Skolerådet skal sikre debat om emner af betydning for det samlede skolevæsen inden for Skolebestyrelsens vedtægter.

Formål

Skolerådet har til formål at sikre debat om emner af betydning for det samlede skolevæsen inden for Skolestyrelsesvedtægtens områder.

Skolerådet medvirker desuden til gensidig information om blandt andet ændringer af skolernes og skolevæsenets virksomhed.

Sammensætning

 • Skole- og Børneudvalget
 • 1 forældrevalgt medlem fra hver skolebestyrelse
 • 2 repræsentanter valgt af eleverne (Fælleselevrådet)
 • 2 repræsentanter valgt af medarbejderne (medarbejderrepræsentanterne i skolebestyrelsen)
 • 1 repræsentant udpeget af Skole og Samfunds lokalafdeling i Greve
 • 1 repræsentant valgt af skolelederne
 • Formanden for Greve Lærerforening
 • Skolechefen og direktøren for skoleområdet

Form

 • Skolerådet mødes op til 4 gange årligt.
 • Skolerådet kan efter behov nedsætte grupper til varetagelse af opgaver inden for kommissoriet. Forslag til dagsordenspunkter fra rådets øvrige medlemmer, skal være forvaltningen i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse.
 • Dagsorden til møderne fastsættes af formanden efter drøftelse med administrationen.
 • Forslag til dagsordenspunkter fra rådets øvrige medlemmer, skal være forvaltningen i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse.
 • Dagorden udsendes senest 1 uge før mødet.