Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Rigge Nørmark (I), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Jesper Nimgård, Center for Teknik & Miljø

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden  

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

 

Indholdsfortegnelse

 

 1. Handicaprådets kalender for 2019
 2. Udvalgsdagsordener og referater
 3. Gensidig orientering
 4. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener
 5. Eventuelt
 6. Godkendelse af referat fra mødet

 

  

Ikke tilstede: Brith Nøhr og Rune Gamby

 

 

HR 1.                 Handicaprådets kalender for 2019

 

Dato

 

Aktivitet

Tid

22. august

Ordinært møde (forbeholdt budgetbehandling)

17.00-19.00

23. september

Ordinært møde

17.00-19.00

25. november

Ordinært møde

17.00-19.00

 

Handicaprådet har oprindeligt planlagt møde den 22. august 2019 for at kunne behandle budgetmateriale vedr. 2020 indenfor høringsfristen.

Byrådet har efterfølgende besluttet en budgethøringsperiode fra 2. – 13. september 2019.

På denne baggrund forslås det at Handicaprådet flytter august-mødet til primo september, samt drøfter om det planlagte møde den 23. september aflyses eller flyttes til eksempelvis oktober.

 

Indstilling

Handicaprådet tilretter kalenderen.


Beslutning

Følgende blev besluttet:

 • Mødet den 22. august aflyses
 • Der holdes møde torsdag den 12. september kl. 16.00 (budgethøring)
 • Der holdes møde mandag den 21. oktober kl. 17.00 på Bostedet Vangeleddet
 • Mødet den 25. november fastholdes

Ikke til stede:

Brith Nøhr og Rune Gamby

 

 

HR 2.                 Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

 

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

 

Beslutning

 

Handicaprådets kommentarer til referater:

 

Skole- og Børneudvalget 06.06.19

Ingen kommentarer

 

Kultur- og Fritidsudvalget 28.05.19

Ingen kommentarer

 

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 29.05.19

Punkt 7 Evaluering af akuttilbuddet

Handicaprådet anbefaler at nattevagtsfunktionen i Akuttilbuddet nedlægges og at funktionen med 1 stilling flyttes til eksempelvis Nældebjerg Plejecenter, hvor der i forvejen er ansat nattevagter, som er uddannet til at håndtere de problemer der kan opstå.

 

Teknik og Miljøudvalget 06.06.19

Ingen kommentarer

 

Til Teknik og Miljøudvalgets tidligere beslutning om at kildesortere affald:

Handicaprådet gør opmærksom på at de kasser/spande der skal sorteres i skal være handicapvenlige og mærkeret, så man kan se/føle hvad der skal være i dem.

 

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 29.05.19

Ingen kommentarer

 

Plan- og Udviklingsudvalget 28.05.19

Ingen kommentarer

 

Ikke til stede:

Brith Nøhr og Rune Gamby

 

 

 

 

 

HR 3.                 Gensidig orientering


Palle Jakobsen gjorde opmærksom på følgende:

 • I forbindelse med folketingsvalget har valgpersonalet ikke kendt den lovgivning der er sendt ud, herunder at man som blind selv kan vælge en hjælper. Det er nødvendigt at valgstyrerne kender lovgivningen og videreformidler indholdet til det øvrige personale på valgstedet
 • Da der er langt fra borgerne i Tune og Karlslunde til de steder hvor man kunne brevstemme anbefaler Handicaprådet, at der næste gang findes et mere centralt sted for disse borgere.
 • Karlslunde Hallen har en handicapparkeringsplads med tidsbegrænsning mellem kl. 9-16, hvilket ikke tjener noget formål. Endvidere er der for få handicapparkeringspladser. 

Ikke til stede:

Brith Nøhr og Rune Gamby

 

 

 

HR 4.                 Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

 

Bilag

Oversigt over punkter

 

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

 

Beslutning

Listen blev gennemgået.

 

Handicaprådet efterlyser svar på spørgsmål fra den 23.08.18 om hvor mange børn i Greve Kommune der ikke magter at gå på den almindelige folkeskole og findes der tal på udviklingen?

 

 

Ikke til stede:

Brith Nøhr og Rune Gamby

 

 

 

 

 

HR 5.                 Eventuelt

 

 • Palle Jakobsen oplyste at det er svært at komme i telefonisk kontakt med Center for Sundhed & Pleje. Efter at man skal ringe via hovednummeret er servicen overfor borgerne blevet væsentligt forringet
 • Jette Andersen uddelte en collage over Aktivhuset Freyas støttegruppes aktiviteter de sidste 12 måneder
 • Jesper Nimgård orienterede om at demensprojektleder Bjørg Dapper-Skaaning vil komme forbi Handicaprådet og fortælle om demensvenner. Punktet sættes på huskelisten 

Ikke til stede:

Brith Nøhr og Rune Gamby

 

 

 

HR 6.                 Godkendelse af referat fra mødet

 

Beslutning

Godkendt

 

Ikke til stede:

Brith Nøhr og Rune Gamby