Handicaprådet rådgiver Byrådet i alle handicaprelaterede spørgsmål, og rådet skal høres i alle sager, der har betydning for mennesker med handicap.

I Greve Kommunes Handicapråd arbejdes på at sikre trivsel for borgere med handicap i Greve. Rådet har som opgave at rådgive Byrådet i alle handicaprelaterede spørgsmål, og rådet skal høres i alle sager, der har betydning for mennesker med handicap. Handicaprådet kan ikke behandle personsager, men kan frit tage handicaprelevante emner op til behandling i rådet.

Handicaprådet repræsenterer borgere med handicap i Greve

Handicaprådet repræsenterer alle borgere med handicap i kommunen, og holder sig orienteret om alle handicapgruppers ønsker og behov. Via Handicaprådet bliver de handicappedes interesser hørt i kommunen, og kommunen får information om de særlige forhold, der kan gøre sig gældende for forskellige handicapgrupper.

Medlemmerne af Handicaprådet

Handicaprådet består af fem repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer, tre byrådsmedlemmer og to medarbejdere fra Greve Kommunes administration.

Medlemmerne udpeges af byrådet for en fireårig periode.

Handicaporganisationerne sørger så vidt muligt for at have repræsentanter der dækker følgende handicapgrupper:

  • Mentalt handicappede
  • Bevægelseshandicappede
  • Kommunikationshandicappede
  • Varigt medicinsk behandlede
  • Tværgående gruppe

Centrenes medlemmer repræsenterer et bredt udsnit af administrationens områder. I det nuværende handicapråd er der repræsentanter fra Center for Teknik & Miljø og Center for Dagtilbud & Skoler.

Hvert medlem har en personlig stedfortræder, der kan deltage, hvis medlemmet bliver forhindret.

Handicaprådets sekretariat

Handicaprådet assisteres i deres arbejde af et sekretariat i Center for Job & Socialservice. Sekretariatet bistår formanden med dagsordener og referater fra mødet.

Ansvarlig socialchef er Mariann Mikkelsen og sekretær for handicaprådet er Gitte Overgaard, begge fra Center for Job & Socialservice.

Handicaprådets møder 

Handicaprådet afholder ca. 10 møder om året. Møderne planlægges, så der så vidt muligt er mulighed for at kommentere på de politiske udvalgs dagsordener. Handicaprådet kan også selv tage sager op til debat, hvis det omhandler handicaprelevante emner.

Formalia for Handicaprådet 

Handicaprådet i Greve Kommune blev nedsat 1. april 2006 på baggrund af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37 a samt

Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 48-52.

Som grundlag for Handicaprådets arbejde har Handicaprådet og Byrådet godkendt et sæt vedtægter for Handicaprådet. Handicaprådet har derudover en forretningsorden, der nærmere fastsætter retningslinier for rådets arbejde.