Medlemmer

Byråd: Kai Nielsen (V), Torben Hoffmann (V), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Kim Andreassen 

Danske Handicaporganisationer: Bente Lis Clausen, Palle Jacobsen, Rune Gamby, Allan Jørgensen, Lonnie Busted Nielsen.

Øvrige: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær 

  

Indholdsfortegnelse

 

Punkt         Tekst                                                                                  

HR 1.......... Teknologiske hjælpemidler
HR 2.......... Magtanvendelse på det sociale område
HR 3.......... Ankestyrelsens afgørelser 2017
HR 4.......... Handicaprådets økonomi 2018
HR 5.......... Handicaprådets kalender for 2018
HR 6.......... Udvalgsdagsordener og referater
HR 7.......... Gensidig orientering
HR 8.......... Forslag til punkter til fremtidige dagsordener
HR 9.......... Eventuelt
HR 10........ Godkendelse af referat fra mødet

Ikke til stede: Palle Jakobsen, Tina Nielsen deltog som stedfortræder

  

 

HR 1.                 Teknologiske hjælpemidler

Punkt fra huskelisten

Handicaprådet har ønsket at få en orientering og præsentation af teknologiske hjælpemidler på sundheds- og plejeområdet, samt at drøfte hvilke dilemmaer kommunen har i forhold til velfærdsteknologi.

Randi Bitsch, implementeringsmedarbejder i Center for Sundhed & Pleje, deltager under punktet.

 

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

 

Randi Bitsch præsenterede et overblik over hvilke teknologiske hjælpemider kommunen anvender, samt orienterede om inspirationsrummet som ligger på Hedebo Rehabiliteringscenter, hvor borgere kan komme ud og afprøve hverdagshjælpemidler.

 

Randis oplæg udsendes sammen med referatet link her.

Ikke til stede:

 Palle Jacobsen

 

 

 HR 2.                 Magtanvendelse på det sociale område

Handicaprådet har ønsket at få en orientering om hvornår Greve Kommune udøver magt over for borgere med handicap, samt at orienteringen foregår via den årlige politiske sag.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede opgørelse over magtanvendelse for 2017 på deres møde den 7. februar 2018 og referatet herfra vedlægges som bilag.

 

Bilag

Referat fra Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 7. februar 2018.

 

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Ikke til stede:

 Palle Jacobsen

 

 

HR 3.                 Ankestyrelsens afgørelser 2017

Én gang årligt forelægges Ankestyrelsens afgørelser på handicapområdet for Handicaprådet. Afgørelserne fremgår af vedlagte bilag.

 

Bilag

Oversigt over sager behandlet i 2017

 

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning:

Orientering taget til efterretning

 

Administrationen oplyste at der i komplekse personsager, ikke er mulighed for at få individuel rådgivning hos andre instanser. Derfor opfordres borgerne til at klage over deres afgørelse, således at sagen kan sendes til ankestyrelsen.

Ikke til stede:

 Palle Jacobsen

 

 

HR 4.                 Handicaprådets økonomi 2018

Handicaprådet drøftede på mødet den 29. januar 2018 en prioritering af aktiviteter i forhold til budget 2018 og aftalte, at drøfte økonomien igen med henblik på eventuelle justeringer.

 

Indstilling

Drøftes

 

Beslutning:

Økonomien blev drøftet og tilrettet.

Ikke til stede:

 Palle Jacobsen

 

 

 

HR 5.                 Handicaprådets kalender for 2018

 

Dato

 

Aktivitet

Tid

7. maj

Ordinært møde

17.00-19.00

4. juni

Ordinært møde

17.00-19.00

23. august

Ordinært møde (forbeholdt budgetbehandling)

17.00-19.00

17. september

Ordinært møde

17.00-19.00

22. oktober

Ordinært møde

17.00-19.00

26. november

Ordinært møde

17.00-19.00

 

Beslutning

Der afholdes budgetdialogmøde den 14. maj 2018 med Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget og Seniorrådet. Invitation følger.

Ikke til stede:

 Palle Jacobsen

 

 

HR 6.                 Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

 

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

 

Beslutning

 

Handicaprådets kommentarer til referater:

 

Skole- og Børneudvalget 22.03.18

Punkt 3 – Kvalitetsrapport 2016/2017 for Greve Kommunes skoler

DH-siden vil fremsende spørgsmål til rapporten som ønskes besvaret.

 

Kultur- og Fritidsudvalget 21.03.18

Ingen bemærkninger

 

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 21.03.18

Handicaprådet har behandlet kvalitetsstandard for det sociale akuttilbud, men ønsker fremover, når der er bilag der hører til sagen, at få dem tilsendt.

 

Bygnings,- Trafik - og Miljøudvalget 22.03.18

Ingen bemærkninger

 

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 19.03.18

Ingen bemærkninger

 

Plan- og Udviklingsudvalget 20.03.18

Ingen bemærkninger 

Ikke til stede:

 Palle Jacobsen

 

 

HR 7.                 Gensidig orientering

Ingen bemærkninger

 

Ikke til stede:

 Palle Jacobsen

 

 

 HR 8.                 Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

 

Bilag

Liste over emner til fremtidige dagsordenspunkter.

 

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

 

Beslutning

 

  • Det undersøges om muligheden for at borgere der bevilges forbrugsgoder (eksempelvis el-scootere), samtidig kan få anvist et sted til reparation til rimelig priser. Kan Greve Kommune eventuelt indgå nogle indkøbsaftaler?

 

  • Handicaprådet har tidligere modtaget svar på spørgsmål omkring autisme og ordblinde og ønsker yderligere oplysninger. DH-siden sender supplerende spørgsmål som ønskes besvaret og foreslår, at der indkaldes en repræsentant fra området.

 

Det blev aftalt, at når Handicaprådet får udsendt svar på spørgsmål, dagsordensættes disse på det efterfølgende møde.

Ikke til stede:

 Palle Jacobsen

 

  

HR 9.                 Eventuelt

Proceduren omkring høringssvar blev drøftet.

 

Ikke til stede:

 Palle Jacobsen

 

 

HR 10.             Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt.

Ikke til stede:

 Palle Jacobsen