Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Rigge Nørmark (I), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, suppleant Camilla Meyer, Center for Sundhed & Pleje.

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden  

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

HR 1. Handicaprådets høring om budget 2021-20242

HR 2. Magtanvendelse på det sociale område

HR 3. Rosengårdsminde 1- dispensation fra parkeringsnorm

HR 4. Kommuneplantillæg nr. 5

HR 5. Lokalplan for Friplejehjem i Hundige Øst

HR 6. Handicaprådets kalender 2020

HR 7. Udvalgsdagsordener og referater

HR 8. Gensidig orientering

HR 9. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

HR 10. Eventuelt

HR 11. Godkendelse af referat fra mødet

 

HR 1.                 Handicaprådets høring om budget 2021-2024

Handicaprådet skal afgive høringssvar om budget for Greve Kommune 2021-2024, hvortil der er høringsfrist den 26. august 2020.

Administrationen har udvalgt det materiale, der vurderes at være relevant for Handicaprådet. Herudover henvises til hele budgetoplægget, som kan ses på Greve Kommunes hjemmeside: https://www.greve.dk/politik/økonomi/budget/budgetmappen-2021-2024/

Bilag

Oversigt over emner der har relation til handicapområdet

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar.

Beslutning:

Mikkel Aulund Sørensen deltog under punktet og orienterede om direktionens budgetforslag.

 

DH-siden i Handicaprådet har følgende høringssvar


  1. Effektiviserings- og besparelsesforslag

Økonomiudvalget

1.01 FI: Styrket myndighedsfunktion på spec. Voksenområde – investeringen

Anbefales

1.01 FI: Investeringen i tidlig forebyggende indsats – investeringen Anbefaler ikke en reducering af åbningstiden og ønsker at få flere betjente telefonlinjer ind

1.01 Reduceret åbningstid i Borgerservice

Anbefales

1.02 Strukturtilpasninger nødvendiggjort som følge af udligningsreformen

Anbefales

 

Skole- og Børneudvalget

3.01 Mindre betjening fra PPR

Anbefales ikke

3.03 FI: Investering i tidlig forebyggende indsats, Besparelsen

Anbefales og det forudsættes at man ikke skærer noget af man ellers har krav på

 

Kultur- og Fritidsudvalget

4.01               Lukning af filial Tune bibliotek

Anbefales ikke

4.01               Lukning af filial Karlslunde bibliotek

Anbefales ikke

4.01               Bibliotek lukkedage omkring helligdage/indeklemte dage

Anbefales ikke

4.01               Bibliotek reduktion 6 timer pr. ugen

Anbefales ikke

 

Social-, Sundheds og Psykiatriudvalget

5.02               FI: Styrket myndighedsfunktion på spec. Voksenområde – besparelsen

Anbefales

5.02               Velfærdsteknologi Bostedet Vangeleddet

Anbefales


Udvidelsesforslag

Skole- og Børneudvalget

3.01               Projekt Tidlig Indsats – Cool Kids

Anbefales

 

Tekniske rettelser

Social-, Sundheds og Psykiatriudvalget

5.02               Det specialiserede voksenområde – Mængderegulering

Anbefales

5.02               Tilpasning af budget på hjælpemidler

Anbefales


Bruttoanlægsforslag

Budgetanalyser

4a. Budgetanalyse Omorganisering af sociale tilbud
4b. Budgetanalyse Omorganisering af sociale tilbud, bilag 1

DH-siden i Handicaprådet ønsker forslaget i høring og det ses ikke at man tager højde for KKR samarbejde.

 

DH-siden i Handicaprådet har herudover følgende bemærkninger:

På indtægtssiden forslås det:

  • At den tilladte skattestigning på 0,1% pr. år de næste fem år udnyttes, således at den samlede skatteprocent stiger med 0,5%
  • At man overvejer anden indtægter i form af at sætte ejendomsskat, gebyrer og bidrag op
  • At man undlader at lade forældrebetalingen på vuggestue, børnehave og SFO stige  

DH-siden i Handicaprådet ønsker en pulje afsat til bygningsforbedringer, hvis der opstår behov for reguleringer

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Rigge Nørmark

 

 

HR 2. Magtanvendelse på det sociale område

Handicaprådet har ønsket at få en orientering om hvornår Greve Kommune udøver magt over for borgere med handicap, samt at orienteringen foregår via den årlige politiske sag.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede opgørelse over magtanvendelse for 2019 på deres møde den 26. februar 2020 og referatet herfra vedlægges som bilag.

Bilag

Referat fra Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 26. februar 2020.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Rigge Nørmark

 

 

HR 3. Rosengårdsminde 1- dispensation fra parkeringsnorm

Plan- og Udviklingsudvalget behandler på sit møde den møde den 25. august 2020 en sag om dispensation om en påtænkt dispensation fra lokalplanens bestemmelser om etablering af handicap-p-pladser i Rosengårdsminde 1.

Af sagen fremgår det at administrationen anbefaler, at der gives dispensation, idet der flyttes handicap-p-pladser til et trafikalt mere hensigtsmæssigt sted, og idet antallet af handicap-pladser fortsat opretholdes. Dog kan lokalplanens bestemmelse om antallet af handicap-p-pladser inden for lokalplanens område ikke overholdes, idet et par af pladserne etableres lige uden for lokalplanområdet (se kortbilag 2).

Handicaprådet skal udarbejde et høringssvar til sagen som vil indgå i den videre politiske behandling.

Bilag

Sagsfremstilling og bilag til sagen.

Indstilling

Handicaprådet udarbejder høringssvar.

Beslutning

DH-siden i Handicaprådet har følgende høringssvar:

 

DH-siden i Handicaprådet ser helst at handicapparkeringspladser lægges så nært som muligt på indgangen til den bygning de hører til.

Der kan godt bakkes op om dispensationen.

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Rigge Nørmark

 

 

HR 4.                 Kommuneplantillæg nr. 5

Der er udarbejdet forslag til kommuneplan tillæg nr. 5, hvor der er høringsfrist den 21. august 2020.

Bilag

https://dokument.plandata.dk/12_9717398_1593151927062.pdf 

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Ingen bemærkninger.

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Rigge Nørmark

 

 

HR 5. Lokalplan for Friplejehjem i Hundige Øst

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 11.54 for Friplejehjem i Hundige Øst, hvor der er høringsfrist den 21. august 2020.

Bilag

https://dokument.plandata.dk/20_9717404_1593151765149.pdf

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Ingen bemærkninger.

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Rigge Nørmark

 

 

HR 6. Handicaprådets kalender 2020

Dato

 

Aktivitet

Tid

17. september

 

Ordinært møde

17.00-19.00

19. oktober

 

Ordinært møde

17.00-19.00

12. november

 

Ordinært møde

17.00-19.00

Beslutning:

Ingen bemærkninger

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Rigge Nørmark

 

 

HR 7. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning

 

Handicaprådets kommentarer til referater:

Skole- og Børneudvalget 27.08.20

Endnu ikke udkommet

Kultur- og Fritidsudvalget 26.08.20

Endnu ikke udkommet

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 26.08.20

Endnu ikke udkommet

Teknik- og Miljøudvalget 27.08.20

Endnu ikke udkommet

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 26.08.20

Endnu ikke udkommet

Plan- og Udviklingsudvalget 25.08.20

Ingen bemærkninger 

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Rigge Nørmark

 

 

 

HR 8. Gensidig orientering

  • Allan Jørgensen orienterede om KKR samarbejde, som er et samarbejde mellem de 17 kommuner i Region Sjælland.
  • Brith Nøhr orienterede om at de har holdt informationsmøde for forældre til børn med handicap og sygdom. Der var et fint fremmøde og de fik god feedback, som kan bruges til de næste møder. 

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Rigge Nørmark

 

 

HR 9. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Bilag

Oversigt over punkter

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning

Følgende punkter sættes på:

  • Status på etablering af Sundhedshus
  • Præsentation af ny borgerrådgiver
  • Omorganisering af ungecentret  

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Rigge Nørmark

 

 

HR 10. Eventuelt

Ingen bemærkninger

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Rigge Nørmark

 

HR 11. Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Rigge Nørmark