Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Maria Brostrøm (V), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Camilla Meyer, Center for Sundhed & Pleje (suppleant)

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden  

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

 

Indholdsfortegnelse

 

 • HR 1.......... Oplæg om sundhedsområdet
 • HR 2.......... Handicaprådets økonomi 2019
 • HR 3.......... Årsberetning 2018
 • HR 4.......... Handicaprådets kalender for 2018
 • HR 5.......... Udvalgsdagsordener og referater
 • HR 6.......... Gensidig orientering
 • HR 7.......... Forslag til punkter til fremtidige dagsordener
 • HR 8.......... Eventuelt
 • HR 9.......... Godkendelse af referat fra mødet

 

 

Ikke tilstede: Maria Brostrøm, Camilla Mayer, Brith Nøhr, Bente Lis Clausen og Allan Jørgensen

 

 

HR 1.                 Oplæg om sundhedsområdet

Punkt fra huskelisten.

Lene Paaske, sundhedskonsulent i Center for Sundhed & Pleje, holder oplæg om sundhedsområdet og svarer på handicaprådets spørgsmål fra huskelisten:

 • Status på de nationale mål for sundhedsvæsnet: Hvad har administrationen gjort for at gøre røde og gule punkter til grønne 
 • Hvorfor sendes borgere hjem uden hjælpemidler hvor Regionen har ansvaret, samt hvorfor er antallet af genindlæggelser så højt (rød på nationale mål for sundhedsvæsnet).

 

Indstilling

Til orientering

 

Beslutning:

Lene Paaske holdt oplæg om sundhedsområdet og svarede på ovenstående spørgsmål. Oplæg og plancher fra mødet sendes til Handicaprådet sammen med referatet.

Ikke til stede:

 Maria Brostrøm, Camilla Mayer, Brith Nøhr, Bente Lis Clausen og Allan Jørgensen

 

 

 

HR 2.                 Handicaprådets økonomi 2019

Handicaprådet drøfter prioriteringer for 2019.

 

Bilag

Forslag til aktiviteter og økonomi

 

Indstilling
Handicaprådet beslutter økonomien for 2019.

 

Beslutning:
Handicaprådet besluttede at drøfte punktet igen på marts mødet ud fra nogle forskellige prioriteringsmodeller.

Endvidere blev det aftalt, at når medlemmer har deltaget på konference eller lignede, deles denne viden med resten af rådet efterfølgende.

Ikke til stede:

 Maria Brostrøm, Camilla Mayer, Brith Nøhr, Bente Lis Clausen og Allan Jørgensen

 

 

 

HR 3.                 Årsberetning 2018

Ifølge handicaprådets vedtægter § 3 orienterer Handicaprådet årligt Byrådet om sit arbejde. Dette sker i form af en årsberetning.

Udkast til årsberetning for handicaprådets arbejde i 2018 er vedlagt som bilag.

 

Bilag

Årsberetning 2018

 

Indstilling

Handicaprådet godkender årsberetning 2018

 

Beslutning:

Årsberetningen blev godkendt med følgende tilføjelse:

Under ”Handicaprådets fokus i 2019”:

 • ”De fem repræsentanter fra DH er meget bekymret over de mange besparelser i budget 2019 og hvilke konsekvenser det vil bevirke for de handicappede. Repræsentanterne vil derfor følge konsekvenserne i løbet af 2019.” 

Ikke til stede:

 Maria Brostrøm, Camilla Mayer, Brith Nøhr, Bente Lis Clausen og Allan Jørgensen

 

 

 

HR 4.                 Handicaprådets kalender for 2018

 

Dato

 

Aktivitet

Tid

4. marts

Ordinært møde

17.00-19.00

1. april

Ordinært møde

17.00-19.00

13. maj

Ordinært møde

17.00-19.00

17. juni

Tilgængeligheds tur og ordinært møde

09.00-19.00

22. august

Ordinært møde (forbeholdt budgetbehandling)

17.00-19.00

23. september

Ordinært møde

17.00-19.00

25. november

Ordinært møde

17.00-19.00

 

Beslutning

Ingen bemærkninger

Ikke til stede:

 Maria Brostrøm, Camilla Mayer, Brith Nøhr, Bente Lis Clausen og Allan Jørgensen

 

 

 

HR 5.                 Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

 

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

 

Beslutning

 

Handicaprådets kommentarer til referater:

 

Skole- og Børneudvalget 14.01.19

Kultur- og Fritidsudvalget 08.01.19

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 09.01.19

Teknik og Miljøudvalget 14.01.19

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 07.01.19

Plan- og Udviklingsudvalget 15.01.19 

Der var ingen bemærkninger til ovenstående referater

Ikke til stede:

 Maria Brostrøm, Camilla Mayer, Brith Nøhr, Bente Lis Clausen og Allan Jørgensen

 

 

  

HR 6.                 Gensidig orientering

 • Palle Jakobsen forslog at man undersøger mulighederne for at oprette en social økonomiske virksomhed på Møllehøj (i stil med Cafe Ingeborg), hvor der er et fuldt moderne produktionskøkken, samt at man eksempelvis fik fat i ældre friske borgere, som godt kan lide at lave mad for andre. Lonnie Busted oplyste at hun via frivillighedscentret allerede arbejder med ideen. 

Ikke til stede:

 Maria Brostrøm, Camilla Mayer, Brith Nøhr, Bente Lis Clausen og Allan Jørgensen

 

 

 

HR 7.                 Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

 

Bilag

Oversigt over punkter

 

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

 

Beslutning

Der var følgende bemærkninger:

 

 • Handicaprådet ønsker i punktform en oversigt over de konsekvenser budgetbesparelsen har haft i forhold til borgere med handicap i Greve kommune (der sendes link til sagen med byrådets beslutning)
 • Rune Gamby oplyser, at afgørelser hjemsendes fra ankenævnet på grund af manglende partshøring. Et medlem har af en medarbejder i Greve Kommune får oplyst, at ledelsen i socialcentret har rådet sagsbehandlerne til ikke at partshøre afgørelser for at spare tid og ressourcer. DH Greve vil derfor gerne høre mere om dette.
 • Mariann Mikkelsen orienterede om status på Roskilde Kommunes projekt ift. GAP undersøgelsen. Roskilde Kommune har inddraget alle afgørelser i kommunen og iværksat ABC-metoden - klagedrevet innovation. Det har haft en god effekt oplyser kommunen. Handicaprådet ønsker at få en ressource person (fra DH eller DCH) til at deltage på et møde og fortælle om hovedpointer og anbefalede handlingspunkter på baggrund af den landsdækkende GAP-undersøgelse fra 2015.
 • Handicaprådet ønsker at høre om den nye Sundhedsreformen, når man kender indhold og konsekvenser bedre 

Ikke til stede:

 Maria Brostrøm, Camilla Mayer, Brith Nøhr, Bente Lis Clausen og Allan Jørgensen

 

 

 

HR 8.                 Eventuelt

Ingen bemærkninger

Ikke til stede:

 Maria Brostrøm, Camilla Mayer, Brith Nøhr, Bente Lis Clausen og Allan Jørgensen

 

 

HR 9.                 Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt

Ikke til stede:

 Maria Brostrøm, Camilla Mayer, Brith Nøhr, Bente Lis Clausen og Allan Jørgensen