Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Rigge Nørmark (I), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Camilla Meyer, Center for Sundhed & Pleje

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden  

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Indholdsfortegnelse

 

HR 1. Orientering om Sundhedshus
HR 2. Drøftelse af sager fra Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget
HR 3. Handicaprådets økonomi 2019
HR 4. Konsekvenser af budgetbesparelser 2019
HR 5. Magtanvendelse på det sociale område
HR 6. Handicaprådets kalender for 2019
HR 7. Udvalgsdagsordener og referater
HR 8. Gensidig orientering
HR 9. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener
HR 10. Eventuelt
HR 11. Godkendelse af referat fra mødet 8

 

Ikke tilstede: Camilla Meyer

 

 

 

HR 1.                 Orientering om Sundhedshus

Sundhedschef Dorthe Holmboe eller udviklingschef Tommy Rolf Lorentzen deltager på mødet og vil orientere om tankerne omkring etablering af det kommende Sundhedshus – og hvilke muligheder der kan være i forbindelse med eventuelle udvidelser af planerne for dette.

 

Indstilling

Til orientering

 

Beslutning:

Dorthe Holmboe orienterede om at Sundhedshuset skal ligge på Greve Videncenter, samt om formål, målgruppe, indhold og den videre proces fremadrettet.

 

Handicaprådet gjorde opmærksom på at rådet ikke er blevet hørt i sagen om etablering af Sundhedshus.

 

Palle Jakobsen gjorde opmærksom på DS 105 udearealer for alle, og at der bør gøres noget ved parkeringsarealer ved Greve Videnscenter, da det er svært at finde en p-plads. Endvidere at man skal ind tænke den kollektive trafik, således at den kan komme tæt på Sundhedshuset, da det også er svage borgere der skal frekventere Sundhedshuset

 

Handicaprådet spurgte blandt andet ind til økonomien, herunder hvor meget der bliver søgt om til fase II. Regnskabet fremgår her:

 

Økonomi

 1. Angiv projektets finansiering samt fordeling af midlerne mellem ansøgningsberettigede parter (ekskl. Moms)

 

Finansiering (i mio. kr.)

Ansøgte midler

27,6

Projektets egenfinansiering

6,7

     Region

 

     Kommune

6,7

     Leverandør af almen medicinske ydelser

 

Evt. anden finansiering/støtte

 

Midler i alt

34,3

 

Ikke til stede:

Camilla Meyer

 

 

 

HR 2.                 Drøftelse af sager fra Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

DH medlemmer i Handicaprådet har ønsket at få en orientering om og drøfte følgende sager fra Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalgets møde den 27. februar 2019:

 

 • Punkt 7: Første udkast til udbygningsplan
 • Punkt 9: Budget 2020-23 potentialekatalog og høringsproces. Socialchef Mariann Mikkelsen vil orientere om ovenstående.


Bilag

 1. Dagsorden og bilag fra Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget møde - punkt 7: Første udkast til udbygningsplan
 2. Dagsorden og bilag fra Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget møde - punkt 9: Budget 2020-23 potentialekatalog og høringsproces


Indstilling
Drøftes

Beslutning:

Punkt 7: Første udkast til udbygningsplan         .

Handicaprådet havde følgende bemærkninger til indstillingspunkterne:

Punkt 1 – Ændring af målgruppen til boligfællesskabet Freyas Kvarter 2: Handicaprådet høres i sagen i forbindelse med den politiske behandling i maj 2019

Punkt 2 – Endelig målgruppe og kvalitetsstandard for boligfællesskabet til 7 udsatte unge: Handicaprådet høres i sagen omkring endelig målgruppe, samt efterfølgende om kvalitetsstandarden i forbindelse med den politiske behandling henholdsvis maj og efteråret 2019.

Punkt 4 – Konsekvenser og effekter af at etablere et større bofællesskab med 16 boliger (over og under 18 år): – Handicaprådet gør opmærksom på, at når man taler om unge under 18 år, skal der være en anden personalenormering.

Punkt 5 – Afdækning af muligheden for at ombygge eksisterende bygninger og/eller købe ejendomme: Handicaprådet synes det giver god mening at ombygge eksisterende bygninger eller at opføre boliger som kommunale almene ældre boliger og efterfølgende udbyde bygherre rollen og driften.

Generelt bør det undlades at bygge 1-rums lejligheder, men i stedet bygge 2-rums boliger med eget bad og toilet, da det er mere tidssvarende.

Endvidere bør det overvejes om tilbud/bofællesskaber osv. til psykisk syge/sårbare kan placeres andre steder i kommunen, da Hundige i forvejen er det mest belastede område i Greve Kommune.

Punkt 9: Budget 2020-23 potentialekatalog og høringsproces

Mariann Mikkelsen redegjorde for punktet og det blev oplyst at Økonomiudvalget efterfølgende har bedt administration om at arbejde med nogle andre analyser.

Handicaprådet afventer en ny høringsproces om ovenstående. 

Ikke til stede:

Camilla Meyer

 

 

 

HR 3.                 Handicaprådets økonomi 2019

På sidste møde i Handicaprådet blev det besluttet at rådet på dette møde, skal drøfte prioriteringer for 2019 ud fra nogle forskellige modeller.

 

Bilag

Forslag til modeller for aktiviteter og økonomi – sendes kun til Handicaprådet

 

Indstilling
Handicaprådet prioriterer aktiviteter i forhold til den afsatte ramme.

 

Beslutning:

Handicaprådet besluttede følgende:

 

 • Handicaprådet besluttede model 1, med den tilføjelse at rådets medlemmer ikke deltager i konferencer i Århus på grund af den høje pris samlet set ift. deltagergebyr, honorar og transportudgifter. Derimod fastholdes deltagelse i den årlige konference i Nyborg.
 • Fremtidige ønsker om deltagelse i konferencer osv. drøftes på handicaprådets møde forinden tilmelding og alternativt spørges der ud på mail
 • Der var en opfordring til at man i nogle tilfælde kan undersøge om egen forening kan dække udgifterne i forbindelse med deltagelse
 • Handicaprådet ønsker at arrangere en tilgængelighedstur i år, som skal være på den allerede fastsatte dato den 17. juni 2019.

Ikke til stede:

Camilla Meyer

 

 

 

 HR 4.                 Konsekvenser af budgetbesparelser 2019

DH medlemmer i Handicaprådet har ønsket at få præsenteret en oversigt over de konsekvenser budgetbesparelsen 2019 har haft og vil få for borgere med handicap. Socialchef Mariann Mikkelsen vil orientere om dette.

 

Indstilling
Orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning:

Mariann Mikkelsen gennemgik konsekvenserne af budgetbesparelserne for 2019. Oversigten fremgår af Handicaprådets referat i januar 2019 og alternativ er der et link her til oversigten. Link her: Oversigt.

 

Herudover havde Handicaprådet følgende bemærkninger:

 • Der opleves lange ventetider i telefonen når man skal igennem til Hjælpemiddelkontoret
 • På Tune bibliotek har man lukket den handicapvenlige indgang. Det betyder at når man skal ind og betjene sig selv, sker det af en anden indgang hvor der er trapper. Dette udelukker eksempelvis kørestolsbrugere og gangbesværede i at få adgang til biblioteket.
 • Nu hvor der er lukket om onsdagen på Rådhuset, kan man ikke få bevilget kørsel til eksempelvis en akut tid ved lægen. Derfor er der en ordning om at borgerne selv skal lægge ud for en taxa og efterfølgende få udlægget godtgjort. Udfordringen med denne ordning er, at der ikke er kommet tilstrækkelig information ud til borgerne om dette.
 • Der er borgere der oplever at man ikke hørt fra sin rådgiver i eksempelvis 7 måneder. Det anbefales at man overholder svartiderne, samt at man løbende orienterer borgeren om status på sin sag

Ikke til stede:

Camilla Meyer

 

 

 

 HR 5.                 Magtanvendelse på det sociale område

Handicaprådet har ønsket at få en orientering om hvornår Greve Kommune udøver magt over for borgere med handicap, samt at orienteringen foregår via den årlige politiske sag.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede opgørelse over magtanvendelse for 2019 på deres møde den 30. januar 2019 og referatet herfra vedlægges som bilag.

 

Bilag

Referat fra Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 30. januar 2019.

 

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning

Det er positivt at der er 2 rådgivere som følger området tæt og at magtanvendelserne er halveret.

Ikke til stede:

Camilla Meyer

 

 

HR 6.                 Handicaprådets kalender for 2019

 

Dato

 

Aktivitet

Tid

13. maj

Ordinært møde

17.00-19.00

17. juni

Tilgængeligheds tur og ordinært møde

09.00-19.00

22. august

Ordinært møde (forbeholdt budgetbehandling)

17.00-19.00

23. september

Ordinært møde

17.00-19.00

25. november

Ordinært møde

17.00-19.00

 

Beslutning

Ingen bemærkninger

Ikke til stede:

Camilla Meyer

 

 

 

HR 7.                 Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

 

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

 

Beslutning

 

Handicaprådets kommentarer til referater:

 

Skole- og Børneudvalget 28.03.19

Ingen kommentarer

 

Kultur- og Fritidsudvalget 26.03.19

Ingen kommentarer

 

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 27.03.19

Punkt 2 - Udbud eller forhandling af ny kontrakt om madservice

Der opfordres til at man undersøger om pensionister kan få leveret varm mad, samt at der er en indholdsdeklaration på pakkerne.

 

Handicaprådet gør endvidere opmærksom på, at rådet tidligere har tilkendegivet at de ønsker at holdes orienteret om sager der vedrører madservice og er eksempelvis ikke blevet hørt, da der er lavet en tilfredshedsundersøgelse.

Handicaprådets bemærkninger videresendes til byrådets behandling.

 

Teknik og Miljøudvalget 28.03.19

Ingen kommentarer

 

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 27.03.19

Ingen kommentarer

 

Handicaprådets kommentarer til dagsorden:

 

Plan- og Udviklingsudvalget 02.04.19

Punkt 7 – Boligprognose 2019

Handicaprådet kan konstatere at der ikke er sat mange boliger af til borgere med handicap.

Da Handicaprådet ikke er blevet hørt i denne sag, sendes rådets bemærkninger videre til byrådets behandling.

 

Ikke til stede:

Camilla Mayer

 

 

 

  

HR 8.                 Gensidig orientering

Ingen bemærkninger

 

Ikke til stede:

Camilla Meyer

 

 

 

HR 9.                 Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Endvidere drøftes svar på spørgsmål som er udsendt imellem møderne og aktuelt er det svar vedrørende:

 • Hvorfor Greve Kommune ikke har tegnet abonnement hos CFD (Center for døve)?
 • Stiller Greve Kommune krav om opskrivning i 2 boligorganisationer i forbindelse med visitation til et botilbud?
 • Råder Greve Kommune sagsbehandlere til ikke at partshøre i forbindelse med ankesager?

Bilag 
Oversigt over punkter

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning 

Ingen bemærkninger

Ikke til stede:

Camilla Meyer

 

 

 

HR 10.             Eventuelt

Ingen bemærkninger

Ikke til stede:

Camilla Meyer

 

 

 

 

HR 11.             Godkendelse af referat fra mødet

 

Beslutning

Godkendt

Ikke til stede:

Camilla Meyer