Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Rigge Nørmark (I), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Thorkild Steenhus Olsen, Center for Teknik & Miljø.

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden  

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Indholdsfortegnelse

 

HR 1. Arbejdet med politikker 2
HR 2. Lokalplan for Strandby Høje (etageboliger) og ny busterminal ved Hundige Station
HR 3. Kommuneplantillæg 6.1.
HR 4. Tilgængelighedstur 16. juni 2021
HR 5. Udvalgsdagsordener og referater
HR 6. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener
HR 7. Gensidig orientering
HR 8. Eventuelt
HR 9. Godkendelse af referat fra mødet

 

Ikke tilstede: Kai Nielsen og Allan Jørgensen.

 

HR 1. Arbejdet med politikker

Udviklingskonsulent Mette Løth Frederiksen deltager under punktet og fortæller om arbejdet med politikker, herunder hvordan det er organiseret og hvordan der arbejdes på tværs af centrene med borgernes livsfaser.

Indstilling

Til orientering

Beslutning:

Oplæg vedlægges som bilag til referatet.

Mette Frederiksen noterede handicaprådets bemærkninger, herunder at Handicaprådet ønsker at blive inddraget i arbejdet med at formulere nye indsatser og effektmål.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Allan Jørgensen

 

 

HR 2. Lokalplan for Strandby Høje (etageboliger) og ny busterminal ved Hundige Station

Der er udarbejdet lokalplan 11.55 for Strandby Høje (etageboliger) og ny busterminal ved Hundige Station, hvor der er høringsfrist den 19. maj 2021.

Bilag

​Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/20_10268441_1616570051950.pdf

Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/90_10694725_1616588442498.pdf

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Handicaprådet har følgende høringssvar:

Projektet ser rigtig spændende ud og der ønskes ind tænkt mindre almindelige boliger, som kan betales når man eksempelvis er på overførselsindkomst.

I forhold til busterminalen ønsker Handicaprådet at få en repræsentant med i det videre arbejde.

Der gøres opmærksom på DS 105 om tilgængelige for alle og herunder etablering af handicapparkeringspladser i nærheden af boligerne.

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Allan Jørgensen

 

 

 

HR 3.              Kommuneplantillæg 6.1

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 6.1 hvor der er høringsfrist den 19-05-2021.

Bilag
​Link til plandokumentet: https://dokument.plandata.dk/12_10617665_1616579050288.pdf 
Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Handicaprådet har ingen bemærkninger.

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Allan Jørgensen

 

 

 

HR 4. Tilgængelighedstur 16. juni 2021

Handicaprådet drøfter program og indhold til tilgængelighedsturen.

Indstilling

Drøftes

Beslutning:

På grund af den nuværende situation med corona, udsættes punktet til mødet i juni.

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Allan Jørgensen

 

 

HR 5.            Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning

 Handicaprådets kommentarer til dagsordener:

Skole- og Børneudvalget 22.04.21

Endnu ikke udkommet, referatet behandles på næste møde

Kultur- og Fritidsudvalget 21.04.21

Endnu ikke udkommet, referatet behandles på næste møde

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 21.04.21

Endnu ikke udkommet, referatet behandles på næste møde

Teknik- og Miljøudvalget 22.04.21

Endnu ikke udkommet, referatet behandles på næste møde

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 19.04.21

Endnu ikke udkommet, referatet behandles på næste møde

Plan- og Udviklingsudvalget 20.04.21

Endnu ikke udkommet, referatet behandles på næste møde

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Allan Jørgensen

 

 

HR 6. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Endvidere drøftes vedlagte svar på spørgsmål som er vedlagt dagsorden vedrørende:

 • Styrelsesform på Bostedet Vangeleddet
 • Spørgsmål vedrørende Basisgrupperne

Bilag

 • Oversigt over punkter

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning

Følgende punkter sættes på huskelisten:

 • Tilbud i Træningsenheden v. Benedicte Rostock
 • Gap undersøgelse og anbefalinger 19. maj 2021 – link her:
  • Undersøgelsen:

https://dch.dk/sites/dch.dk/files/media/document/301823_Inddragelse%20og%20tillid%20i%20m%C3%B8det%20mellem%20kommunerne%20og%20borgere%20med%20handicap_PDF-UA.pdf

  • Anbefalinger:

Det Centrale Handicapråds anbefalinger til øget tillid på handicapområdet (dch.dk)

 

 • Handicaprådet ønsker videresendt en henvendelse der er sendt fra Dansk Døvblindeforening til Greve Kommune, om ikke visuelle gadesignaler ude i det fri. Thorkild Steenhus Olsen følger op på dette

Handicaprådet drøftede svar fra administrationen med følgende bemærkninger:

 • Styrelsesform på Bostedet Vangeleddet.

Handicaprådet opfordrer til at forældre/pårørende der har ønsker om inddragelse og dialog, tager kontakt til ledelsen om dette

 

 • Basisgrupperne

Handicaprådet ønsker svar på om man kan overveje at lave et specialtilbud til de børn der ikke kan klare inklusionen (Skattekisten), eventuelt med udgangspunkt i en behovsanalyse og prognose? Hvad ville tidshorisonten for dette være? Hvad har kommunen af tilbud når børnene ikke kan rummes i egne tilbud og hvad er kommunes budget til at henvise til udenbys tilbud?

 

 • Der er ligeledes udsendt svar omkring fysioterapi og antal borgere under 50 år i plejebolig og der var ingen bemærkninger til disse 

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Allan Jørgensen

 

 

 

HR 7. Gensidig orientering

Lonnie B. Nielsen som er med i interessentgruppen for det kommende Tune Plejecenter og oplyste, at der er lavet en opsamlingsrapport med ønsker, som udsendes sammen med referatet.

Palle Jakobsen gjorde opmærksom på at handicapparkeringspladserne ved Greve Rådhus og Olsbækken er for smalle.

Nyttige links:

Handicaprådets referater - https://www.greve.dk/politik/dagsordener-og-referater/andre-raadsmoeder/handicapraadets-moeder/

Information om Handicaprådet – https://www.greve.dk/politik/byraad-og-udvalg/andre-raad/handicapraadet/

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Allan Jørgensen

 

 

HR 8. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Allan Jørgensen

 

 

HR 9. Godkendelse af referat fra mødet

 

Beslutning

Godkendt

Ikke til stede:

Kai Nielsen og Allan Jørgensen