Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Ina Birch (O), Niclas Bekker Poulsen (A)

Administrationen: Kim Andreassen, Center for Teknik & Miljø, Brith Nøhr, Center for Børn & Familier

Danske Handicaporganisationer: Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Kurt Rasmussen, Diabetesforeningen, Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden  

 

Indholdsfortegnelse 

HR 1.             Evaluering af tidsbestilling i Borgerservice 

HR 2.             Ansøgning om repræsentation i Handicaprådet

HR 3.             Lokalplan for Strandvejsområdet i Mosede 

HR 4.             Lokalplan for Strandvejsområdet i Karlslunde 

HR 5.             Lokalplan for Mosede Landevej 54 og 56 

HR 6.             Tillæg nr. 15 til kommuneplan 2013-2025 

HR 7.             Tillæg nr. 17 til kommuneplan 2013-2025 

HR 8.             Fritidsguide 

HR 9.             Handicaprådets kalender for 2017 

HR 10.           Udvalgsdagsordener og referater

HR 11.           Gensidig orientering 

HR 12.           Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

HR 13.           Eventuelt

HR 14.           Godkendelse af referat fra mødet

 

  

Ikke til stede:

 

 

 

HR. 1. Evaluering af tidsbestilling i Borgerservice

 

Den 1. marts 2017 indførte Borgerservice tidsbestilling fra tirsdag til torsdag og udvidede åbningstider for borgerne. Byrådet har den 4. september 2017 behandlet en evaluering af tidsbestillingen og besluttede blandt andet, at sende evalueringen til orientering hos Handicaprådet.

 

Sagen fremgår af vedlagte bilag.

 

Indstilling

Til orientering

 

Bilag

Politisk sag Evaluering af tidsbestilling i Borgerservice

Bilag til politisk sag Borgerundersøgelse af tidsbestilling uge 24

Bilag til politisk sag Henvendelser og ventetid juli 2017

 

Beslutning:

Handicaprådet er tilfreds med de nye åbningstider og tidsbestillingen. Dog anbefales det at borgeren selv kan vælge at få bekræftelse på SMS eller mail, da det ikke altid er muligt for synshandicappede at læse SMS, idet nogle mobiltelefoner ikke har en oplæser funktion.

 

Det undersøges i Borgerservice om man kan:

 • Få forlænget sit pas og søge om nyt ved samme ekspedition?
 • Beholde kørekortet som ikke er udløbet, selvom man har søgt et nyt?

 

Ikke til stede:

 Kai Nielsen, Niclas Bekker Poulsen og Bente Lis Clausen

  

 

 

HR. 2. Ansøgning om repræsentation i Handicaprådet

Administrationen har modtaget en ansøgning om repræsentation i Handicaprådet fra FreyaRådet i perioden 2018-2021.

På baggrund af de vedtagne retningslinjer er DH Greve bedt om at forholde sig til om ansøgerens målgruppe i forvejen er repræsenteret af DH-repræsentationen og i givet fald, på hvilken måde.

Ansøgningen sendes til høring i Handicaprådet således at Handicaprådets høringssvar kan indgå i Byrådets beslutning.

Det er Byrådet der træffer beslutning om den endelige sammensætning pr. 2018.

 

Bilag

Ansøgning fra FreyaRådet

Politisk beslutning om sammensætning af Handicapråd

Kriterier for repræsentation i Handicaprådet

DH´s vurdering af den lokale gruppe

 

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

 

Beslutning:

Handicaprådet har følgende høringssvar:

Det er Handicaprådets opfattelse at, FreyaRådet er en del af DH og dermed allerede er repræsenteret.

Det kan i den sammenhæng oplyses at ansøger Erik Andersen er medlem af LEV,

at målgruppen i Freyas Kvarter er omfattet af LEV og DH, samt at Freyas Kvarter er medlem af LEV og dermed DH. 

 

Handicaprådet kan af ovennævnte grunde ikke anbefale at ansøgningen imødekommes.

 

Ikke til stede:

 Kai Nielsen, Niclas Bekker Poulsen og Bente Lis Clausen

  

 

 

HR. 3. Lokalplan for Strandvejsområdet i Mosede

 

Der er udarbejdet lokalplan for Strandvejsområdet i Mosede, hvor der er høringsfrist den 10. november 2017.

 

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

 

Beslutning:

Ingen bemærkninger.

 

Ikke til stede:

 Kai Nielsen, Niclas Bekker Poulsen og Bente Lis Clausen

 

 

 

HR. 4. Lokalplan for Strandvejsområdet i Karlslunde

Der er udarbejdet lokalplan for Strandvejsområdet i Karlslunde, hvor der er høringsfrist den 10. november 2017.

 

 

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

 

Beslutning:

Handicaprådet har følgende høringssvar:

 

Handicaprådet kan ikke anbefale at bruge vejplan nr. D, da det er uhensigtsmæssigt at lave parkeringspladser i midten af vejen og at man ikke kan lave handicapparkeringspladser.

 

Ikke til stede:

 Kai Nielsen, Niclas Bekker Poulsen og Bente Lis Clausen

 

 

 

HR. 5. Lokalplan for Mosede Landevej 54 og 56

Der er udarbejdet lokalplan for Mosede Landevej 54 og 56, hvor der er høringsfrist den 17. november 2017.

 

 

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

 

Beslutning: 

Handicaprådet har følgende høringssvar:

 

Handicaprådet kan ikke anbefale at bruge vejplan nr. D, da det er uhensigtsmæssigt at lave parkeringspladser i midten af vejen og at man ikke kan lave handicapparkeringspladser.

 

Ikke til stede:

 Kai Nielsen, Niclas Bekker Poulsen og Bente Lis Clausen

 

 

 

HR. 6. Tillæg nr. 15 til kommuneplan 2013-2025

Der er udarbejdet tillæg nr. 15 til kommuneplan 2013-2025 for rammeområde 2B12, 3B9, 2E35, 2R36, 3O23, 3O30, 3C19 og 3R32, hvor der er høringsfrist den 10. november 2017.

 

 

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

 

Beslutning:

Ingen bemærkninger

  

Ikke til stede:

 Kai Nielsen, Niclas Bekker Poulsen og Bente Lis Clausen

 

 

 

HR. 7. Tillæg nr. 17 til kommuneplan 2013-2025

Der er udarbejdet tillæg nr. 17 til kommuneplan 2013-2025 for rammeområde 2O54, hvor der er høringsfrist den 17. november 2017.

 

 

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

 

Beslutning:

Ingen bemærkninger

  

Ikke til stede:

 Kai Nielsen, Niclas Bekker Poulsen og Bente Lis Clausen

  

 

 

HR. 8. Fritidsguide

Handicaprådet har ønsket at få en orientering om hvilke slags foreninger der er på

Fritidsguiden, hvordan listen opdateres, samt hvordan man kan man se tilgængeligheden for borgere med handicap.

 

Forenings- og fritidskonsulent Jannie Stibolt Holmgaard deltager under punktet og orienterer om ovenstående.

 

Bilag

http://book.webbook.dk/greve/fritidsguide/

 

Indstilling

Orientering

 

Beslutning:

Jannie Stibolt Holmgaard præsenterede følgende:

 

 • Foreningsguiden/Fritidsguiden på hjemmesiden http://book.webbook.dk/greve/fritidsguide/, som er en oversigt over foreninger der er i Greve Kommune. Det er foreningerne selv som registrerer deres oplysninger på siden

 

  • Handicaprådet ønsker at det undersøges, om man kan knytte oplysninger om handicapparkering og handicaptoiletter til arrangementerne.
  • Handicaprådet foreslår at der i Visit Greve henvises til hjemmesiden ”Oplev Greve” så turister kan se hvad der sker i kommunen.

 

Ikke til stede:

 Kai Nielsen, Niclas Bekker Poulsen og Bente Lis Clausen

 

 

 

HR. 9. Handicaprådets kalender for 2017

 

Dato

 

Aktivitet

Tid

27. november

Ordinært møde

16.30

 

Beslutning

Ingen bemærkninger

  

Ikke til stede:

 Kai Nielsen, Niclas Bekker Poulsen og Bente Lis Clausen

 

 

 

HR. 10 Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

 

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

 

Beslutning

 

Handicaprådets kommentarer til dagsordener:

 

Trygheds- og Integrationsudvalget 02.10.17

Ingen kommentarer 

 

Børne- og Ungeudvalget 11.10.17

Ingen kommentarer  

 

Social- og Sundhedsudvalget 11.10.17

Punkt 3 Planprincipper for areal til nye ældreboliger i Hundige Øst.

Det er hensigtsmæssigt at der etableres rum i stueplan, hvor man kan køre sit El køretøj ind bag lås og samtidigt få det ladet op.

 

Teknik- og Miljøudvalget 12.10.17

Ingen kommentarer 

 

Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 09.10.17

Ingen kommentarer 

 

Kultur- og Fritidsudvalget 10.10.17

Ingen kommentarer  

Ikke til stede:

 Kai Nielsen, Niclas Bekker Poulsen og Bente Lis Clausen

 

 

HR. 11. Gensidig orientering

 • Der gøres opmærksom på at elevatoren ved Strandcenteret/Hundige Station trænger til vedligeholdelse og rengøring.
 • Mariann oplyste at der pr. 1. november 2017 er ansat en leder til Bostedet Vangeleddet. Hun hedder Henriette Christensen og har erfaring med opbygning af noget tilsvarende, samt arbejdet med målgruppen.  
 • Mariann oplyste endvidere at der pt. er visiteret 10 Greve borgere til bostedet.
 • Allan oplyste at der er 3 sager som ankestyrelsen har afgjort til medlemmets fordel.
 • I forbindelse med ansøgning om forbrugsgode via Center for Sundhed & Pleje, modtager borgeren et kvitteringsbrev hvor der står at: sagsbehandlingstiden er fastsat til 18 uger og at man bliver kontaktet når behandlingen af sagen påbegyndes. 
 • Handicaprådet ønsker at vide hvornår de 18 uger starter, samt om det undervejs kan oplyses, hvad der ventes på og hvor lang tid det tager.
 • Handicaprådet ønsker fokus på at Greve Kommunes hjemmeside bliver mere tilgængelig for borgere med handicap herunder synshandicap. Primo 2018 rettes der en henvendelse til kommunens webmaster.
 • Der er en høj kant ved døren ind til Træningscentret.
 • Der er dårlig belysning ved parkeringspladsen ved Greve Borgerhus.
 • Kim Andreassen oplyser, at han har været i kontakt med rengøringskoordinatoren som oplyser, at svømmehal og omklædningsfaciliteter på Langagergaard Plejecenter bliver rengjort alle hverdage og der har været udført kontrolbesøg. Endvidere oplyste Kim, at hvis man skal til svømning på Langagergaard, skal man benytte indgangsdøren ved Teknisk service. 
 • Palle Jakobsen oplyste at der generelt mangler skiltning på Langagergaard Plejecenter 

Ikke til stede:

 Kai Nielsen, Niclas Bekker Poulsen og Bente Lis Clausen

 

 

 

HR. 12. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

 

Bilag

Liste over emner til fremtidige dagsordenspunkter.

 

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

 

Beslutning

Ingen bemærkninger 

Ikke til stede:

 Kai Nielsen, Niclas Bekker Poulsen og Bente Lis Clausen

 

 

 

HR. 13 Eventuelt

Ingen bemærkninger

 

Ikke til stede:

 Kai Nielsen, Niclas Bekker Poulsen og Bente Lis Clausen

 

 

 

HR. 14. Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt

Ikke til stede:

 Kai Nielsen, Niclas Bekker Poulsen og Bente Lis Clausen