Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Ina Birch (O), Niclas Bekker Poulsen (A)

Administrationen: Kim Andreassen, Brith Nøhr

Danske Handicaporganisationer: Bente Lis Clausen, Palle Jacobsen, Kurt Rasmussen, Allan Jørgensen, Lonnie Busted Nielsen   

 

 

Indholdsfortegnelse

HR 1.             Inklusion

HR 2.             Opfølgning på ture om tilgængelighed

HR 3.             Kvalitetsstandard for tildeling af kørsel under Flexhandicap

HR 4.             Program for heldagstur

HR 5.             Handicaprådets møder i 2017

HR 6.             Handicaprådets kalender for 2017

HR 7.             Udvalgsdagsordener og referater

HR 8.             Gensidig orientering

HR 9.             Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

HR 10.           Eventuelt

HR 11.           Godkendelse af referat fra mødet

 

 

Ikke til stede: Niclas Bekker Poulsen og Lonnie Busted Nielsen, Vivi-Ann Rasmussen deltog som stedfortræder.

 

 

  

HR 1. Inklusion

Punkt fra huskelisten.

Lone Christensen, udviklingskonsulent i PPR, deltager under punktet og orienterer om:

Status på forskningsprojektet ”Inklusion i børnehøjde”

Politisk beslutning, hvor der i 2017 er afsat 3,5 mio. til inklusion og 3 mio. årligt de efterfølgende år, som er målrettet skoleområdet og skal bidrage til at sikre en styrket indsats omkring inklusion.

 

Indstilling

Orientering

 

Beslutning

Helene Thorn, leder af PPR, gav en status på ovenstående punkter.

I forhold til status på forskningsprojektet, udsendes Helene Thorns oplæg til Handicaprådet sammen med referatet.

Ikke til stede:

 Niclas Bekker Poulsen og Lonnie Busted Nielsen

 

 

 

HR 2. Opfølgning på ture om tilgængelighed

Punkt fra huskelisten.

Handicaprådet gennemgår bemærkninger fra de tidligere ture om tilgængelighed og drøfter eventuelle handlingspunkter.

 

Bilag

Oversigt over bemærkninger fra tidligere ture

 

Indstilling

Drøftes

 

Beslutning:

Punktet blev udsat til næste møde. 

Ikke til stede:

 Niclas Bekker Poulsen og Lonnie Busted Nielsen

 

 

 

HR 3. Kvalitetsstandard for tildeling af kørsel under Flexhandicap

Punkt fra huskelisten.

Handicaprådet har ønsket at få en orientering om hvorfor borgeren skal fremvise attest fra Special center Roskilde (SCR), når det tidligere kunne gøres via Dansk Blindesamfund, som i forvejen har registreret alle borgere der har synsnedsættelse.

 

Efterfølgende har Social- og Sundhedsudvalget den 3. maj 2017 anbefalet, overfor Økonomi- og Planudvalget og Byrådet, en ændring således:

Borgere med nedsat syn kan visiteres til handicapkørsel ved at fremvise en attest fra enten SCR eller Dansk Blindesamfund.

 

Hele sagen fremgår af Social- og Sundhedsudvalgets referat 3. maj 2017 og bilag med revideret kvalitetsstandard, der vedlægges som bilag.

 

Bilag

Referat fra Social- og Sundhedsudvalget og revideret kvalitetsstandard

 

Indstilling

Orientering

 

Beslutning:

Til orientering. 

Ikke til stede:

 Niclas Bekker Poulsen og Lonnie Busted Nielsen

 

 

 

HR. 4 Program for heldagstur

Handicaprådet skal på heldagstur den 21. juni 2017.

Handicaprådet gennemgår det foreløbige program, som udleveres på mødet.

 

Bilag

Program for heldagsturen

 

Indstilling

Orientering

 

Beslutning:

Til orientering. 

Ikke til stede:

 Niclas Bekker Poulsen og Lonnie Busted Nielsen

 

 

 

HR. 5 Handicaprådets møder i 2017 

Handicaprådet har tidligere besluttede nedennævnte mødedatoer, men ønsker at se om disse i højere grad kan planlægges i forhold til de politiske fagudvalgsmøder.

Mødedatoer som tidligere er besluttet:

Onsdag 21. juni

Torsdag 24. august (budgetbehandling)

Onsdag 27. september

Onsdag 25. oktober

Tirsdag 14. november

 

Bilag

Oversigt over politiske møder

 

Indstilling

Handicaprådet fastlægger møder for resten af 2017

 

Beslutning

Følgende ændringer blev besluttet:

  1. september ændres til 11. september kl. 17.00-19.00
  2. oktober ændres til 10. oktober kl. 16.30-18.30. 

Ikke til stede:

 Niclas Bekker Poulsen og Lonnie Busted Nielsen

 

 

 

 HR 6. Handicaprådets kalender for 2017

 

Dato

 

Aktivitet

Tid

21. juni

Heldagstur og ordinært møde

16.30

24. august

Ordinært møde inkl. budgetbehandling

16.30

27. september

Ordinært møde

16.30

25. oktober

Ordinært møde

16.30

14. november

Ordinært møde

16.30

 

Beslutning

Kalenderen tilrettes i forhold til beslutningen under punkt HR 5. 

Ikke til stede:

 Niclas Bekker Poulsen og Lonnie Busted Nielsen

 

 

 

HR 7. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

 

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

 

Beslutning

 

Handicaprådets kommentarer til referater:

 

Trygheds- og Integrationsudvalget 08.05.17

Ingen bemærkninger

 

Børne- og Ungeudvalget 03.05.17

Ingen bemærkninger

 

Social- og Sundhedsudvalget 03.05.17

Ingen bemærkninger

 

Teknik- og Miljøudvalget 04.05.17

Punkt 9 – Renovering af toiletbygning på Mosede Fort.

Handicaprådet gør opmærksom på, at renovering af handicaptoiletter skal følge de gældende forskrifter på området.

På grund af hærværk opfordrer rådet til at Greve Kommune overvejer en løsning, hvor det kun er borgere med handicap, der har adgang til handicaptoiletterne.  

 

Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 15.05.17

Ingen bemærkninger

 

Kultur- og Fritidsudvalget 09.05.17

Ingen bemærkninger

 

 

Handicaprådets kommentarer til dagsordener:

 

Trygheds- og Integrationsudvalget 29.05.17

Endnu ikke udkommet. Referatet behandles på næste møde

 

Børne- og Ungeudvalget 31.05.17

Endnu ikke udkommet. Referatet behandles på næste møde

 

Social- og Sundhedsudvalget 31.05.17

Endnu ikke udkommet. Referatet behandles på næste møde

 

Teknik- og Miljøudvalget 01.06.17

Endnu ikke udkommet. Referatet behandles på næste møde

 

Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 06.06.17

Endnu ikke udkommet. Referatet behandles på næste møde

 

Kultur- og Fritidsudvalget 30.05.17

Endnu ikke udkommet. Referatet behandles på næste møde 

Ikke til stede:

 Niclas Bekker Poulsen og Lonnie Busted Nielsen

 

 

 

HR. 8. Gensidig orientering

Ingen bemærkninger. 

Ikke til stede:

 Niclas Bekker Poulsen og Lonnie Busted Nielsen

 

 

 

HR 9. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

 

Bilag

Liste over emner til fremtidige dagsordenspunkter.

 

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

 

Beslutning

Ingen bemærkninger.  

Ikke til stede:

 Niclas Bekker Poulsen og Lonnie Busted Nielsen

 

 

 

HR. 10 Eventuelt

Palle Jakobsen oplyste at 50 borgere med handicap er kommet i job gennem et samarbejde mellem Danske Handicaporganisationer, Høje-Taastrup Kommune og virksomheder i kommunen. Læs om projektet på dette link  

Ikke til stede:

 Niclas Bekker Poulsen og Lonnie Busted Nielsen

 

 

 

HR 11. Godkendelse af referat fra mødet

 

Beslutning

Godkendt 

Ikke til stede:

 Niclas Bekker Poulsen og Lonnie Busted Nielsen