Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Rigge Nørmark (I), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Thorkild Steenhus Olsen, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden  

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

HR 1. Kommuneplanrevision

Kommuneplanen 2021-2033 vil være et styringsredskab for kommunens byudvikling, der sikrer, at kommunens nutidige og fremtidige ønsker og behov, som f.eks. nye institutioner, boliger mv., er i balance med det areal, der er tilgængeligt i kommunen. Kommuneplanen omhandler derfor alle eksisterende og kommende funktioner i hele kommunen. Derfor er det relevant at inddrage kommunens råd bredt ifm. kommuneplanrevisionen, så alle synspunkter og behov bliver belyst.

Byplanlæggere Mathilde Lo Nielsen og Camilla Pødenphandt deltager under punktet.

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Oplæg og opsamling fra Mathilde Lo Nielsen og Sven Otto Ott vedlægges referatet.

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Rigge Nørmark

 

 

HR 2. Handicaprådets økonomi 2020

Handicaprådet drøfter prioriteringer for 2020.

Bilag

Oversigt til aktiviteter og økonomi

Indstilling
Drøftes

Beslutning:

Ingen bemærkninger  

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Rigge Nørmark

 

 

HR 3. Årsberetning 2020

Ifølge handicaprådets vedtægter § 3 orienterer Handicaprådet årligt Byrådet om sit arbejde. Dette sker i form af en årsberetning.

Udkast til årsberetning for handicaprådets arbejde i 2020 er vedlagt som bilag.

Bilag

Årsberetning 2020

Indstilling

Handicaprådet godkender årsberetning 2020

Beslutning

Årsberetningen blev drøftet godkendt med de foreslåede til rettelser.

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Rigge Nørmark

 

 

HR 4. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning
Handicaprådets kommentarer til referater:

Skole- og Børneudvalget 11.02.21

Ingen kommentarer

Kultur- og Fritidsudvalget 10.02.21

Ingen kommentarer

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 10.02.21

Ingen kommentarer

Teknik- og Miljøudvalget 11.02.21

Ingen kommentarer

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 08.02.21

Ingen kommentarer

Plan- og Udviklingsudvalget 09.02.21

Ingen kommentarer

  
Handicaprådets kommentarer til dagsordener:

Skole- og Børneudvalget 11.03.21

Ingen kommentarer

Kultur- og Fritidsudvalget 17.03.21

Ingen kommentarer

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 17.03.21

Ingen kommentarer

Teknik- og Miljøudvalget 11.03.21

Ingen kommentarer

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 15.03.21

Ingen kommentarer

Plan- og Udviklingsudvalget 16.03.21

Ingen kommentarer

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Rigge Nørmark

 

 

HR 5. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Bilag

  • Oversigt over punkter

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning

  • Der er kommet en henvendelse fra DH Greve som ønsker belyst unge handicappedes muligheder for at blive boende hjemme (med støtte) og om unges støttebehov kan varetages af nære pårørende.
  • Henvendelsen vedlægges referatet.
  • Palle Jakobsen ønsker at vide hvor mange unge under 50 år der bor på plejecentrene i Greve Kommune.
  • Listen over forslag til punkter blev gennemgået og tilrettet 

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Rigge Nørmark

 

 

 HR 6. Gensidig orientering

  • Lonnie B. Nielsen har haft møde med arkitekten for det nye plejecenter i Tune og har bidraget med de forhold man skal være opmærksom på omkring de forskellige handicapgrupper. Det giver god mening at være med inde tidligt i forløbet.
  • Rune Gamby pointerede at det er godt at Handicaprådet generelt inddrages tidligt, eksempelvis i ovenstående byggeri og det tidligere punkt på dagsorden vedrørende kommuneplanrevision.

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Rigge Nørmark

 

 

HR 7. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Rigge Nørmark

 

 

HR 8. Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Rigge Nørmark