Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Rigge Nørmark (I), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, suppleant Camilla Meyer, Center for Sundhed & Pleje.

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden  

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Indholdsfortegnelse

HR 1.             Flexhandicap

HR 2.             Handicaprådets økonomi 2020

HR 3.             Årsberetning 2019

HR 4.             Handicaprådets kalender 2020

HR 5.             Udvalgsdagsordener og referater

HR 6.             Gensidig orientering

HR 7.             Høring af placeringsmuligheder for et nyt plejecenter

HR 8.             Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

HR 9.             Eventuelt

HR 10.           Godkendelse af referat fra mødet

 

 

 

Ikke tilstede:

 

 

HR 1. Flexhandicap

Ole Rasmussen fra Movia fortæller om flexhandicap – herunder hvad indeholder ordningen og hvordan fungerer den med tilmelding, ventetider osv.

Endvidere deltager servicekoordinator Tina Tilleman fra Borgerservice

 

Indstilling
Orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning:
Ole Rasmussens oplæg udsendes sammen med referatet eller kan ses på dette link.

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Lonnie Busted

 

 

HR 2. Handicaprådets økonomi 2020

Handicaprådet drøfter prioriteringer for 2020.

 

Bilag

Oversigt til aktiviteter og økonomi - udsendt til Handicaprådet

 

Indstilling
Drøftes

 

Beslutning:

Handicaprådet besluttede model 2.

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Lonnie Busted

 

 

 

HR 3. Årsberetning 2019

Ifølge handicaprådets vedtægter § 3 orienterer Handicaprådet årligt Byrådet om sit arbejde. Dette sker i form af en årsberetning.

Udkast til årsberetning for Handicaprådets arbejde i 2019 er vedlagt som bilag.

 

Bilag

Årsberetning 2019 - udsendt til Handicaprådet

 

Indstilling

Handicaprådet godkender årsberetning 2019

 

Beslutning:

Årsberetning blev godkendt med de fremkomne bemærkninger.

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Lonnie Busted

 

 

 

HR 4. Handicaprådets kalender 2020

Mandag den 16. marts

Torsdag den 23. april

Mandag den 18. maj

Torsdag den 18. juni

Torsdag den 20. august

Torsdag den 17. september

Mandag den 19. oktober

Torsdag den 12. november

Møderne holdes kl. 17.00-19.00.

 

Beslutning:

Ingen bemærkninger.

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Lonnie Busted

 

 

 

HR 5. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

 

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

 

Beslutning

Handicaprådets kommentarer til referater:

Skole- og Børneudvalget 16.02.20

Ingen bemærkninger

 

Kultur- og Fritidsudvalget 15.02.20

Ingen bemærkninger

 

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 15.02.20

Punkt 6 – 11 Evalueringer……

Handicaprådet ønsker at høre hvorfor evalueringerne ikke er vedlagt som bilag.

 

Teknik- og Miljøudvalget 16.02.20

Ingen bemærkninger

 

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 15.02.20

Ingen bemærkninger

 

Plan- og Udviklingsudvalget 16.02.20

Ingen bemærkninger 

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Lonnie Busted

 

 

 

HR 6. Gensidig orientering

 • Rune Gamby har fremsendt spørgsmål til budgetforslag som Byrådet skal behandle. Administrationen har besvaret spørgsmålene, dog mangler der svar omkring basisgruppetilbud i Skattekisten. Rune oplyste at budgetproceduren med at tage tidligere kasserede budgetforslag frem igen, vækker bekymring hos pårørende til målgrupperne.
 • Mariann Mikkelsen orienterede om at det indgår som en del af budgetprocessen at administrationen fremsender tidligere og nye budgetforslag, som Byrådet så prioriterer i blandt. De forslag Byrådet vedtager at arbejde videre med, sendes til høring hos de høringsberettigede partere. Byrådet træffer beslutning om tidsplan med mere på det kommende møde den 24.02.20
 • Der er udsendt invitation til et opfølgende møde om rammeaftalen som foregår den 17. april kl. 9.00-13.00 i Roskilde. Kai Nielsen og Allan Jørgensen deltager fra Handicaprådet og Mariann Mikkelsen fra administrationen.
 • Palle Jakobsen oplyste at borgere klager over at de ikke kan komme igennem telefonisk til Rådhuset og når de viderestilles, er der lang ventetid
 • Palle Jakobsen foreslog at Handicaprådet besøger Glad organisationen på tilgængelighedsdagen, for at få inspiration til hvordan man får borgere med handicap ud på arbejdsmarkedet. I forlængelse heraf forslog Allan Jørgensen at få besøg af KLAP konsulent Hanne Vognbjerg. Hun har erfaring med at etablere skånejob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder.
 • Brith Nøhr oplyste at der torsdag den 27. februar 2020 holdes første informationsmøde hvor forældre til børn med handicap kan komme og få en introduktion til Greve Kommune og systemet. Der er planlægges 4 lignende arrangementer om året. 

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Lonnie Busted

 

Ekstraordinært blev det besluttet at tilføje et nyt punkt 7, idet Handicaprådet havde fået fremsendt sag til høring efter at dagsordenen var udsendt.

 

HR 7. Høring af placeringsmuligheder for et nyt plejecenter

Center for Teknik & Miljø har fremsendt sag til høring hvor der skitseres forskellige muligheder for placering af et nyt plejecenter. Sagen er beskrevet i den politiske dagsordenstekst, samt bilag hertil.

 

Bilag

 1. Politisk sagsfremstilling
 2. Notat til sagen
 3. Tidsplan

 

Indstilling

Handicaprådet udarbejder høringssvar

 

Beslutning

Handicaprådet har følgende høringssvar:

 

 • Det kan ikke anbefales at placere det nye plejecenter på boldbanen ved Holmeagerskolen og derved indskrænke banearealet. Generelt kan det ikke anbefales at inddrage boldbanerne, da de i høj grad også bruges i fritiden.
 • Det anbefales at det oprindelige plejecenter der skulle bygges i Tune også bygges i Tune.  

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Lonnie Busted

 

 

HR 8. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

 

Bilag

Oversigt over punkter

 

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

 

Beslutning

Tilbagemelding vedr. basisgruppetilbud i Skattekisten, samt Akuttilbuddet sættes på huskelisten.

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Lonnie Busted

 HR 9. Eventuelt

Allan Jørgensen oplyste at han har forsøgt at kontakte Akutilbuddet Greve, hvor telefonen begge gange gik på svarer. Han henviser til at der bør være en telefonisk henvisning til psykiatrisk skadestue. Det aftales at sagen undersøges.

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Lonnie Busted

 

 

 

HR 10. Godkendelse af referat fra mødet

 

Beslutning
Godkendt.

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Lonnie Busted