Formål

Fritidsrådet har til formål at indstille til og rådgive det politiske niveau i sager, som omhandler væsentlige forhold på det samlede fritidsområde i Greve Kommune.

Fritidsrådet skal:                                                                                      

 • Deltage i udvikling af hele fritidsområdet
 • Sikre helhedstænkning og sammenhæng på hele fritidsområdet
 • Høres i forbindelse med behandling af budget for fritidsområdet
 • Afgive budgetforslag indenfor eget område
 • Drøfte principper for udmøntning af midler i henhold til f.eks. Greveordningen
 • Sikre gensidig information på alle niveauer
 • Høres om godkendelse af nye folkeoplysende fritidsforeninger indenfor 4 uger, alternativt ved formandsbeslutning
 • Orienteres om fordeling af lokaletilskud
 • Påse, at lokaletilskuddet er anvendt i overensstemmelse med love og regler.

Fritidsrådet skal, i samarbejde med Idrætsrådet, indstille til Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med;

 • Fordeling af indendørs lokaler til folkeoplysende virksomhed
 • Fordeling af udendørs arealer til folkeoplysende virksomhed
 • Ændring af retningslinjer for udmøntning af midler i henhold til f.eks. Greveordningen
 • Ændring af retningslinjer for udmøntning af midler i henhold til øvrige puljer
 • Fordeling af tilskudsrammen
 • Gebyr/betaling på lån af offentlige lokaler
 • Godkendelse af det samlede regnskab på fritidsområdet
 • Godkendelse af folkeoplysningspolitik/idræts- og fritidspolitik samt tilhørende handleplaner

Form

 • Fritidsrådet mødes minimum 6 gange om året
 • Der afholdes fællesmøder med Idrætsrådet i forbindelse med behandling af sager hvor de to råd i samarbejde indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget
 • Der kan efter behov, afholdes fællesmøde med Idrætsrådet til drøftelse af sager af fælles interesse
 • Fritidsrådet kan efter behov nedsætte ad hoc grupper inden for kommissoriet
 • Dagsorden til møderne fastsættes af formanden efter drøftelse med centerchefen for Center for Borgerservice & Fritid. Forslag til dagsordenpunkter fra rådets øvrige medlemmer, skal være forvaltningen i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse
 • Dagsorden udsendes senest 1 uge før mødet

Sammensætning

 • 2 repræsentanter fra Kultur- og Fritidsudvalget
 • 2 repræsentanter fra Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS)
 • 2 repræsentanter fra fritidsforeninger/organisationer så vidt muligt fra 2 forskellige organisationer
 • 2 repræsentanter fra aftenskolerne – så vidt muligt fra 2 forskellige aftenskoler
 • 1 repræsentant fra handicaporganisationerne udpeget af handicaporganisationerne
 • 1 repræsentant valgt blandt formanden for Greve Borgerhus brugerråd, formanden for bestyrelsen i Tune Borgerhus, formanden for bestyrelsen i Karlslunde Borgerhus og formanden for bestyrelsen Hundigehuset samt formanden for brugerrådet i Aktivhuset Olsbækken

Rådet vælger sin formand og næstformand blandt brugerrepræsentanter. (udenom politiske – og forvaltningens repræsentanter).

Centerchefen for Byråd & Borgerservice deltager så vidt muligt i møderne. Center for Byråd & Borgerservice står for sekretariatsbistand og mødeforberedelse. Udvalgets udgifter afholdes af Greve Kommune. Rådets medlemmer er diætberettigede efter gældende regler.

Rådets medlemmer er diætberettigede efter gældende regler.

Kompetence

Fritidsrådet har indstillingsret til Kultur- og Fritidsudvalget i henhold til ovenfor definerede områder.

Det fremgår af Greve Kommunes delegationsplan at administrationen har indstillingsretten til fagudvalgene. Generelt er rådenes indstillingsret blevet håndteret som en ret til at anbefale/rådgive. Fritidsrådet har dog siden det blev etableret i 2006 haft indstillingsret på linje med administrationen ifm. fordeling af lokaler samt fordeling af midler og ændring af retningslinjer inden for Greveordningen.

Byrådet/Kultur- og Fritidsudvalget kan beslutte at uddelegere kompetencen i forhold til specifikt definerede opgaver.

 

Godkendt på Byrådets møde den 28.05.2013