Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Torben Hoffmann (V), Jette Andersen (A)

Administrationen: Kim Andreassen, Center for Teknik & Miljø, Brith Nøhr, Center for Børn & Familier

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden  

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Indholdsfortegnelse

HR 1 Danmarkskortet

HR 2 Handicaprådets kalender for 2018

HR 3 Udvalgsdagsordener og referater

HR 4 Gensidig orientering

HR 5 Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

HR 6 Eventuelt

HR 7 Godkendelse af referat fra mødet

 

Ikke til stede:

Torben Hoffmann, Lonnie Busted Nielsen, Palle Jacobsen (Tina Jørgensen deltog i hans sted), samt Mariann Mikkelsen

 

 

HR 1.                 Danmarkskortet

Punkt fra huskelisten

Handicaprådet behandlede på mødet den 11. september 2017 de politiske dagsordener og herunder Social- og Sundhedsudvalgets sag om Danmarkskortet (klagesager). I den forbindelse ønskede Handicaprådet at høre, hvad der aktivt er gjort for at forbedre danmarkskortet. 

Jurist Charlotte Lindberg Nielsen, Center for Job & Socialservice, vil deltage under punktet og orientere om de forskellige initiativer der er iværksat.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning:

Charlotte Lindberg Nielsen orienterede om hvordan omgørelsesprocenterne udregnes, samt om de initiativer administrationen har iværksat, for at forbedre antallet af omgjorte sager.

Charlotte oplyste endvidere, at administrationen rådfører sig med VISO og Ankestyrelsen, i sager hvor det er muligt at indhente rådgivning.

Ikke til stede:

 Torben Hoffmann, Lonnie Busted Nielsen, Palle Jacobsen, samt Mariann Mikkelsen

 

 

 HR 2.                 Handicaprådets kalender for 2018

 

Dato

 

Aktivitet

Tid

14. maj

Budgetdialogmøde

?

4. juni

Ordinært møde

17.00-19.00

23. august

Ordinært møde (forbeholdt budgetbehandling)

17.00-19.00

17. september

Ordinært møde

17.00-19.00

22. oktober

Ordinært møde

17.00-19.00

26. november

Ordinært møde

17.00-19.00

 

Beslutning

Budgetdialogmøde den 14. maj 2018 starter kl. 19.00 – 22.00 og holdes på Greve Gymnasium.

Handicaprådet ønsker til næste år, at budgetmaterialet er til rådighed på handicaprådsmødet før budgetdialogmødet afholdes.

  

Ikke til stede:

 Torben Hoffmann, Lonnie Busted Nielsen, Palle Jacobsen, samt Mariann Mikkelsen

 

 

HR 3.                 Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

 

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

 Beslutning

 

Handicaprådets kommentarer til referater:

Skole- og Børneudvalget 03.05.18
Ingen kommentarer

Kultur- og Fritidsudvalget 02.05.18
Ingen kommentarer

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 02.05.18
Punkt 7 – Venteliste til pleje-og ældreboliger 2018
Handicaprådet ønsker at vide hvordan man får dækket et akutbehov til pleje/ældreboliger udover 1 måned.

Bygnings,- Trafik - og Miljøudvalget 03.05.18
Ingen kommentarer

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 30.04.18
Ingen kommentarer

 

Handicaprådets kommentarer til dagsordner:

Plan- og Udviklingsudvalget 08.05.18
Ingen kommentarer

 

Ikke til stede:

 Torben Hoffmann, Lonnie Busted Nielsen, Palle Jacobsen, samt Mariann Mikkelsen

 

 

HR 4.                 Gensidig orientering

Allan Jørgensen oplyste at Det Centrale Handicapråd udskyder deres årsmødet til februar 2019.

 

Ikke til stede:

 Torben Hoffmann, Lonnie Busted Nielsen, Palle Jacobsen, samt Mariann Mikkelsen

 

 

HR 5.                 Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Endvidere drøftes svar på spørgsmål som er udsendt imellem møderne og aktuelt er det svar vedrørende:

  • Hjælpeinstruktør ved fitnesstræning, sagsbehandlingstider på hjælpemiddelområdet, kørsel (ganghjælpemiddel) og kørsel for udenbys borgere
  • Hjælpemidler ved udskrivning og genindlæggelser

Bilag

Liste over emner til fremtidige dagsordenspunkter.

 

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

 

Beslutning

Der var ingen bemærkninger til ovennævnte svar, som var udsendt fra administrationen. 

Lone Christensen, PPR, deltager på handicaprådets møde den 4. juni og fortæller om ”tidlig indsats til sårbare unge” samt om resultater ifm. afslutning på forskningsprojektet inklusion i børnehøjde.

  

Ikke til stede:

 Torben Hoffmann, Lonnie Busted Nielsen, Palle Jacobsen, samt Mariann Mikkelsen

 

 

 HR 6.                 Eventuelt

 Ingen bemærkninger

Ikke til stede:

 Torben Hoffmann, Lonnie Busted Nielsen, Palle Jacobsen, samt Mariann Mikkelsen

 

 

HR 7.                 Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt 

 

Ikke til stede:

 Torben Hoffmann, Lonnie Busted Nielsen, Palle Jacobsen, samt Mariann Mikkelsen