotoY.jpg

Kulturarvskommuneprojektet har katalyseret et stærkt samarbejde mellem Greve Kommune og Greve Museum. Samarbejdet vil få stor betydning for den fremtidige udvikling i kommunen med kulturarven som et fælles omdrejningspunkt. Projektet er tematiseret i tre spor - henholdsvis: Fortælling og formidling, Benyttelse og bevaring og Udvikling og fornyelse.

1. Fortælling og formidling

Som grundlag for kulturarvskommuneprojektet er der udarbejdet en samlet grundfortælling for Strandvejsområdet fra tiden lige før 1. verdenskrig, hvor de første sommerhuse dukker op, og frem til udviklingen af velfærdssamfundet. Fortællingen er udviklet i samarbejdet med konsulenthuset Hasløv og Kjærsgaard.

Som en del af formidlingen af grundfortællingen til borgerne, har kommunen og museet taget de sociale medier i brug. Der er lavet en række små videofilm, blandt andet om Villa Olsbæk, Greve Badehotel, Hundige Camping, Mosede Havn og Mosede Fort, som alle er blevet delt via YouTube og Facebook.

Næste skridt i formidlingsopgaven er en digital folder med information om de 43 bevaringsværdige bygninger, der er udpeget langs Strandvejen. Folderen skal styrke ejernes og borgernes viden om og interesse for bygningerne.

Greve Museum har fuld gang i udviklingen af museets aktiviteter og søger midler til blandt andet at etablere en historisk legeplads med genstande og fortællinger fra 1. verdenskrig. Museet Mosede Fort – Danmark 1914-18 knytter også an til oplevelser på Mosede Havn som en gammel fiskeri – og industrihavn.

2. Benyttelse og bevaring

I kulturarvskommuneprojektets opstartsfase blev der registreret og kortlagt 20 kulturmiljøer langs Strandvejen – alt fra bebyggelser og havneanlæg til grønne områder, institutioner og private enkeltbygninger i forbindelse med udarbejdelsen af 4 lokalplaner. I lokalplanprocessen blev bygningernes bevaringsværdi også vurderet, hvilket gav et overblik over og fokus på de eksisterende værdier.

For at involvere Strandvejens interessenter i udviklingsprocessen for de 20 kulturmiljøer, nedsatte kommunen et Rådgivende Forum. På en workshop drøftede det Rådgivende Forum med repræsentanter for kulturliv, erhvervsliv, husejere og interesseorganisationer de 20 kulturmiljøers fremtid, og hvordan miljøerne kunne være med til at understøtte vækst, iværksætteri, bosætning og turisme.

Konklusionerne fra arbejdet i det Rådgivende Forum er siden blevet brugt i en potentialeplan for Strandvejsområdet, udarbejdet af konsulentfirmaet Urland. Planen peger blandt andet på, at området ved Hundige Parken, Villa Sitka og Greve Marina i nord samt området ved Mosede Fort og Mosede Havn i syd har særligt potentiale, som bør styrkes og udvikles. Potentialeplanen foreslår endvidere at binde de mange fortællinger langs Strandvejen sammen i en ”Greverute”, der kombinerer historiske steder med grønne rum, oplevelser, mad, drikke og shopping

Ideoplægget til Greve Ruten er godkendt af Byrådet, og Kommunen og Greve Museum arbejder nu videre på at styrke potentialeområderne og formidle Greveruten.

3. Udvikling og fornyelse

Kortlægningen af kulturmiljøer har været en vigtig brik i udarbejdelsen af en helhedsplan for Strandvejen. Helhedsplanen har fastlagt de overordnede intentioner for udviklingen af området og har dannet rammen for fire nye lokalplaner.

I 2016-18 har Byrådet godkendt de fire nye lokalplaner For Hundige, Greve, Mosede og Karlslunde. Formålet med lokalplanerne er, at der på den ene side skabes bedre sammenhæng i området og på den anden side skabes bedre sammenhæng i området og på den anden side tages hensyn til hver bydels særlige kvaliteter. Lokalplanerne sikrer nytænkning og opdatering af hele Strandvejsområdet, så det lever op til tidens behov og indtænker de historiske og kulturelle værdier.

Byrådet har besluttet, at de to potentialeområder for henholdsvis Hundige og Mosede skal indarbejdes som indsatsområder i Planstrategien 2019 for at sikre fortsat opmærksomhed på områdernes udvikling. Konkret bliver der udarbejdet en helhedsplan for Hundige Øst for at styrke det grønne rum, der gennem parkområdet ved Villa Sitka, forbinder Hundige Parken med kysten og Greve Marina.