Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Rigge Nørmark (I), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Camilla Meyer, Center for Sundhed & Pleje

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden  

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Indholdsfortegnelse

HR 1.......... Handicaprådets høring om budget 2020-2023
HR 2.......... ”Demensvenner”
HR 3.......... Opfølgning på handicaprådets tur om tilgængelighed
HR 4.......... Lokalplan for Sundhedshus ved Hundige Allé 11
HR 5.......... Handicaprådets kalender for 2019
HR 6.......... Udvalgsdagsordener og referater
H
R 7.......... Gensidig orientering
HR 8.......... Forslag til punkter til fremtidige dagsordener
HR 9.......... Eventuelt
HR 10........ Godkendelse af referat fra mødet

 

Ikke tilstede: Jette Andersen, Jesper Nimgård, Palle Jacobsen. Tina Nielsen deltog for Palle. 

 

 

HR 1. Handicaprådets høring om budget 2020-2023

Handicaprådet skal afgive høringssvar om budget for Greve Kommune 2020-2023, hvortil der er høringsfrist den 23. september 2019 kl. 12.00.

Administrationen har udvalgt det materiale, der vurderes at være relevant for Handicaprådet. Herudover henvises til hele budgetoplægget, som kan ses på Greve Kommunes hjemmeside: https://www.greve.dk/politik/økonomi/budget/budgetmappen-2020-2023/

Bilag

Emner der har relation til handicapområdet

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar.

Beslutning:
Mikkel Aulund Sørensen deltog under punktet og orienterede om direktionens budgetforslag.

Effektiviserings- og besparelseskatalog

 

Økonomiudvalget

1.02 Besparelse på kommissioner, råd og nævn

DH-siden i Handicaprådet, kan ikke anbefale forslaget, da det er et indgreb på demokratiet i kommunen.

 

Skole- og Børneudvalget

3.01 Mindre betjening fra PPR

DH-siden i Handicaprådet kan ikke anbefale forslaget, for hvis man sparer på forebyggelse medfører det større udgifter senere hen.


3.02 Fast overgang til børnehave når børnene er 2 år og 10 måneder gammel.

DH-siden i Handicaprådet anbefaler at forslaget blødes op, så man tager individuelle hensyn til børnene.

 

3.02 Budgetanalyse – lukkedage i sommerferien.

DH-siden i Handicaprådet kan ikke anbefale forslaget, da børn der er sårbare, er mere udsatte når de flyttes rundt.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

4.01 Lukning af filial Karlslunde bibliotek

DH-siden i Handicaprådet kan ikke anbefale forslaget, da biblioteket ligger centralt i forhold til stationen og at borgere med handicap bruger dette bibliotek, fordi det er roligt, modsat hovedbiblioteket.

 

4.02 Nedlægge pulje til sommerferieaktiviteter

DH-siden i Handicaprådet kan ikke anbefale forslaget da det vil gå ud over børn med handicap.

 

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

5.01 Bortfald af støtte til frivilligt socialt arbejde efter § 18

DH-siden i Handicaprådet kan ikke anbefale forslaget da det ikke er lovligt at skære puljen helt væk og der bør være et vist forhold mellem det udloddede beløb og det beløb der bevilges via bloktilskuddet.

 

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget

6.03 Gadeteam nedlægges eller reduceres

DH-siden i Handicaprådet kan ikke anbefale forslaget da de kan forhindre at børn og unge der er særlige sårbare rekrutteres til bandemiljøet.

 

Ikke til stede:

Jette Andersen, Jesper Nimgård, Palle Jacobsen.

 

 

 

 

HR 2. ”Demensvenner”

Punkt fra huskelisten.

Projektleder Bjørg Dapper-Skaaning, kompetencecenter for demente (på Nældebjerg Plejecenter), fortæller om projekt Demensvenligt Samfund.

Indstilling

Til orientering

Beslutning:

Bjørg Dapper-Skaaning orienterede om projekt Demensvenlige samfund som defineres ved at man kan færdes i samfundet i Greve Kommune uagtet man har en demens sydom.

Læs mere om demens og demensvenlig butikker i Greve Kommune på greve.dk.

Ikke til stede:

Jette Andersen, Jesper Nimgård, Palle Jacobsen.

 

 

 

HR 3. Opfølgning på handicaprådets tur om tilgængelighed

Den 17. juni 2019 var Handicaprådet på tur og se på tilgængelighed forskellige steder i Greve Kommune.

Handicaprådet evaluerer turen og indholdet, blandt andet med udgangspunkt i notat med bemærkninger fra turen.

Indstilling

Drøftes

Bilag

Bemærkninger fra turen, sendes kun til Handicaprådet.

Beslutning:

Der var ingen bemærkninger til listen

Ikke til stede:

Jette Andersen, Jesper Nimgård, Palle Jacobsen.

 

 

HR 4. Lokalplan for Sundhedshus ved Hundige Allé 11

Der er udarbejdet lokalplan 11.53 for Sundhedshus ved Hundige Allé 112, hvor der er høringsfrist den 4. oktober 2019.

Bilag

https://dokument.plandata.dk/20_9673750_1566475896064.pdf 

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Handicaprådet har følgende høringssvar:

 

Tilgængeligheden er ikke tilfredsstillende blandt andet i forhold til adgangsforholdene, p-pladser og den offentlige trafik.

Placeres Sundhedshuset ved Hundige Allé 11, skal der generelt etableres bedre handicapadgang og herunder flere p-pladser.

 

Den tidligere ide med at etablere et Sundhedshus i Greve Centret bør tages op igen, hvis det kan betale sig at bygge nyt i stedet for at reparere på en gammel skole.

Et Sundhedshus i Greve Centret vil ligge mere centralt for borgerne.

Ikke til stede:

Jette Andersen, Jesper Nimgård, Palle Jacobsen.

 

 

 

HR 5. Handicaprådets kalender for 2019

 

Dato

 

Aktivitet

Tid

21. oktober

Ordinært møde (Bostedet Vangeleddet)

17.00-19.00

25. november

Ordinært møde

17.00-19.00

Handicaprådet har tidligere fastsat ovenstående møder.

Byrådet har besluttet en høringsperiode i forhold til budget 2020 fra 1. – 21. oktober kl. 12.00. Det forslås derfor at Handicaprådet flytter mødet den 21. oktober, således at rådet kan nå at afgive høringssvar.

Indstilling

Handicaprådet fastsætter en ny dato der ligger indenfor høringsperioden

Beslutning

Mødet den 21. oktober flyttes til den 14. oktober kl. 17.00, således at Handicaprådet kan nå at afgive høringssvar til budget 2020 indenfor høringsfristen.

Ikke til stede:

Jette Andersen, Jesper Nimgård, Palle Jacobsen.

 

 

 

HR 6.  Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning

Handicaprådets kommentarer til referater:

Skole- og Børneudvalget 16.09.18
Ingen kommentarer

Kultur- og Fritidsudvalget 10.09.18
Ingen kommentarer

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 11.09.18
Ingen kommentarer

Teknik og Miljøudvalget 12.09.19
Ingen kommentarer

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 11.09.18
Ingen kommentarer

Plan- og Udviklingsudvalget 17.09.19
Ingen kommentarer

Ikke til stede:

Jette Andersen, Jesper Nimgård, Palle Jacobsen.

 

 

 

HR 7. Gensidig orientering

Allan Jørgensen oplyste at han har sendt en opfordring til Byrådet – om at ansætte en borger rådgiver efter § 65e i styrelsesloven.


Allan Jørgensen orienterede om at der er afleveret en underskriftindsamling til Byrådet 9. september fra Landsforeningen Autisme der handler om utilfredsstillende sagsbehandling.

DH finder det uacceptabelt, at der efterfølgende er foretaget opringninger til nogle af de borgere der har skrevet under og ønsker at det undersøges, om det er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Rune Gamby supplerede at det som udgangspunkt er godt kommunen forsøger at ændre adfærd og har fokus på at gøre det bedre.

Når kommunen ringer den enkelte forældre op og refererer til underskriftsindsamlingen og spørger til hvad man er utilfreds med, opleves det at de trækker utilfredsheden ned på et konkret plan det kan meget nemt opfattes som en trussel, magtfordrejning og hævn over at forældrene har skrevet under.

Underskriftsindsindsamlingen er rettet mod politikere og ledelse ikke sagsbehandlerne.

Hvis kommunen fremover skal spørge til utilfredsheden og hvad kommunen kan gøre bedre, bør der spørges generelt og ikke henvise til underskriftindsamlingen.

Ikke til stede:

Jette Andersen, Jesper Nimgård, Palle Jacobsen.

 

 

 

HR 8. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Endvidere drøftes svar på spørgsmål som er udsendt imellem møderne og aktuelt er det svar vedrørende:

  • Kørsel for ældre blinde til social klub i Roskilde (samkørsel)

Bilag

Oversigt over punkter

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning
Der var ingen bemærkninger til svaret vedrørende kørsel for ældre blinde til social klub i Roskilde.

På oktober mødet behandles Danmarkskortet/ankestatistik.

Opfølgning på de nye politikker sættes på huskelisten og dagsordensættes når der er foretaget evalueringer/målinger.

Ikke til stede:

Jette Andersen, Jesper Nimgård, Palle Jacobsen.

 

 

 

HR 9. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Ikke til stede:

Jette Andersen, Jesper Nimgård, Palle Jacobsen.

 

 

 

HR 10. Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt

Ikke til stede:

Jette Andersen, Jesper Nimgård, Palle Jacobsen.