Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Ina Birch (O), Niclas Bekker Poulsen (A)

Administrationen: Kim Andreassen, Center for Teknik & Miljø, Brith Nøhr, Center for Børn & Familier

Danske Handicaporganisationer: Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Kurt Rasmussen, Diabetesforeningen, Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden   

 

Indholdsfortegnelse

HR 1.             Den nære sundhed for alle 

HR 2.             Opfølgning på tidligere ture om tilgængelighed 

HR 3.             Handicaprådets kalender for 2017 

HR 4.             Udvalgsdagsordener og referater

HR 5.             Gensidig orientering 

HR 6.             Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

HR 7.             Eventuelt

HR 8.             Godkendelse af referat fra møde

 

Ikke til stede: Kai Nielsen

  

 

HR. 1 Den nære sundhed for alle

Handicaprådet besluttede på mødet den 24. august 2017, at drøfte sag fra Social- og Sundhedsudvalget den 16. august 2017 ”Rapport om de 8 nationale mål for sundhedsvæsenet” i forbindelse med, at den første årlige status på de nationale mål er blevet offentliggjort.

Handicaprådets drøftelse tager udgangspunkt i den politiske sag med tilhørende bilag ”Nationale mål for sundhedsvæsnet”, samt notat fra DH.

 

Indstilling

Drøftes

 

Bilag

 

Beslutning:

Ved de punkter som er henholdsvise røde og gule, ønsker Handicaprådet at der kommer en repræsentant fra administrationen og orienterer om, hvad der gøres for at gøre punkterne grønne (7 ud af 11 punkter).

 

Handicaprådet ønsker at det undersøges, om folderen med oversigt over praktiserende læger kan suppleres med speciallæger og tandlæger, samt oplysninger om hvordan klinikkerne er tilgængelige for borgere med handicap.

 

Handicaprådet ønsker (via Kai Nielsen) at undersøge hvorfor Regionen sender borgere hjem uden hjælpemidler, hvor de har ansvaret, samt hvorfor antallet af genindlæggelser er højt (rød). 

Ikke til stede:

 Kai Nielsen

 

 

 

HR. 2 Opfølgning på tidligere ture om tilgængelighed

Handicaprådet gennemgår liste fra DH og administrationen med en status på de steder Handicaprådet tidligere har besøgt og har haft forbedringsforslag til.

 

Bilag

 

Indstilling

Drøftes

 

Beslutning:

Handicaprådet gør opmærksom på, overfor politikerne, at der mangler penge til at udbedre nogle af de fejl og mangler, der er i forhold til tilgængelighed til offentlige bygninger/områder.

Der opfordres derfor til, at der afsættes en pulje på 200.000 kr. af til handicapforbedringer i forbindelse med budgetlægning 2018-21.

 

Der blev gjort opmærksom på at svømmehallens omklædningsrum på Langagergård ikke fremstår rengjorte og at yderdøre bliver låst, så brugere af svømmebassinet ikke kan komme ind. Kim Andreassen følger op på punkterne. 

Ikke til stede:

 Kai Nielsen

 

 

HR. 3 Handicaprådets kalender for 2017

 

Dato

 

Aktivitet

Tid

10. oktober

Ordinært møde

16.30

27. november

Ordinært møde

16.30

 

Beslutning

Ingen bemærkninger 

Ikke til stede:

 Kai Nielsen

 

 

 

HR. 4 Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

 

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

 

Beslutning

 

Handicaprådets kommentarer til dagsordener:

 

Trygheds- og Integrationsudvalget 11.09.17

Ingen kommentarer

 

Børne- og Ungeudvalget 13.09.17

Punkt 7 – Evaluering efter etablering af Greves eget STU tilbud

Handicaprådet bemærker at der er god stemning og et godt læringsmiljø

 

Punkt 10 – Klagesager på det sociale område

Handicaprådet har set sagen og mener der er plads til forbedringer, samt at tallene taler for sig selv. Handicaprådet ønsker at se sagen igen og høre, hvad der aktivt er gjort for at forbedre danmarkskortet.  

 

Social- og Sundhedsudvalget 13.09.17

Punkt 2. Budgetstyring september 2017 – Budgetopfølgning 2 og Anlægsrapport.

På opfordring fra Handicaprådet orienterede Mariann Mikkelsen om sagens indhold. 

 

Teknik- og Miljøudvalget 14.09.17

Ingen kommentarer

 

Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 18.09.17

Ingen kommentarer

 

Kultur- og Fritidsudvalget 12.09.17

Ingen kommentarer 

Ikke til stede:

 Kai Nielsen

 

 

 

HR. 5 Gensidig orientering

Nicklas Bekker Poulsen opfordrede til at handicaprådets dagsorden og bilag er tilgængelige på Greve.dk før mødet og allerhelst i det dagsordenssystem som politikerne i forvejen anvender. 

Ikke til stede:

 Kai Nielsen

  

 

 

HR. 6. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

 

Bilag

Liste over emner til fremtidige dagsordenspunkter.

 

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

 

Beslutning

Handicaprådet ønsker en repræsentant fra fritidsområdet deltager på et møde og fortæller: hvilke slags foreninger er på listen, er de aktuelle, hvordan kan man se om de er tilgængelige for borgere med handicap.

 

Status på de nationale mål for sundhedsvæsnet: Hvad har administrationen gjort for gøre røde og gule punkter til grønne (med repræsentant fra administrationen)  

 

Undersøge om lægefortegnelse kan indeholde speciallæger og tandlæger, samt oplysninger om tilgængelighed for borgere med handicap.

 

Regionen (via Kai Nielsen) få belyst hvorfor borgere sendes hjem uden hjælpemidler hvor Regionen har ansvaret, samt hvorfor antallet af genindlæggelser er højt (rød på nationale mål for sundhedsvæsnet).

 

Danmarkskortet – hvad er der aktivt gjort for at forbedre statistikken (med repræsentant for administrationen).

 

Langagergaard: manglende rengøring i omklædningsrum ved svømmebassin samt låst yderdør. Kim Andreassen følger op. 

Ikke til stede:

 Kai Nielsen

 

 

 

HR. 7 Eventuelt

Der er rejsegilde på Bostedet Vangeleddet den 21. september kl. 14 – 15. Adressen er Vangeleddet nr. 9. 

Ikke til stede:

 Kai Nielsen

 

 

 

HR. 8 Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt

Ikke til stede:

 Kai Nielsen