Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Rigge Nørmark (I), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Camilla Meyer, Center for Sundhed & Pleje

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden  

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Indholdsfortegnelse

HR 1. Besøg på Bostedet Vangeleddet
HR 2. Handicaprådets høring om budget 2020-2023
HR 3. Klagesager på det sociale område i Greve Kommune 2018
HR 4. Handicaprådets kalender for 2019
HR 5. Udvalgsdagsordener og referater
HR 6. Gensidig orientering
HR 7. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener
HR 8. Eventuelt
HR 9. Godkendelse af referat fra mødet

 

Ikke tilstede:

 

HR 1. Besøg på Bostedet Vangeleddet

Leder Henriette Bækdahl Christensen viser rundt og fortæller om hverdagen og aktiviteterne.

Indstilling

Orientering

Beslutning:

Henriette præsenterede Vangeleddet, herunder målgruppe, vision og ønskede effekter for beboere og medarbejdere. Oplægget sendes til Handicaprådet.

Ikke til stede:

Brith Nøhr og Palle Jacobsen

 

 

HR 2. Handicaprådets høring om budget 2020-2023

Handicaprådet skal afgive høringssvar til budgetforslag for Greve Kommune 2020-2023, hvor der er høringsfrist den 21. oktober 2019 kl. 12.00.

Administrationen har udvalgt det materiale, der vurderes at være relevant for Handicaprådet. Herudover henvises til hele budgetoplægget, som kan ses på Greve Kommunes hjemmeside: https://www.greve.dk/politik/økonomi/budget/budgetmappen-2020-2023/

Bilag

Emner der har relation til handicapområdet

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar.

Beslutning:

Handicaprådet behandlede de beskrevne forslag i budgetforliget og havde følgende høringssvar:

 

Effektiviserings- og besparelseskatalog

Økonomiudvalget

1.02 Besparelse på kommissioner, råd og nævn

DH-siden kan ikke anbefale at der spares 100.000 kr. på råd og nævn.

 

Udvidelseskatalog

Økonomiudvalget

1.01 Borgerrådgiver

DH-siden tilkendegiver at det er positivt at der er afsat penge til en borgerrådgiver men ønsker dog, at denne rådgiver ikke kommer til at sidde på rådhuset.

 

Tekniske rettelser

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

5.02 Det specialiserede voksenområde – Mængderegulering

DH-siden er bekymret for at der ikke afsættes de 33 mil. som er nødvendigt og at der kommer til at mangle 8 mil. kr. Dette vil opleves som en besparelse.

 

DH-siden synets at det er positivt at man har fået samlet næste hele byrådet i et budgetforlig og der, på trods af differencen, er ros til mængdereguleringen på det specialiserede voksenområde.

Ikke til stede:

Brith Nøhr og Palle Jacobsen

 

 

HR 3. Klagesager på det sociale område i Greve Kommune 2018

Punkt fra huskelisten.

Handicaprådet har tidligere besluttet at følge ovenstående sag når den forelægges politisk.

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget behandler på mødet den 9. oktober 2019 klagesager på det sociale område i Greve Kommune 2018, som er Ankestyrelsens opgørelse ”Danmarkskortet”.

Sagen er beskrevet i dagsordenteksten til Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget og vedlagt som bilag til dette punkt.

Bilag

Politisk dagsorden

Indstilling
Orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Statistikken viser at der er et indsatsbehov på børnehandicap-området og der er et ønske om at komme under de 25 % i omgørelsesprocent i alt.

Ikke til stede:

Brith Nøhr og Palle Jacobsen

 

 

HR 4. Handicaprådets kalender for 2019

 

Dato

 

Aktivitet

Tid

25. november

Ordinært møde

17.00-19.00

Beslutning

Ingen bemærkninger

Ikke til stede:

Brith Nøhr og Palle Jacobsen

 

 

HR 5. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning

 

Handicaprådet havde ingen kommentarer til nedenstående referater:

 

Skole- og Børneudvalget 10.10.19
Kultur- og Fritidsudvalget 08.10.19
Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 09.10.19
Teknik og Miljøudvalget 10.10.19
Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 09.10.19
Plan- og Udviklingsudvalget 08.10.19

Ikke til stede:

Brith Nøhr og Palle Jacobsen

 

 

HR 6. Gensidig orientering

  • Lonnie Busted Nielsen oplyste at hun i forbindelse med det udsendte høringsbrev vedr. ændret busdrift for linje 225, har bedt administrationen om at sende detaljeret oversigt over brug på hverdage og weekender, inden Handicaprådet afgiver høringssvar.
  • Bente Lis Clausen oplyste at hun flere gange har opfordret administrationen til at indkalde til møde i Trafik og Sikkerhedsrådet. Her ville det blandt andet have været oplagt at drøfte ovennævnte høringssag.  

Ikke til stede:

Brith Nøhr og Palle Jacobsen

 

 

HR 7. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Endvidere drøftes svar på spørgsmål som er udsendt imellem møderne og aktuelt er det svar vedrørende:

  • Hvor mange børn går ikke i skole på grund af angst o. lign.

Bilag

Oversigt over punkter

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning

På næste møde drøftes:

  • Handicaprådets kalender for 2020
  • Handicaprådets regnskab for 2019På handicaprådets møde primo 2020, ønsker rådet at besøge Havana Bungalow, samt STU grønne linje. Vedr. svar fra Center for Skole & Dagtilbud omkring skoleværing:  

 

På handicaprådets møde primo 2020, ønsker rådet at besøge Havana Bungalow, samt STU grønne linje.

 

Vedr. svar fra Center for Skole & Dagtilbud omkring skoleværing:

DH-siden i Handicaprådet kan ikke anbefale at skolelederne løser udfordringen omkring autister med angst, ved at nedsætte antallet af undervisningstimer.

Handicaprådet ønsker en systematisering af oplysningerne og gentagelse af undersøgelsen om et par år.

Ikke til stede:

Brith Nøhr og Palle Jacobsen

 

 

 

HR 8. Eventuelt

Jette Andersen ønsker at der bliver arrangeret en handicapfestival eller aktiviteter som gør opmærksom på de handicappede borgere i kommune. Der kan søges tilskud via §18 midler eller via Tryg Fonden.

DH vil drøfte opfordringen på deres møde.

Ikke til stede:

Brith Nøhr og Palle Jacobsen

 

 

 

HR 9. Godkendelse af referat fra mødet

 

Beslutning

Godkendt.

Ikke til stede:

Brith Nøhr og Palle Jacobsen