Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Ina Birch (O), Niclas Bekker Poulsen (A)

Administrationen: Kim Andreassen, Brith Nøhr

Danske Handicaporganisationer: Bente Lis Clausen, Palle Jacobsen, Kurt Rasmussen, Allan Jørgensen, Lonnie Busted Nielsen. 

 

Indholdsfortegnelse

HR 1.             Greve puljen 

HR 2.             Program for heldagstur

HR 3.             Kommuneplan 2017-2029 

HR 4.             Kommuneplantillæg 2013 – 2025 nr. 11 

HR 5.             Lokalplan Kildebrønde Vest

HR 6.             Handicaprådets møder i 2017 

HR 7.             Handicaprådets kalender for 2017 

HR 8.             Udvalgsdagsordener og referater

HR 9.             Gensidig orientering 

HR 10.           Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

HR 11.           Eventuelt

HR 12.           Godkendelse af referat fra mødet

 

Ikke til stede: Kai Nielsen, Ina Birch, Niclas Bekker Poulsen og Kurt Rasmussen (Annelis Jakobsen deltog som suppleant for Kurt.) 

 

 

 

HR 1. Greve puljen

Handicaprådet har fået en henvendelse fra forenings- og fritidskonsulent Jannie Stibolt Holmgaard, som administrerer ansøgninger til Grevepuljen, hvorfra foreninger kan søge tilskud til aktiviteter. 

Jannie Stibolt Holmgaard og Morten Wagner Reynhard, Center for Kultur & Fritid, deltager under punktet og introducerer til Greve puljen, hvorefter der vil være en drøftelse af fremtidig samarbejde og videndeling.  

 

Indstilling

Drøftes

 

Beslutning

Punktet blev udsat indtil ny procedure er på plads

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Ina Birch, Niclas Bekker Poulsen og Kurt Rasmussen

 

 

 

 HR 2. Program for heldagstur

Handicaprådet udarbejdede på deres møde den 29. marts 2017 en bruttoliste over steder som rådet ønsker at besøge på heldagsturen den 21. juni 2017.

På baggrund af denne bruttoliste er der sammensat et forslag til program, som drøftes.

 

Bilag

Forslag til program uddeles på mødet

 

Indstilling

Drøftes

 

Beslutning:

Det foreløbige program blev gennemgået og tilpasset

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Ina Birch, Niclas Bekker Poulsen og Kurt Rasmussen

 

 

 

HR 3. Kommuneplan 2017-2029

Der er udarbejdet forslag til Kommuneplan 2017-2029, hvortil der er høringsfrist den 19. maj 2017.

 

Bilag

Kommuneplan 2017-2029

 

Indstilling

Handicaprådet udarbejder høringssvar

 

Beslutning

Handicaprådet har følgende høringssvar:

Det bør fremgå af kommuneplanen, at der tages hensyn til tilgængelighed for alle i det offentlige rum.

 

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Ina Birch, Niclas Bekker Poulsen og Kurt Rasmussen

 

 

  

HR 4. Kommuneplantillæg 2013 – 2025 nr. 11

Der er udarbejdet forslag til Kommuneplantillæg 2013 – 2025 for rammeområde 1E28 og 1E29, hvortil der er høringsfrist den 31. maj 2017.

 

Bilag

Kommuneplantillæg 2013 - 2025 nr. 11

 

Indstilling

Handicaprådet udarbejder høringssvar

 

Beslutning

Ingen bemærkninger 

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Ina Birch, Niclas Bekker Poulsen og Kurt Rasmussen

 

 

 

HR 5. Lokalplan Kildebrønde Vest

Der er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 14.53 for Kildebrønde, hvortil der er høringsfrist den 31. maj 2017.

 

Bilag

Lokalplan Kildebrøden Vest

Indstilling

Handicaprådet udarbejder høringssvar

 

Beslutning

Ingen bemærkninger

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Ina Birch, Niclas Bekker Poulsen og Kurt Rasmussen

 

 

 

HR 6. Handicaprådets møder i 2017 

Handicaprådet har tidligere besluttede nedennævnte mødedatoer, men ønsker at se om disse i højere grad kan planlægges i forhold til de politiske fagudvalgsmøder.

Mødedatoer som tidligere er besluttet:

Onsdag 17. maj

Onsdag 21. juni

Torsdag 24. august (budgetbehandling)

Onsdag 27. september

Onsdag 25. oktober

Tirsdag 14. november

 

Bilag

Oversigt over politiske møder

 

Indstilling

Handicaprådet fastlægger møder for resten af 2017

 

Beslutning

Punktet blev udsat

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Ina Birch, Niclas Bekker Poulsen og Kurt Rasmussen

 

 

 

 

HR. 7 Handicaprådets kalender for 2017

 

Dato

 

Aktivitet

Tid

3. maj

Budgetdialogmøde med SSU og Seniorrådet

11.00

17. maj

Ordinært møde

16.30

21. juni

Heldagstur og ordinært møde

16.30

24. august

Ordinært møde inkl. budgetbehandling

16.30

27. september

Ordinært møde

16.30

25. oktober

Ordinært møde

16.30

14. november

Ordinært møde

16.30

 

Beslutning

Fremover ønsker Handicaprådet at budgetdialogmødet ligger fra kl. 15.00 

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Ina Birch, Niclas Bekker Poulsen og Kurt Rasmussen

 

 

HR 8. Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

 

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

 

Beslutning

 

Handicaprådets kommentarer til referater:

 

Trygheds- og Integrationsudvalget 03.04.17

Ingen bemærkninger

 

Børne- og Ungeudvalget 05.04.17

Ingen bemærkninger

 

Social- og Sundhedsudvalget 05.04.17

Ingen bemærkninger

 

Teknik- og Miljøudvalget 06.04.17

Punkt 17 – Forventninger til badesæsonen i 2017

Handicapforholdene ved Aktiestykket bør efterses blandt andet i forhold til kørevejens stand. Der opfordres til, at der opsættes endnu en bænk.

 

Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 18.04.17

Ingen bemærkninger

 

Kultur- og Fritidsudvalget 04.04.17

Ingen bemærkninger

 

 

Handicaprådets kommentarer til dagsordener:

 

Trygheds- og Integrationsudvalget 08.05.17

Endnu ikke udkommet. Referatet behandles på næste møde

 

Børne- og Ungeudvalget 03.05.17

Endnu ikke udkommet. Referatet behandles på næste møde

 

Social- og Sundhedsudvalget 03.05.17

Endnu ikke udkommet. Referatet behandles på næste møde

 

Teknik- og Miljøudvalget 04.05.17

Endnu ikke udkommet. Referatet behandles på næste møde

 

Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 15.05.17

Endnu ikke udkommet. Referatet behandles på næste møde

 

Kultur- og Fritidsudvalget 09.05.17

Endnu ikke udkommet. Referatet behandles på næste møde 

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Ina Birch, Niclas Bekker Poulsen og Kurt Rasmussen

 

 

 

 HR 9. Gensidig orientering

Ingen bemærkninger 

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Ina Birch, Niclas Bekker Poulsen og Kurt Rasmussen

 

 

 

HR 10. Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

 

Bilag

Liste over emner til fremtidige dagsordenspunkter.

 

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet.

 

Beslutning

Følgende punkter sættes på listen:

Gennemgang af bemærkninger fra tidligere tilgængelighedsture

Præsentation af PPV´s aktiviteter

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Ina Birch, Niclas Bekker Poulsen og Kurt Rasmussen

 

 

 

HR 11. Eventuelt

Ingen bemærkninger 

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Ina Birch, Niclas Bekker Poulsen og Kurt Rasmussen

 

 

 

HR 12. Godkendelse af referat fra mødet

 

Beslutning

Godkendt 

Ikke til stede:

Kai Nielsen, Ina Birch, Niclas Bekker Poulsen og Kurt Rasmussen