Medlemmer

Byråd: Kai Nielsen, Niclas Bekker Poulsen, Ina Birch

DH: Bente Lis Clausen, Palle Jacobsen, Kurt Rasmussen, Allan Jørgensen, Lonnie Busted Nielsen

Administrationen: Kim Andreassen, Brith Nøhr

 

Indholdsfortegnelse

HR 1.             Handicaprådets høring om budget 2018-2021 

HR 2.             Rammeaftalen 2018 og 2019 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 

HR 3.             Opfølgning på handicaprådets tur om tilgængelighed 

HR 4.             Opfølgning på tidligere ture om tilgængelighed 

HR 5.             Handicaprådets kalender for 2017 

HR 6.             Udvalgsdagsordener og referater

HR 7.             Gensidig orientering 

HR 8.             Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

HR 9.             Eventuelt

HR 10.           Godkendelse af referat fra mødet

 

Ikke til stede: Lonnie Busted Nielsen, Vivi-Ann Rasmussen deltog som stedfortræder

 

  

HR. 1 Handicaprådets høring om budget 2018-2021

Handicaprådet skal afgive høringssvar om budget for Greve Kommune 2018-2021, hvortil der er høringsfrist den 30. august 2017.

Da budgetmaterialet er omfattende, har administrationen udvalgt det materiale, der vurderes at være relevant for Handicaprådet.

 

Herudover henvises til hele budgetoplægget, som kan ses på Greve Kommunes hjemmeside http://www.greve.dk/Politik/%C3%98konomi/Budget/Budgetmappen%202018-2021.aspx

Økonomikonsulent Helle Svenningsen deltager under punktet.

 

Bilag

 

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar.

 

Beslutning:

Handicaprådets høringssvar fremgår af vedlagte bilag 

Ikke til stede:

 Lonnie Busted Nielsen

 

 

 

HR. 2 Rammeaftalen 2018 og 2019 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt og senest den 15. oktober 2017, indgår rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. KKR Sjælland har fremsendt aftalen for 2018 og 2019 til behandling og godkendelse i Byrådet og forinden skal Handicaprådet afgive høringssvar.

 

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomi-styringsdel). Hele sagen fremgår af vedlagte bilag

 

Bilag

 

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar.

 

Beslutning:

Handicaprådet har ingen bemærkninger til rammeaftalen.

Ikke til stede:

 Lonnie Busted Nielsen

 

 

 

HR. 3 Opfølgning på handicaprådets tur om tilgængelighed

Den 21. juni 2017 var Handicaprådet på tur i Tune og se på tilgængelighed forskellige steder, samt i Aktivitetshuset i Freya kvarter og høre om indhold og målgrupper.  

 

Handicaprådet evaluerer turen og indholdet, blandt andet med udgangspunkt i notat med bemærkninger fra turen.

 

Indstilling

Drøftes

 

Bilag

Bemærkninger fra turen, sendes kun til Handicaprådet.

 

Beslutning:

Ingen bemærkninger 

Ikke til stede:

 Lonnie Busted Nielsen

 

 

 

HR. 4 Opfølgning på tidligere ture om tilgængelighed

Punkt fra huskelisten. Udsat fra den 21. juni 2017.

 

Handicaprådet gennemgår DH´s liste over steder de har besøgt fornyelig og hvor tilgængeligheden endnu ikke er forbedret, samt administrationens status på de kommunale ejendomme der er besøgt igennem tiden.

 

Bilag

 

Indstilling

Drøftes

 

Beslutning:

DH v. Palle Jakobsen har udarbejdet en status over de steder Handicaprådet har besøgt. På næste møde sammenholdes DH´s og administrations 2 lister med hinanden. 

Ikke til stede:

 Lonnie Busted Nielsen

 

 

 

HR. 5 Handicaprådets kalender for 2017

 

Dato

 

Aktivitet

Tid

11. september

Ordinært møde

17.00

10. oktober

Ordinært møde

16.30

27. november

Ordinært møde

16.30

 

Beslutning

Ingen bemærkninger

Ikke til stede:

 Lonnie Busted Nielsen

 

 

 

HR. 6. Udvalgsdagsordener og referater 

 

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

 

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

 

Beslutning

 

Handicaprådets kommentarer til referater:

 

Trygheds- og Integrationsudvalget 07.08.17

Ingen kommentarer

 

Børne- og Ungeudvalget 16.08.17

Ingen kommentarer

 

Social- og Sundhedsudvalget 16.08.17

Punkt 11 – Forslag til styringsindsatser på det specialiserede voksenområde

Det er vigtig at man bevarer de specielle faglige miljøer for handicappede, hvor der sker en udvikling og forskning på området. Herudover henvises til Handicaprådets budgetbemærkninger.

 

Teknik- og Miljøudvalget 17.08.17

Ingen kommentarer

 

Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 14.08.17

Ingen kommentarer

 

Kultur- og Fritidsudvalget 15.08.17

Ingen kommentarer 

Ikke til stede:

 Lonnie Busted Nielsen

 

 

 

HR. 7 Gensidig orientering

Ingen bemærkninger 

Ikke til stede:

 Lonnie Busted Nielsen

 

 

HR. 8 Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

 

Bilag

Liste over emner til fremtidige dagsordenspunkter.

 

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

 

Beslutning

  1. september 2017 - Den nære sundhed for alle 

Ikke til stede:

 Lonnie Busted Nielsen

 

 

  

HR. 9. Eventuelt

Ingen bemærkninger 

Ikke til stede:

 Lonnie Busted Nielsen

 

 

  

HR. 10 Godkendelse af referat fra mødet

 

Beslutning

Godkendt 

Ikke til stede:

 Lonnie Busted Nielsen