Retten udpeger hvert fjerde år nævning og domsmænd på baggrund af grundlisterne der indsendes fra kommunerne.

Grundlisteudvalget i Greve Kommune udarbejder hvert 4 år en grundliste, hvor interesserede borgere, der vil påtage sig hvervet at dømme i straffesager sammen med juridisk uddannede dommere, kan optages.

Grundlisteudvalget har den 12. marts 2015 udvalgt 162 personer som er indstillet til grundlisten for Østre Landsret for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2019.

Næste grundliste udarbejdes i 1. kvartal 2019

Du kan omkring årsskiftet 2018/2019 ansøge om at blive optaget på grundlisten.

Der udtages en person for hver 300 indbyggere. De udpegede skal udgøre et alsidigt og repræsentativt sammensat udsnit af befolkningen i Greve Kommune med hensyn til køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelse og beskæftigelse.

Grundlisteudvalget er nedsat i henhold til retsplejeloven, samt bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister.

I sidste ende er det Østre Landsret, der trækker lod om, hvem der skal udpeges fra kommunernes grundlister og virke som lægdommere i en periode på fire år.

De borgere, der bliver udtaget til at være lægdommere, får direkte besked af Østre Landsrets præsident. Du får kun besked hvis du bliver udtaget.

Betingelser for at blive lægdommer:

  • Du skal være fyldt 18 år, være dansk statsborger og beherske det danske sprog
  • Du skal have en ren straffeattest
  • Du må ikke fylde 70 år inden 1. januar 2020
  • Du må ikke have en åndelig eller legemlig svaghed, der gør dig ude af stand til at fyldestgøre en nævnings og domsmands pligter.

Udelukkede fra at være nævninge og domsmænd er: Ministre, advokater, advokatfuldmægtige, centraladministrationens, domstolenes, anklagemyndighedens, overøvrighedens, politiets og fængselsvæsenets tjenestemænd og øvrige personale samt sognefogeder og folkekirkens og de anerkendte trossamfunds gejstlige.

Ansøgning om at blive optaget på grundlisten

Greve Kommune vil indrykke en nyhed på hjemmesiden, samt annoncere i lokalpressen omkring årsskiftet 2018/2019 med nærmere oplysninger om hvordan du ansøger om at blive optaget på grundlisten for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023.