Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Rigge Nørmark (I), Jette Andersen (A)

Administrationen: Brith Nøhr, Center for Børn & Familier, Camilla Meyer, Center for Sundhed & Pleje

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden  

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef, Gitte Overgaard, Sekretær

 

Indholdsfortegnelse

HR 1.             Orientering om status på tidlig indsats til sårbare og udsatte børn 

HR 2.             Møderække for 2020 

HR 3.             Handicaprådets regnskab 2019 

HR 4.             Kommuneplanstrategi 2019 

HR 5.             Udvalgsdagsordener og referater

HR 6.             Gensidig orientering 

HR 7.             Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

HR 8.             Eventuelt

HR 9.             Godkendelse af referat fra mødet

 

Ikke tilstede: Jesper Nimgård og Bente Lis Clausen

 

HR 1. Orientering om status på tidlig indsats til sårbare og udsatte børn

Lone Christensen, udviklingskonsulent i PPR, deltager under punktet og vil give en status på de indsatser der er i gang i forhold til projekt ”Tidlig indsats til sårbare og udsatte børn og unge”.

Indstilling
Orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Lone Christensen orienterede om indsatserne, som fremgår af vedlagte præsentation. Læs mere om tidlig indsats på Handleguide.dk

Ikke til stede:

Jesper Nimgård og Bente Lis Clausen.

 

 

HR 2. Møderække for 2020

På baggrund af de politiske udvalgsmøder foreslås følgende møderække for Handicaprådet i 2020:

Mandag den 13. januar

Torsdag den 20. februar

Mandag den 16. marts

Torsdag den 23. april

Mandag den 18. maj

Torsdag den 18. juni

Torsdag den 20. august

Torsdag den 17. september

Mandag den 19. oktober

Torsdag den 12. november

Møderne holdes kl. 17.00-19.00

Bilag

Link til Byrådets og udvalgenes mødekalender 2020

Indstilling

Handicaprådet fastlægger møder for 2020

Beslutning:

Handicaprådet besluttede følgende møder:

Torsdag den 20. februar

Mandag den 16. marts

Torsdag den 23. april

Mandag den 18. maj

Torsdag den 18. juni

Torsdag den 20. august

Torsdag den 17. september

Mandag den 19. oktober

Torsdag den 12. november

Møderne holdes kl. 17.00-19.00 undtagen den 20. februar, hvor mødet starter kl. 15.00.

Ikke til stede:

Jesper Nimgård og Bente Lis Clausen.

 

 

 

HR 3. Handicaprådets regnskab 2019

I vedlagte bilag fremgår en status over handicaprådets udgifter med foreløbigt og forventet forbrug 2019.

Bilag

Oversigt over forbrug eftersendes til Handicaprådet

Indstilling
Godkendes

Beslutning:

Godkendt.

I starten af januar udarbejdes et overblik over forventede udgifter i 2020, som udsendes til Handicaprådet.

Ikke til stede:

Jesper Nimgård og Bente Lis Clausen.

 

 

 

HR 4. Kommuneplanstrategi 2019

Der er udarbejdet forslag til planstrategi ”Vi skaber rum for det gode liv - tæt på storbyen, tættere på naturen”.

Der er høringsfrist den 10. januar 2020.

​Bilag

https://dokument.plandata.dk/70_9695353_1573743464761.pdf 

Indstilling

Handicaprådet afgiver høringssvar

Beslutning:

Handicapområdet har følgende høringssvar:

  • Det er en god planstrategi og det er positivt at man har bygget tilgængelig ind i planen
  • Der er mangel på tæt lav bebyggelse til ældre borgere og på tilgængelighedsboliger som også er billige at bo i
  • Der bør bygges tilgængelighedsboliger udover hvad bygningsreglementet siger
  • Der er stor by-differentiering og der ønskes en opbrydning med dette
  • Der ønskes mere blandet bebyggelse
  • Det anbefales at Supercykelstien også føres gennem Greve Kommune.

Ikke til stede:

Jesper Nimgård og Bente Lis Clausen.

 

 

 

HR 5. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

Beslutning

Handicaprådets kommentarer til referater:

 

Skole- og Børneudvalget 21.11.19

Ingen kommentarer

 

Kultur- og Fritidsudvalget 19.11.19

Ingen kommentarer

 

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 21.11.19

Punkt 3+4 – Tildeling af tilskud og tildeling af puljemidler:

Der ønskes mere gennemsigtighed mellem de forskellige puljer, § 18, § 79 og fritidspuljen, herunder hvem får hvad.

 

Teknik- og Miljøudvalget 21.11.19

Ingen kommentarer

 

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 20.11.19

Ingen kommentarer

 

Plan- og Udviklingsudvalget 19.11.19

Punkt 3 Endelig vedtagelse af lokalplan for Sundhedshus:

Handicaprådet ønsker at få en repræsentant med i byggeudvalget, da det i høj grad kommer til at handle om tilgængelighed.

Ikke til stede:

Jesper Nimgård og Bente Lis Clausen.

 

 

HR. 6 Gensidig orientering

Kai Nielsen og Allan Jørgensen deltager fredag den 26. november 2019 i dialogmøde i regionen, der handler om status for arbejdet med rammeaftale 2018-2020 og opstart 2021-2022.

Ikke til stede:

Jesper Nimgård og Bente Lis Clausen.

 

 

 

HR 7. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Bilag

Oversigt over punkter

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

Beslutning

Følgende punkter sættes på huskelisten:

  • Arbejdet med politikker – opfølgning på effekt- og resultatmøl december 2019, specielt vinklet i forhold til borgere med handicap
  • Ungecentrets arbejde specielt med de borgere der har særlige udfordringer/handicap

Ikke til stede:

Jesper Nimgård og Bente Lis Clausen.

 

 

HR 8. Eventuelt

Jesper Nimgård udtræder af Handicaprådet, da han stopper i Greve Kommune.

Ikke til stede:

Jesper Nimgård og Bente Lis Clausen.

 

 

 

 

 

HR 9. Godkendelse af referat fra mødet

 

Beslutning

Godkendt.

Ikke til stede:

Jesper Nimgård og Bente Lis Clausen.