Børnerådet rådgiver politikerne i sager, som omhandler forhold på 0-6 års området, og Børnerådet skal være med til at sikre debat og gensidig information mellem forældre, politikere og medarbejdere.

Sammensætning

 • Skole- og Børneudvalget
 • Forældrebestyrelsesformændene og tre forældrerepræsentanter for hvert af Distrikterne Nord og
  Syd (i alt otte repræsentanter)
 • Forældrebestyrelsesformanden og én forældrerepræsentant for Dagplejen (i alt to repræsentanter)
 • Tre forældrebestyrelsesrepræsentanter valgt blandt formændene for de selvejende
  daginstitutioner
 • Fællestillidsrepræsentanterne for personaleorganisationerne FOA og BUPL
 • Leder af Dagplejen
 • 1 distriktsleder valgt af og blandt de kommunale distriktsledere
 • 1 pædagogisk leder valgt af og blandt de selvejende daginstitutioner
 • Centerchefen for Dagtilbud & Skoler

Formanden for Skole- og Børneudvalget er ”født” formand for Børnerådet. Center for Dagtilbud & Skoler
står for sekretariatsbistand og mødeforberedelse.

Formål
Børnerådet har til formål at sikre dialog mellem Skole- og Børneudvalget og repræsentanter for
forældrebestyrelser og medarbejdere, herunder rådgive det politiske niveau i sager, som omhandler
forhold på 0-6 års området.
Børnerådet skal med udgangspunkt i ovennævnte formål være med til at sikre:

 1. Debat og dialog om emner af betydning for det samlede dagtilbudsområde, herunder drøftelser om
  budgettet på området.
 2. Gensidig information mellem forældre/politikere/medarbejdere.

Form

 • Børnerådet afholder møder 4 gange årligt.
 • Dagsordenen for møderne sammensættes, så der er en vekselvirkning mellem information og
  dialog. Arbejdsformen sigter på inddragelse og dialog i mindre grupper.
 • På hvert møde har forældrebestyrelserne på skift ansvaret for indholdet af et punkt på
  dagsordenen. Punktet tager udgangspunkt i, hvordan bestyrelsen arbejder med konkrete
  emner/temaer i dagtilbuddene.
 • Et af de fire møder har det kommunale budget som tema, hvor Børnerådet har mulighed for at give
  input til Skole- og Børneudvalgets arbejde i budgetprocessen, da Børnerådet ikke formelt er
  høringsberettiget.
 • Et af de fire møder afsættes til, at en bredere forældrekreds kan deltage, fx i form af et oplæg ude
  fra.
 • Børnerådet kan efter behov nedsætte grupper til varetagelse af opgaver inden for kommissoriet.
 • Dagsorden til møderne fastsættes af formanden efter formøde med to
  forældrebestyrelsesrepræsentanter i Børnerådet og administrationen.
 • Forslag til dagsordenspunkter fra rådets øvrige medlemmer skal være administrationen i hænde
  senest 3 uger før mødets afholdelse.
 • Dagsorden med eventuelle bilag sendes ud senest 2 uger før mødet.
 • Opsamling på møderne formidles på kommunens hjemmeside og dagtilbuddenes
  kommunikationsplatform.