Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Torben Hoffmann (V), Jette Andersen (A)

Administrationen: Kim Andreassen, Center for Teknik & Miljø, Brith Nøhr, Center for Børn & Familier

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden  

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef,  Gitte Overgaard, Sekretær

Indholdsfortegnelse

HR 1 Handicaprådets høring om budget 2019-2022

HR 2 Social-, Sundheds – og Psykiatriudvalgets dagsorden 15. august 2018 

HR 3 Handicaprådets kalender for 2018

HR 4 Udvalgsdagsordener og referater

HR 5 Gensidig orientering

HR 6 Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

HR 7 Eventuelt

HR 8 Godkendelse af referat fra mødet

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ikke tilstede: Torben Hoffmann og Palle Jakobsen

 

HR 1. Handicaprådets høring om budget 2019-2022

Handicaprådet skal afgive høringssvar om budget for Greve Kommune 2019-2022, hvortil der er høringsfrist den 29. august 2018.

Da budgetmaterialet er omfattende, har administrationen udvalgt det materiale, der vurderes at være relevant for Handicaprådet.

 

Herudover henvises til hele budgetoplægget, som kan ses på Greve Kommunes hjemmeside https://www.greve.dk/politik/økonomi/budget/budgetmappen-2019-2022/

 

Bilag

 • Oversigt over emner som har relation til handicapområdet eftersendes pr. mail den 17. august 2017.

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar.

 

Beslutning:

Handicaprådet har følgende høringssvar:

 

5.a Prioriteringskatalog – Besparelser

Økonomiudvalget

 • 103.08.01.19 Effektiviseringer under Mep
   • Lukning af Tune bibliotek

Kan ikke anbefales, da der dermed er langt til biblioteket i Hundige.

   • Lukning af Karlslunde bibliotek

Kan ikke anbefales af same årsager, hovedbibliotekets placering i Hundige geografisk er langt væk.

Lukningen sker udelukkende med økonomiske argumenter, der er ikke foretaget sammenligninger i forhold til aktiviteter og udlånstal for de tre biblioteker.

 

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget

 • 201.08.02.19 Minimering af driftspuljen til veje.

Besparelsen fører til dårligere veje og stier, det er også til ulempe for brugere af ganghjælpemidler og kørestole samt el scootere, og i øvrigt fører det til større fremtidige vedligeholdelsesomkostning, idet skader forværres, hvis vejene ikke vedligeholdes.

 

Skole- og Børneudvalget

 • 301.08.03.19 Fjerne inklusionsmidler bevilget fra 2017 og frem

De forskellige effekter af afskaffelsen af ”pusterummene” er glimrende beskrevet i oplægget. Dårligere skolestart, dårligere trivsel for de inkluderede børn. Det betyder i virkeligheden også en dårligere trivsel og skolestart for alle børn, hvis man fastholder, at inklusionen skal ske i klasserne. Inklusionen kan kun lykkes, hvis der er støtte og hjælp til de inkluderede børn. Det mindsker også fremtidige udgifter til særskoleforanstaltninger, hvis inklusionen lykkes.

 

 • 301.08.08.19 Mindre betjening fra PPR

Der gælder de samme bemærkninger, som ovenstående, Greve Kommunes udgifter pr. elev er blandt de lave 1677 kr. mod sammenligningsgruppes 1995 kr. Det er ikke første gang området er blevet mødt med besparelser, og det betyder længere udredningstid, senere udredning for børn. Det betyder dårligere integration for de berørte børn og forældre.

 

 • 301.08.09.19 Bugtskolen

Bugtskolen gør et stort stykke arbejde med sent udviklede børn. Nedskæring i antallet af pædagoger og lærere vil påvirke børnene. Så besparelsen kan ikke anbefales.

 

 • 301.08.11.19 Nedlæggelse af SFO Solstuen

Nedlæggelsen af Solstuen vil få store konsekvenser for det arbejde med inklusion på Holmeagerskolen, besparelsen kan måske ses i lyset af den tendens i alle besparelserne til at nedlægge al form for inklusion, - den kan i hvert fald heller ikke anbefales, da den vil medføre, at de inkluderede børn kommer ud i den almindelige sfo, hvor normeringerne så heller ikke vil følge med til at rumme samtlige børn.

 

 • 02.08.05.19 Nedlæggelse af Legeteket

Det sparede beløb er diminutivt, og besparelsen går igen ud over en lille gruppe borgere og pædagoger med meget specifikke behov. Besparelsen anbefales ikke.

 

 • 304.08.01.19 Havana - reduceret personale til pasning af børn

Havana er enestående i det arbejde, der gøres for børn med udfordringer, endvidere indgår Havana i planerne om et nyt bosted. Nedskæringer i personalet medfører øget stress mindre tilfredshed og måske øget sygefravær. Besparelserne kan ikke anbefales.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

 • 402.08.05.19 Lukning af Greve Svømmehal

Handicaprådet kan ikke anbefale forslaget da borgere med handicap bruger babybassinet og varmtvandsbassinet, hvor der også er etableret en handicaplift. Endvidere bruges svømmehallen også af Træningsenheden.

 

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

 • 502.08.01.19 FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige behov

Det er farligt at øge udgiften for at kunne spare på en i forhold til andre kommuner meget lav udgift til botilbud. Men hvis man gennemfører styrkelsen af ansatte vil det betyde en bedre opfølgning og sagsbehandling af de bestående sager, hvor hver enkelt sagsbehandler har en alt for stor sagsbyrde. Det alene kan betyde en bedre behandling af borgerne og dermed et kortere ophold eller bedre tilpasset ophold på midlertidige bosteder. Der er i forslaget forudsat, at bosteder i kommunen er billigere end bosteder uden for kommunen, men dokumentation for påstanden er fraværende. Derfor er balancen mellem indtægter og udgifter i forslaget ikke forudsigelige. Forholdet mellem to heltidsansatte og de angivne besparelser er ikke overbevisende, men vi kan godt anbefale ansættelsen af to sagsbehandlere mere.

 

 • 503.08.04.19 Indkøbsordning – madordning

Hvis borgeren selv kan foretage bestilling er det udmærket, men der skal stadig ydes hjælp til dem, der ikke kan, -og dem der ikke kan modtage varer og stille dem på plads.

 

 

5.b. Prioriteringskatalog – Udvidelser

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget

 • 502. Omlægning af indsatsen i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV)

Det er opløftende at opleve, at der foreslås en forøgelse af budgettet i PPV. Uvisiterede tilbud er udmærkede, men der er grund til at tilføje, at tilbuddet omfatter samtale, gruppeterapi mv. Der er ikke nævnt noget om den regionale psykiatri, der tilbyder en del af de samme ydelser, psykiatrisk skadestue (i Roskilde), distriktspsykiatrien (Greve) og hospitalsindlæggelse (i Roskilde). Indsatsen i det der i gamle dage hed socialpsykiatri (kommunal) og psykiatri (regional) skal arbejde sammen for at støtte og udrede borgere med psykiske problemer. Det kan kræve medicinsk behandling, og den kan ikke gives i den kommunale behandling. Den her skitserede behandling er udmærket i lettere tilfælde, - men der findes også svære psykiske lidelser, hvor kommunens beredskab ikke slår til.

 

 1. Anlægsbudget
 2. Bruttoanlægskatalog
 • 502.10.01.19 Boliger til udsatte unge

Handicaprådet anbefaler forslaget. 

Ikke til stede:

 Torben Hoffmann og Palle Jacobsen

 

 

HR 2. Social-, Sundheds – og Psykiatriudvalgets dagsorden 15. august 2018

Handicaprådet har ønsket en orientering om 2 sager der er på Social-, Sundheds – og Psykiatriudvalgets dagsorden den 15. august 2018 henholdsvis:

 • Punkt 4 – Fremtidige politikker
 • Punkt 7 – godkendelse af kommissorium for udbygningsplan for boliger til voksne med særlige behov.

Socialchef Mariann Mikkelsen vil orientere om ovenstående sager.

 

Bilag

 

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning:

Mariann redegjorde for ovenstående sager.

 

I forhold til fremtidige politikker har Handicaprådet følgende bemærkninger:

 • Handicaprådet ønsker at få de politikker til høring, hvor handicapområdet tænkes ind
 • Handicapområdet undrer sig over at der skal være en sundheds og psykiatripolitik, når psykiatrien er en del af handicapområdet. Der burde være en sundheds og handicappolitik.
 • At man sikrer sig at politikerne kommer ud og leve og bliver operationelle 

I forhold til kommissorium for udbygningsplanen har Handicaprådet følgende bemærkninger:

 • At der tages højde for at borgere med forskellige diagnoser ikke kan bo sammen eksempelvis borgere der er autister eller har ADHD
 • At det bliver muligt at lave satellitboliger i tilknytning til kommunale almennyttige pleje boliger 

Ikke til stede:

 Torben Hoffmann og Palle Jacobsen

 

 

 HR 3. Handicaprådets kalender for 2018

 

Dato

 

Aktivitet

Tid

17. september

Ordinært møde

17.00-19.00

22. oktober

Ordinært møde

17.00-19.00

26. november

Ordinært møde

17.00-19.00

 

Beslutning

Ingen bemærkninger 

Ikke til stede:

 Torben Hoffmann og Palle Jacobsen

 

 

 HR 4.                 Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

 

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

 

Beslutning

Handicaprådets kommentarer til referater:

 

Skole- og Børneudvalget 16.08.18

Ingen kommentarer

 

Kultur- og Fritidsudvalget 15.08.18

Ingen kommentarer

 

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 15.08.18

Ingen kommentarer

 

Bygnings,- Trafik - og Miljøudvalget 16.08.18

Ingen kommentarer

 

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 13.08.18

Ingen kommentarer

 

Plan- og Udviklingsudvalget 14.08.180

Ingen kommentarer

Ikke til stede:

 Torben Hoffmann og Palle Jacobsen

  

HR 5. Gensidig orientering

Maria Brostrøm er valgt som suppleant for Torben Hoffmann, i stedet for René Kauland som har orlov.

Ikke til stede:

 Torben Hoffmann og Palle Jacobsen

 

 

 

HR 6.                 Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

 

Bilag

Liste over emner til fremtidige dagsordenspunkter.

 

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

 

Beslutning

Følgende punkter sættes på huskelisten:

 • Spørgsmål: Hvor mange børn i Greve Kommune magter ikke at gå på den almindelige folkeskole og findes der tal på udviklingen?
 • Spørgsmål: Overholder Greve Kommune lovens krav ifm. Handicappedes jobsøgning? (Herunder rådgivning og vejledning)
 • Holde møder ude på forskellige lokationer og samtidig se og høre om stederne, eksempelvis Bostedet Vangeleddet og kommende placering af Havana Bungalow på Moeskær (tidligere De Unges Hus)
 • Høre om socialøkonomiske virksomheder og hvordan de handicappede bliver inddraget og samtidig besøge virksomhederne 

Ikke til stede:

 Torben Hoffmann og Palle Jacobsen

 

 

 

HR 7.                 Eventuelt

Ingen bemærkninger

Ikke til stede:

 Torben Hoffmann og Palle Jacobsen

 

 

 

HR 8.                 Godkendelse af referat fra mødet

Beslutning

Godkendt 

Ikke til stede:

 Torben Hoffmann og Palle Jacobsen