Medlemmer

Byrådet: Kai Nielsen (V), Maria Brostrøm (V), Jette Andersen (A)

Administrationen: Kim Andreassen, Center for Teknik & Miljø, Brith Nøhr, Center for Børn & Familier

Danske Handicaporganisationer: Allan Jørgensen, Landsforeningen LEV, Bente Lis Clausen, Spastikerforeningen, Palle Jacobsen, Dansk Blindesamfund, Rune Gamby, Foreningen Autisme, Lonnie Busted Nielsen, Muskelsvindfonden  

Øvrige deltagere: Mariann Mikkelsen, Socialchef,  Gitte Overgaard, Sekretær

 

Ikke tilstede: Maria Brostrøm

 

Indholdsfortegnelse

HR 1.......... Besøg af Cafe Ingeborg
HR 2.......... Børn og Ungepolitik
HR 3.......... Nye basispakker på Bostedet Vangeleddet
HR 4.......... Samdrift mellem nattevagtsfunktioner
HR 5.......... Beboernes økonomi
HR 6.......... Møderække for 2019
HR 7.......... Udvalgsdagsordener og referater
HR 8.......... Gensidig orientering
HR 9.......... Forslag til punkter til fremtidige dagsordener
HR 10........ Eventuelt
HR 11........ Godkendelse af referat fra mødet

 

 

 

HR 1.                 Besøg af Cafe Ingeborg

 

Punkt fra huskelisten

Handicaprådet har ønsket at få besøg af en socialøkonomisk virksomhed og på denne baggrund, har Handicaprådet inviteret Anne Woergaard Mikkelsen som er leder af Cafe Ingeborg i Ringsted Kommune

Anne vil, sammen med en ansat i Cafeen, blandt andet fortælle om den "socialt" gode ide, etablering, drift og udfordringer.

 

Indstilling

Til orientering

 

Beslutning:

Anne fortale som leder om ovenstående og Katrine fortalte om, hvordan det er at være medarbejder i Cafe Ingeborg.

Ikke til stede:

 Maria Brostrøm

 

 

HR 2.                 Børne- og Ungepolitik

Byrådet vedtog den 5. september 2018 at reducere antallet af politikker fra 21 til 7. Formålet er at skabe en klar retning i politikkerne og at skærpe det tværfaglige samarbejde. Det blev på samme Byrådsmøde besluttet, at Handicappolitikken skal integreres i de andre politikker.

Med udgangspunkt i ovenstående er der udarbejdet et første udkast til en Børne- og Ungepolitik, som blandt andet behandles i Handicaprådet, med henblik på at få Handicaprådets kommentarer til hertil.

Udkast til Børne- og Ungepolitik er vedlagt som bilag og endvidere er vedlagt bilag med information om arbejdet med politikken, samt en tidsplan frem mod en endelig godkendelse i Byrådet den 29. april 2019.


Bilag

 

Indstilling

Handicaprådet kommenterer på første udkast til politikken.

 

Beslutning:

Rasmus Thambo og Katrine Ladegaard deltog under punktet for at orienterede om baggrunden for sagen og tage noter fra drøftelsen.

 

Handicaprådet havde følgende bemærkninger til Børne- og Ungepolitikkens udkast nr. 1:

 

 • Der er et ønske om at man kan se hvor handicappolitikkens visioner indgår i Børne- og Ungepolitikken
 • Det står nævnt i politikken ”at være barn uanset handicap”. Det ønskes at dette præciseres tydeligere
 • Familie og Netværk: Der står at det sker med afsæt i familiens ressourcer. Her bør der tages udgangspunkt i de nødvendige ressourcer
 • Dannelse og Fællesskaber: Handicaprådet kan ikke se børn med autisme indgår i dette kapitel (de kan ikke danne netværk, venskaber osv.). Der er generelt en udfordring omkring de psykisk handicappede børn
 • Generelt fremgår ordet handicap ikke tydeligt nok, eksempelvis kan skrives herunder også de fysiske og psykiske handicappede
 • Der bør tilføjes et effektmål der handler om, at den handicappede får den støtte man har brug for
 • Generelt er der en bekymring for de børn der har skoleværing og angst, hvor man ikke har formået tidligt nok at støtte dem. Her ønskes et effektmål omkring indsatsen for disse børn der har det hårdt.

Ikke til stede:

 Maria Brostrøm

 

 

HR 3.                 Nye basispakker på Bostedet Vangeleddet

Social-, Sundheds og Psykiatriudvalget har den 21. november 2018 behandlet sag om nye støttepakker i Bostedet Vangeleddet. Sagen sendes i den forbindelse til orientering i Handicaprådet. Sagen fremgår af vedlagte bilag.

 

Bilag

Sagsfremstilling

 

Indstilling

Til orientering

 

Beslutning:

Mariann Mikkelsen orienterede om sagen.

Ikke til stede:

 Maria Brostrøm

 

 

HR 4.                 Samdrift mellem nattevagtsfunktioner

Social-, Sundheds og Psykiatriudvalget har den 21. november 2018 behandlet sag om etablering af samdrift mellem nattevagtsfunktionerne i Akuttilbuddet og Bostedet Vangeleddet. Sagen sendes i den forbindelse til orientering i Handicaprådet. Sagen fremgår af vedlagte bilag.

 

Bilag

Sagsfremstilling

 

Indstilling

Til orientering

 

Beslutning:

Mariann Mikkelsen orienterede om sagen.

Ikke til stede:

 Maria Brostrøm

 

 

HR 5.                 Beboernes økonomi

Punkt fra huskelisten.

Handicaprådet har ønsket at få en orientering hvordan økonomien generelt ser ud for de beboere, der bor på Bostedet Vangeleddet.

 

Indstilling

Til orientering

 

Beslutning:

Mariann Mikkelsen orienterede om ovenstående.

Ikke til stede:

 Maria Brostrøm

 

 

HR 6.                 Møderække for 2019

På baggrund af de politiske udvalgsmøder foreslås følgende møderække for Handicaprådets møder i 2019:

 

Mandag den 21. januar

Mandag den 4. marts

Mandag den 1. april

Mandag den 13. maj

Mandag den 17. juni

Torsdag den 22. august

Mandag den 23. september

Mandag den 25. november

 

Møderne holdes kl. 17.00-19.00

 

Bilag

Byrådets og udvalgenes mødekalender 2019

 

Indstilling

Handicaprådet fastlægger møder for 2019

 

Beslutning:

Forslag til møder blev godkendt og 17. juni 2019 arrangeres en tilgængelighedstur.

Ikke til stede:

 Maria Brostrøm

 

 

HR 7.                 Udvalgsdagsordener og referater

Handicaprådet drøfter og kommenterer de politiske udvalgs dagsordener eller referater. Udvalgsdagsordener og referater findes på greve.dk, når de offentliggøres.

 

Indstilling

Handicaprådets medlemmer opfordres til at gennemse udvalgenes dagsordener/referater og fremlægge de punkter, de finder relevante for Handicaprådet på mødet.

 

Beslutning

 

Handicaprådets kommentarer til referater:

Skole- og Børneudvalget 22.11.18

Ingen kommentarer

Kultur- og Fritidsudvalget 21.11.18

Ingen kommentarer

Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 21.11.18

Punkt 5 – udgifter til indretning af demensegnede plejeboliger i 2019

Handicaprådet kan ikke anbefale at yngre demente borgere skal flytte ind på Nældebjerg Plejecenter, da disse borgere har helt andre behov end de ældre har.

Teknik og Miljøudvalget 22.11.18

Ingen kommentarer

Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget 19.11.18

Ingen kommentarer

Plan- og Udviklingsudvalget 20.11.18

Ingen kommentarer

Ikke til stede:

 Maria Brostrøm

 

 

 

HR 8.                 Gensidig orientering

Ingen bemærkninger

Ikke til stede:

 Maria Brostrøm

 

 

HR 9.                 Forslag til punkter til fremtidige dagsordener

Emner, som Handicaprådet af egen drift ønsker taget op til behandling i rådet, noteres ved hvert møde i Handicaprådet på en liste.

Endvidere drøftes svar på spørgsmål som er udsendt imellem møderne og aktuelt er det svar vedrørende:

 • Overholder Greve Kommune lovens krav ifm. Handicappedes jobsøgning i forhold til råd og vejledning? – udsendes efterfølgende

 

Bilag 

Liste over emner til fremtidige dagsordenspunkter.

 

Indstilling

Eventuelle nye emner, der ønskes behandlet på fremtidige møder i Handicaprådet, fremlægges på mødet. 

 

Beslutning 

 • Der var ingen bemærkninger til ovenstående svar
 • Handicaprådet ønsker at høre hvorfor Greve Kommune ikke har tegnet abonnement hos CFD (Center for døve).

Ikke til stede:

 Maria Brostrøm

 

HR 10.             Eventuelt

 • På spørgsmål fra Lonnie Busted Nielsen orienterede Mariann Mikkelsen om, at Byrådet i forbindelse med budget 2019, har vedtaget at der bygges boliger til 7 unge, som er i risiko for at bliver hjemløse eller er det. Boligerne skal opføres ved Toftegården i Hundige
 • På opfordring fra Palle Jakobsen har Kim Andreassen konstateret at håndlisten på Bostedet Vangeleddet er høj, men der som sådan ikke noget lovkrav. Kim vil give dog give besked videre i centret, om at opsætte én der er lavere
 • Kim Andreassen oplyste at han starter nyt arbejde i Rødovre Kommune pr. 1. december 2018 og takkede for samarbejdet i Handicaprådet
 • Rune Gamby gjorde opmærksom på at Ankestyrelsen anbefaler kommunerne at opdatere deres klagevejledninger, således de tager højde for at den fysiske post er længere tid om at nå frem og at digital post bliver mere og mere udbredt.

Ikke til stede:

 Maria Brostrøm

 

 

 

HR 11.             Godkendelse af referat fra mødet

 

Beslutning

Godkendt.

Ikke til stede:

 Maria Brostrøm