Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Maria Brostrøm (V), Jette Andersen (A)

Administrationen: Kim Andreassen, Center for Teknik & Miljø, Brith Nøhr, Center for Børn & Familier

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden  

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef,  Gitte Overgaard, Sekretær

 

Indholdsfortegnelse

HR 1. Høring af beskæftigelsespolitikken
HR 2. Handicaprådets regnskab 2018
HR 3. Handicaprådets kalender for 2018
HR 4. Udvalgsdagsordener og referater
HR 5. Gensidig orientering
HR 6. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener
HR 7. Eventuelt
HR 8. Godkendelse af referat fra mødet

 

Ikke til stede:

 

 

HR 1. Høring af beskæftigelsespolitikken

Byrådet har besluttet at skære ned i antallet af politikker 21 til 7 nævnte:

 • Børne- og ungepolitik
 • Idræts-/frivillig-/kulturpolitik
 • Sundheds- og psykiatripolitik
 • Værdigheds- og ældrepolitik
 • Økonomisk politik
 • Integrationspolitik
 • Beskæftigelsespolitik

Én af de politikker der udgår er handicappolitikken og i stedet skal handicapområdet integreres i øvrige politikker, hvor det er relevant.

Den første af de nye politikker der skal behandles politisk er beskæftigelsespolitikken og forinden sendes denne til høring i Handicaprådet.

Det forventes at Byrådet behandler sagen den 12. november 2018.

 

Bilag

Udkast til Beskæftigelsespolitik

 

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar.

 

Beslutning:

Handicaprådet har følgende høringssvar:

 

 • I beskæftigelsespolitikken på side 4 afsnit 2 mangler der noget tekst efter fysiske ….
 • På side 3 første afsnit står der ”Vi arbejder ud fra, at alle borgere har ressourcer”. Handicaprådet er bekymret for formuleringen og anbefaler at den blødes op, da der er handicapgrupper man må forvente, ikke kommer ud på arbejdsmarkedet
 • På side 2 under Vision og grundlæggende værdier – tre grundlæggende værdier bør der byttes om på værdi nr. 1 og nr. 2, således at ”Vi støtter dem, der har brug for det” står først
 • På side 3 under Ungeliv og ønskede effekter for de unge bør der stå ”Flere handicappede bliver støttet”
 • På side 4 under Ønskede effekter for voksne: der var ros for punkt 5 ”Flere udsatte ledige får en håndholdt relevant indsats”
 • På side 3 under Ungeliv under Ønskede effekter for de unge bør indsættes et effektmål ”Flere udsatte unge ledige får en håndholdt relevant indsats” – som det er beskrevet for voksne
 • På side 5 under Vækst- og Erhvervsliv – ønskede effekt for vækst- og erhvervsliv bør indsattes ”Flere virksomheder ansætter udsatte unge” som effektmål
 • Når man møder op til samtaler i Jobcentret, så kender rådgiverne ikke altid alle virkemidlerne. Handicaprådet opfordrer derfor til at man i politikken formulerer at man får samlet op på dette, så man laver en kompetence sikring
 • Der var en drøftelse af problematikken om at forældre bliver arbejdsløse, fordi deres børn ikke kan klare at gå i skole
 • Politikken bør også beskrive hensynet til kommunens helhedssyn og at dette også skal fungere for de handicappede. 

Ikke til stede:

 

 

 

HR 2. Handicaprådets regnskab 2018

I vedlagte bilag fremgår en status over handicaprådets udgifter med foreløbigt og forventet forbrug 2018.

 

Bilag

Oversigt over forbrug

 

Indstilling
Godkendes

 

Beslutning:

Godkendt.

Det blev aftalt at der i 2019 prioriteres en tilgængelighedstur.

Ikke til stede:

 

 

 

HR 3. Handicaprådets kalender for 2018

 

Dato

 

Aktivitet

Tid

22. oktober

Ordinært møde

17.00-19.00

26. november

Ordinært møde

17.00-19.00

 

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Ikke til stede:

 

 

 

HR 4. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

 

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

 

Beslutning

 

Handicaprådets kommentarer til referater:

 

Skole- og Børneudvalget 13.09.18
Ingen bemærkninger

Kultur- og Fritidsudvalget 12.09.18
Ingen bemærkninger

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 12.09.18
Ingen bemærkninger

Bygnings,- Trafik - og Miljøudvalget 13.09.18
Ingen bemærkninger

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 10.09.18
Ingen bemærkninger

Plan- og Udviklingsudvalget 11.09.18
Ingen bemærkninger

Ikke til stede:

 

 

 

 

HR 5.                 Gensidig orientering

Palle Jakobsen gjorde opmærksom på, at i forbindelse med at Sundhed & Pleje holder lukket for at indtaste data og dette blev annonceret i Sydkysten, er det ikke god service blot at henvise til greve.dk. I annoncen bør man være mere specifik og oplyse hvad man kan og hvornår man kan. Endvidere ville det have været god service også at annoncere dette i kommunens lyd avis.

Ikke til stede:

 

 

 

HR 6. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Endvidere drøftes svar på spørgsmål som er udsendt imellem møderne og aktuelt er det svar vedrørende:

 • Plejeboliggaranti 

 

Bilag

Liste over emner til fremtidige dagsordenspunkter

Indstilling    

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning

 • Der var ingen bemærkninger til svaret omkring plejeboliggaranti
 • Det undersøges om der kan komme en repræsentant fra Grennessminde og fortælle om dem og det at være en socialøkonomisk virksomhed på mødet i november
 • Der ønskes en orientering om de unges økonomi på Bostedet Vangeleddet. Punktet behandles på mødet november 2019.  
 • Der gøres endvidere opmærksom på, at på Bostedet Vangeleddet, der sidder håndlisten på trappen fra stuen til første sal for højt.

Ikke til stede:

 

 

 

HR 7. Eventuelt

 • Lonnie Busted er i gang med i en kampagne ”Vindue for en forening” som løber afsted i næste uge og foregår i Greve Centret.

Ikke til stede:

 

 

 

HR 8. Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt

Ikke til stede: